หน้าหลัก
ประวัติคณะสัตวแพทยศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ ฐานข้อมูลด้านการสัตว์ แหล่งข้อมูลออนไลน์เพื่อการค้นคว้าวิจัย แผนผังเวบไซต์ แผนที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ข้อมูลการติดต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์
 
   
   
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
..  
 
ศ.น.สพ.ดร. มงคล เตชะกำพุ
คณบดีคณะสัตแพทยศาสตร์
 
 >> Dean Focus
 
Download ตราประจำคณะฯ
.
 
     
   
 
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.05-09.30 น.
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
101.5 Mhz
...............................................................
วิทยากร
รศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูต
น.สพ.ดร. จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
 
     
 
 
     
   
 
You're visitor number
Free Web Counter
Since December 9, 2005
 
จำนวนลิงค์ทั้งหมดในหน้านี้
ลิงค์
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
สัตวแพทยสภาแถลงข่าว
เรื่อง การศึกษาต่อปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
โดย นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง
นายกสัตวแพทยสภา
วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ห้องประชุม ๑ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

รายละเอียดจากการแถลงข่าว ....
>> แบบฟอร์ม ประกาศโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกประเภททุนพัฒนาอาจารย์ใหม่จากสกว.
ตารางการประชุม/อบรม/สัมนาทางวิชาการ
     
 วัน-เดือน-ปี
 
การฝึกอบรม/สัมทนา/ประชุมวิชาการ
     
มกราคม- กันยายน 2556   โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้สำหรับสัตวแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ เรื่อง "Clinical pathology in veterinary practice: What should we know and what can we do?"
    รายละเอียดเพิ่มเติม ...
ตุลาคม 2555- กันยายน 2556   ภาควิชาสรีรวิทยา   คณะสัตวแพทยศาสตร์  เปิดรับสมัครฝึกอบรม
“โครงการ
Advanced Seminar in Cardiology รุ่นที่ 8   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   จนถึงวันที่   14  กันยายน  2555
    รายละเอียดเพิ่มเติม | ใบสมัคร
22 สิงหาคม 2555   โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ อบรมเพิ่มพูนความรู้สำหรับสัตวแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
เรื่อง "การใช้วัสดุผูกเย็บในงานศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน"
    รายละเอียดเพิ่มเติม ...
2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555   โรงพยาบาลปศุสัตว์ ร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการอบรม เรื่อง "Swine herd health and management program for swine veterinarians"
ณ อาคารโรงพยาบาลปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.นครปฐม
    รายละเอียดเพิ่มเติม ...
17 พฤษภาคม 2555   RGJ Seminar Series "From Life Sciences to One Health"
    โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ | รายละเอียดและใบสมัคร | กำหนดการ
มีนาคม - ธันวาคม 2555   โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้สำหรับสัตวแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ เรื่อง "Problem Oriented Approach (POA) in Small Animals"
    รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร ....
24 พ.ค. 2555   ภาควิชาเภสัชวิทยาขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง "การใช้สมุนไพรในทางสัตวแพทย์"
    กำหนดการและใบสมัคร
>> ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่จากการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
 
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554
 
 
การรับสมัครอื่น ๆ
 <<>> รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ...


 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
งานจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
จรรยานักวิจัย
   
ผลการสำรวจเรื่อง การได้งาน  การประกอบอาชีพอิสระ  และการศึกษาต่อ ของ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2550
   
 
จำนวน (คน)
ร้อยละ
ประกอบอาชีพ (มีนายจ้าง)
83
79.81
ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ
1
0.96
ศึกษาต่อ
13
12.50
กำลังหางาน
7
6.73
รวม
104
100.00
ข้อมูล ณ เดือนกรกฏาคม 2551
 
 
แบบประกาศโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกประเภททุนพัฒนาอาจารย์ใหม่จาก สกว. ที่มีการร่วมสมทบทุนจากมหาวิทยาลัยและคณะฯ PDF | Word
   
บทความ / งานวิจัย ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับนานาชาติ
 
บทความ / งานวิจัย ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ
 
บทความที่ได้รับการอ้างอิง Journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
 
   
 
 
 

ฟ้าหม่น

ฟ้าหม่น ของเรา นี้เอย 

มิเคย ละเลย รักกัน
สามัคคี เรามี คงมั่น 
สัมพันธ์ กันชั่ว ชีวา
ฟ้าหม่น ขวัญใจ แสนดี
น้องพี่ นั้นมี เมตา
เกียรติศักดิ์ เรารัก หนักหนา 
ยอดยุพา ฟ้าหม่น คนงาม
เมื่อฟ้า มี สีหม่น สวรรค์บน อร่าม
หม่นฟ้า คง น่าขาม ยามยล รำพึง ถึงกัน
ฟ้าหม่น ขวัญตา ขวัญใจ
สร้างความ รักใคร่ นิรันดร์
เสียสละ มานะ เสกสรร
สถาบัน ยืนยง คงนาน

 
 
 
 
 
 
  ลิงค์หน่วยงานอื่น ๆ
 
 การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์
Date :
Venue :
Date :
Venue :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ..    
 
                   
 

All rights reserved © 2007 Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand