|
Image caption.
Image subcaption.
 
 
 
 
 
 
     
     
  หนังสือ 80 ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ 80 ปี สร้างความสุข ไม่สิ้นสุด

รายละเอียด ...
  80 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "สร้างความสุขไม่สิ้นสุด"(มติชนฉบับพิเศษ)
     
     
     
 

ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์: งานวิจัยพื้นฐานสู่การพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรม
(Reproductive biotechnology: From Basic research to community and industry"
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม....

     
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟังการเสวนาและตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ โถงชั้น 1 อาคารสัตววิทยวิจักษ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม...
     
  ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการทางวิชาการ "การทำสตัฟฟ์สัตว์ปีก" ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม | ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
     
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมงาน"81 ปี แห่งการสถาปนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ และงานมุทิตาจิตคณาจารย์อาวุโส"
วันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ห้อง B 01 - 03 อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม...
     
  อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๘ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม ....
     
  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดธนาคารเลือด (CU Blood Bank) วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ อาคาร 50 ปีสัตวแพทยศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม
     
  เปิดตัว "เจแปน" หมาใส่สายสวนรักษาโรคหัวใจตัวแรกของไทย
     
  อาคารชัยอัศวรักษ์ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจาปี 2558 รางวัลอาคารควรค่าแห่งการอนุรักษ์ ประจาปี 2558 ประเภท "อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ" รายละเอียดเพิ่มเติม...
     
     
   

  ข่าวทั้งหมด....
   
 
     
  ฉบับที่ 1 | ฉบับที่ 2 | ฉบับที่ 3 | ฉบับที่ 4 | ฉบับที่ 5  
  ฉบับพิเศษ สวัสดีปีใหม่ 2558  
     
 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารจากงานประชุม สัมมนา อบรม ที่ผ่านมา....
     
 
     
  ภาควิชาเภสัชวิทยา ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรม "Rational and Practical Use of Antibacterials in Canine Pyoderma" ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม....
สมัครได้ที่ http://goo.gl/forms/HgA0t1KJmp
     
  รับสมัครสัตวแพทย์ เข้ารับการอบรมในโครงการ "โครงการ : Advanced Seminar in Cardiology รุ่นที่ 12" รายละเอียดเพิ่มเติม | ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
     
     
  ภาควิชาพยาธิวิทยาและ ภาควิชาจุลชีววิทยาจัดโครงการสัมมนา "GRAND PROGESS PRESENTATION ครั้งที่ 1" หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา และภาควิชาจุลชีววิทยา ...
     
     
     
    ข่าวอบรม สัมมนาอื่น ๆ....
 
 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2558
การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 (รับสมัคร 4-11 มีนาคม 2559) รายละเอียดเพิ่มเติม
การสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2559
ปฎิทินการรับสมัครเข้าศึกษา
 
 
 
 
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ส่งขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเงินทุนคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามแบบ วบ -1(ดาวน์โหลดได้ที่นี่..) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 นี้เท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายวิจัย 89676
     
 
     
     
 
 

ขอเชิญคณาจารย์ สัตวแพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ร่วมงานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ A-VET-TO-BE ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.45 - 13.00 น. ณ ห้อง B01-B02 อาคาร 60 ปีสัตวแพทยศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

น.ส.พีรดา วีรังคบุตร นิสิตชั้นปี 1 สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ สพ.ญ.ชญานิศ ดาวฉาย ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คน จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนาย อดิเทพ อนันต์ นิสิตชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นทู ตจุฬาฯอาสาช่วยกาชาด ในปี 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม....

     
     
 
   
   
   
   
   

 

 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม ...
 
 
SCImago Journal & Country Rank
 
 
 
 
 
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.05-09.30 น.
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
101.5 Mhz
วิทยากร
รศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูต
น.สพ.ดร. จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
 
 
 
 
 
 
             
     
             
     
             
         
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  39 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร 10330
  โทร 0-2218-9773, 75
E-mail: venis.k@chula.ac.th
 
 
  Facebook    
  Twitter