|
Image caption.
Image subcaption.
 
 
 
 
  ขอเชิญดาวน์โหลด logo และ template ไฟล์ PowerPoint สำหรับงานฉลอง 80 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
...
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญท่านร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
โครงการ "80 ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ" เพื่อหาทุนในการช่วยเหลือสัตว์ป่วยยากไร้  สนับสนุนงานวิจัย และด้านบริการวิชาการ รายละเอียดเพิ่มเติม ...
  หนังสือ 80 ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ 80 ปี สร้างความสุข ไม่สิ้นสุด

รายละเอียด ...
  80 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "สร้างความสุขไม่สิ้นสุด"(มติชนฉบับพิเศษ)
  Proceedings งานประชุมวิชาการ CUVC2015

รายละเอียด ...
  ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็นในงาน "ผู้บริหารพบประชาคมสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ครั้งที่ 3" วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.30 น. ณ ห้องสาธิต อาคาร 60 ปีสัตวแพทยศาสตร์
     
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ อ.น.สพ.ดร.ภัทรรัฐ จันทร์ฉายทอง และ น.สพ.ดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "ผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทนิสิตดุษฏีบัณฑิต กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗"
     
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ระบิล รัตนพานี เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญา สัตวแพทยศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     
  กำหนดการกิจกรรมวันรับปริญญา 8 ตุลาคม 2558
     
  เปิดตัว "เจแปน" หมาใส่สายสวนรักษาโรคหัวใจตัวแรกของไทย
     
  อาคารชัยอัศวรักษ์ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจาปี 2558 รางวัลอาคารควรค่าแห่งการอนุรักษ์ ประจาปี 2558 ประเภท "อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ" รายละเอียดเพิ่มเติม...
     
  แถลงข่าว "เลือดไก่อันตรายจริงหรือ"
     
  รางวัลฟ้าหม่นคนดี ประจำปีพุทธศักราช 2557...
     

  ข่าวทั้งหมด....
   
 
     
  ฉบับที่ 1 | ฉบับที่ 2 | ฉบับที่ 3 | ฉบับที่ 4 | ฉบับที่ 5  
  ฉบับพิเศษ สวัสดีปีใหม่ 2558  
     
 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารจากงานประชุม สัมมนา อบรม ที่ผ่านมา....
     
 
     
     
  รับสมัครสัตวแพทย์ เข้ารับการอบรมในโครงการ "โครงการ : Advanced Seminar in Cardiology รุ่นที่ 12" รายละเอียดเพิ่มเติม | ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
     
  ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง "Rational Use of Antibacterials and NSAIDs in Dogs and Cats" ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องสาธิต อาคาร 60 ปีสัตวแพทยศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม | ลงทะเบียนออนไลน์
     
  ภาควิชาพยาธิวิทยาและ ภาควิชาจุลชีววิทยาจัดโครงการสัมมนา "GRAND PROGESS PRESENTATION ครั้งที่ 1" หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา และภาควิชาจุลชีววิทยา ...
     
     
     
    ข่าวอบรม สัมมนาอื่น ๆ....
 
 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2558
การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 (รับสมัคร 4-11 มีนาคม 2559) รายละเอียดเพิ่มเติม
การสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2559
ปฎิทินการรับสมัครเข้าศึกษา
 
 
 
 
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ส่งขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเงินทุนคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามแบบ วบ -1(ดาวน์โหลดได้ที่นี่..) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 นี้เท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายวิจัย 89676
     
 
     
     
 
 

ขอเชิญคณาจารย์ สัตวแพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ร่วมงานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ A-VET-TO-BE ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.45 - 13.00 น. ณ ห้อง B01-B02 อาคาร 60 ปีสัตวแพทยศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

น.ส.พีรดา วีรังคบุตร นิสิตชั้นปี 1 สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ สพ.ญ.ชญานิศ ดาวฉาย ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คน จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนาย อดิเทพ อนันต์ นิสิตชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นทู ตจุฬาฯอาสาช่วยกาชาด ในปี 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม....

     
     
 
   
   
   
 
   

 

 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม ...
 
 
SCImago Journal & Country Rank
 
 
 
 
 
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.05-09.30 น.
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
101.5 Mhz
วิทยากร
รศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูต
น.สพ.ดร. จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
 
 
 
 
 
             
     
             
     
             
         
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  39 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร 10330
  โทร 0-2218-9773, 75
E-mail: venis.k@chula.ac.th
 
 
  Facebook    
  Twitter