|
Image caption.
Image subcaption.
 
 
 
 
 
  หนังสือ 80 ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ 80 ปี สร้างความสุข ไม่สิ้นสุด

รายละเอียด ...
  80 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "สร้างความสุขไม่สิ้นสุด"(มติชนฉบับพิเศษ)
     
  ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีถวายราชสักการะและน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รายละเอียดเพิ่มเติม ...
     
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์และทำบุญให้กับสัตว์ทดลอง ประจำปี ๒๕๕๙ รายละเอียดเพิ่มเติม ...
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 50 ปีสัตวแพทยศาสตร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบเงินจากโครงการ "สัตวแพทย์ จุฬาฯ ปันน้ำใจ" เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร รายละเอียดเพิ่มเติม...
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำจรรยาบรรณและกฎหมายของวิชาชีพสัตวแพทย์ในอาเซียน The workshop on the establishment of ASEAN Veterinary Code of Conduct and Veterinary Act (AVCC&VA 2016)" วันที่ 4-6 สิงหาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม.....
  เปิดตัว "เจแปน" หมาใส่สายสวนรักษาโรคหัวใจตัวแรกของไทย
  อาคารชัยอัศวรักษ์ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจาปี 2558 รางวัลอาคารควรค่าแห่งการอนุรักษ์ ประจาปี 2558 ประเภท "อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ" รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

  ข่าวทั้งหมด....
   
 
     
  ฉบับที่ 1 | ฉบับที่ 2 | ฉบับที่ 3 | ฉบับที่ 4 | ฉบับที่ 5  
  ฉบับพิเศษ สวัสดีปีใหม่ 2558  
     
 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารจากงานประชุม สัมมนา อบรม ที่ผ่านมา....
     
 
     
  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์น้ำและนกสวยงาม" วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.30 - 12.30 น.
กำหนดการ | วิทยากร | วิธีการสมัคร
 

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง
"อนาคตสวัสดิภาพไก่ในประเทศไทย" วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม | ใบสมัคร
"อนาคตสวัสดิภาพหมูในประเทศไทย" วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม | ใบสมัคร
ณ ห้อง 103 อาคาร 60 สัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

  ภาควิชาสรีรวิทยา ขอเชิญสัตวแพทย์สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการ "Advanced Seminar and Workshop in Cardiology รุ่นที่ 13" ใบสมัคร | รายละเอียดเพิ่มเติม
  ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์: งานวิจัยพื้นฐานสู่การพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรม
(Reproductive biotechnology: From Basic research to community and industry"
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม....
     
     
    ข่าวอบรม สัมมนาอื่น ๆ....
 
 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2558
การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 (รับสมัคร 4-11 มีนาคม 2559) รายละเอียดเพิ่มเติม
การสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2559
ปฎิทินการรับสมัครเข้าศึกษา
 
 
 
 
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ส่งขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเงินทุนคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามแบบ วบ -1(ดาวน์โหลดได้ที่นี่ MS WORD | PDF) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นี้เท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายวิจัย 89676
     
 
     
     
 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปาริชาติ เทเสนา นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการสัตว์ ที่ได้รับรางวัล "Excellent Research Award" จากงาน The 9th VPAT Regional Veterinary Congress 2016 รายละเอียดเพิ่มเติม....

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความบินดีกับ น.ส.ณัฐฐิกา พัสตรเภที นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการสัตว์ ที่ได้รับรางวัล "Best Presentation Award" จากงาน The International Graduate Research Conference (IGRC 2015) รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

ขอเชิญคณาจารย์ สัตวแพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ร่วมงานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ A-VET-TO-BE ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.45 - 13.00 น. ณ ห้อง B01-B02 อาคาร 60 ปีสัตวแพทยศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 
     
     
     
 
   
   
   
   
   

 

 
   
ตารางกิจกรรมเดือนตุลาคม
 
 
 
 
   
 
 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม ...
 
 
SCImago Journal & Country Rank
 
 
 
 
 
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.05-09.30 น.
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
101.5 Mhz
วิทยากร
รศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูต
น.สพ.ดร. จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
 
 
 
 
 
 
             
     
             
     
             
         
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  39 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร 10330
  โทร 0-2218-9773, 75
E-mail: venis.k@chula.ac.th
 
 
  Facebook    
  Twitter