|
 
 
 
   กันยายน 2558          
  วันที่     กิจกรรม       ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๘     โครงการสัตวแพทย์ จุฬาฯ ติดปีกบายนกแอร์ ณ อ.เมือง จ.อุดรธานี       ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
  ๒ กันยายน ๒๕๕๘     ทำบุญสัตว์ทดลอง ณ อาคาร ๖๐ ปี สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ       คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมพิเศษ  
  ๕ กันยายน ๒๕๕๘     โครงการความเป็นอิสระทั้ง ๕ ประการ (five freedom) เรื่อง โครงการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยและโ๕รงการธนาคารอาหารเพื่อสัตว์ยากไร้
ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
      โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
  ๗-๑๐ กันยายน ๒๕๕๘     การตรวจประเมินเพื่อการรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต       ฝ่ายประกันคุณภาพ  
  ๘ กันยายน ๒๕๕๘     โครงการอบมเพิ่มพูนความรู้สำหรับสัตวแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ "Emergancy and Critical Care in Small Animals" ในหัวข้อ "Principle of Shock and Fluid Therapy"       ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
  ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘     โครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดคล้องตาคล้า จ.นนทบุรี       ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
   ธันวาคม 2557          
  วันที่     กิจกรรม       ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  4 ธ.ค. 2557     จำหน่ายซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป อาหารสด ราคาพิเศษเพื่อร่วมฉลองในโอกาส 80 ปีแห่งการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ       คณะกรรมการโครงการ 80 ปี คณะฯ  
  9 ธ.ค. 2557     โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้สำหรับสัตวแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  Special clinical practice: Moving toward the specialties ครั้งที่ 9       ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
  11 ธ.ค. 2557     โครงการสัตวแพทย์อาสา เฉลิมพระเกียรติ 11 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี       ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล  
  12 ธ.ค. 2557     โครงการสัมมนา GRAND PROGESS PRESENTATION ครั้งที่ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
      ภาควิชาพยาวิทยาธิ และ ภาควิชาจุลชีววิทยา  
  13 ธ.ค. 2557     หลักสูตรอบรมระยะสั้นการพัฒนาผู้บริหารกิจการทางด้านงานสัตวแพทย์
Veterinary Managing and Development Program
(Vet Business Administration)
      ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
  16-18 ธ.ค. 2557     โครงการ "Intensive Statistical Analysis Workshop 4"       ภาควิชาสัตวบาล  
  19 ธ.ค. 2557     กิจกรรม กีฬาสามัคคีและวันปีใหม่ประจำปี 2557 และทำบุญตักบาตร (จากทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เลื่อนเป็นวันที่ 19 ธ.ค.57) ณ อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์       คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพิเศษ  
  20 ธ.ค. 2557     ปิดอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นการพัฒนาผู้บริหารกิจการทางด้านงานสัตวแพทย์
Veterinary Managing and Development Program
(Vet Business Administration)
      ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
                   
   พฤศจิกายน          
  วันที่     กิจกรรม       ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  3-11 พ.ย.     โครงการสัตวแพทย์บริการชุมชน "นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ในงานนมัสการองค์พระ ประจาปี 2557" ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม       โรงพยาบาลปศุสัตว์-ศูนย์ฝึกนิสิตฯ จ.นครปฐม  
  4 พ.ย.     โครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา ณ อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์       ฝ่ายกิจการนิสิต  
  7 พ.ย.     จาหน่ายซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูป อาหารสด ราคาพิเศษ เพื่อร่วมฉลองในโอกาส 80 ปีแห่งการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ       คณะกรรมการ โครงการ 80 ปี คณะฯ  
  8 พ.ย.     หลักสูตรอบรมระยะสั้นการพัฒนาผู้บริหารกิจการทางด้านงานสัตวแพทย์ Veterinary Managing and Development Program (Mini VET MBA)       ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
  11 พ.ย.     โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้สาหรับสัตวแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ Special clinical practice: Moving toward the specialties ครั้งที่ 9       ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
  15 พ.ย.     หลักสูตรอบรมระยะสั้นการพัฒนาผู้บริหารกิจการทางด้านงานสัตวแพทย์ Veterinary Managing and Development Program (Mini VET MBA)       ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
  11-13 พ.ย.     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจทางออร์โธปิดิกส์ และหลักการจัดการภาวะกระดูกหักในสุนัขและแมว       ภาควิชาศัลยศาสตร์  
  13 พ.ย.     โครงการสัตวแพทย์อาสา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7       ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล  
  17-19 พ.ย.     โครงการสัตวแพทย์ จุฬาฯ ติดปีก ปี 2 ครั้งที่ 3 จ.เชียงใหม่       ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร  
  21 พ.ย.     โครงการบริการให้ความรู้แก่เจ้าของสุนัขและแมว       ภาควิชาสัตวบาล ร่วมกับ รพ.สัตว์เล็ก และ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
  22 พ.ย.     หลักสูตรอบรมระยะสั้นการพัฒนาผู้บริหารกิจการทางด้านงานสัตวแพทย์ Veterinary Managing and Development Program (Mini VET MBA)       ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
  28 พ.ย.     ทาบุญตักบาตรทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ณ อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์       คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมและ กิจกรรมพิเศษ  
  29 พ.ย.     หลักสูตรอบรมระยะสั้นการพัฒนาผู้บริหารกิจการทางด้านงานสัตวแพทย์ Veterinary Managing and Development Program (Mini VET MBA)       ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
                   
   กันยายน          
  วันที่     กิจกรรม       ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  1 ก.ย. 2557     บรรยาย "เล่าเรื่องการฝึกงานที่ Veterinary Teaching llospital, Colorado State University" ณ ห้องประชุม 2 สานักคณบดี อาคาร 50 ปี       ฝ่ายวิชาการ  
  2-5 ก.ย. 2557     "Strategic Action Plan on Control, Prevention and Containment of Antimicrobial Resistance associated with Food Animals in ASEAN countries"
ณ อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์
      ศูนย์ติดตามการดื้อยาฯ  
  2 ก.ย. 2557     แถลงข่าวหลักสูตรอบรมระยะสั้นการพัฒนาผู้บริหารกิจการทางด้านงานสัตวแพทย์
Veterinary Managing and Development Program
(Vet Business Administration)
      ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
  9 ก.ย. 2557     โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้สาหรับสัตวแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ Special clinical practice: Moving toward the specialties ครั้งที่ 7
เรื่อง "Oncology clinic : Head and neck tumor"
ณ ห้องสาธิต อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์
      ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
  11 ก.ย. 2557     โครงการสัตวแพทย์อาสา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ณ เขตประเวศ กรุงเทพฯ       ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล  
  15 ก.ย. 2557     โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Poultry Diseases Diagnosis       ศ.น.สพ.ดร.จิโรจ ศศิปรียจันทร์  
  16 ก.ย. 2557     ทาบุญตักบาตรให้สัตว์ทดลองงานเกษียณอายุราชการ ประจาปี 2557 ณ อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ       ฝ่ายกิจการนิสิต /
คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพิเศษ
 
  18-20 ก.ย. 2557     อบรมพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการทางานของบุคลากร สายสนับสนุน ปี 2557 ณ โรงแรม SEA BREEZE HOTAL จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี       ฝ่ายวางแผน  
  26 ก.ย. 2557     ทาบุญตักบาตรทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน คณะฯ ณ อาคาร ๖๐ ปี สัตวแพทยศาสตร์       ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพิเศษ  
                   
                   
                   
                   
 
   
   สิงหาคม          
  วันที่     กิจกรรม       ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  3 ส.ค. 2557     บูธนิทรรศการ "วันสัตวแพทย์ไทย" ณ Park @ Siam       ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร  
  8 ส.ค. 2557     โครงการ A-VET-TO-BE (มอบประกาศนียบัตรและรางวัลนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ) ณ ห้อง B01 - B02 อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์       รพ.สัตว์เล็ก และฝ่ายกิจการนิสิต  
  14 ส.ค. 2557     โครงการสัตวแพทย์อาสา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕       ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล  
  16 ส.ค. 2557     โครงการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ โครงการ ๒ จ.สระบุรี       ผศ.สพ.ญ.ดร.อุตรา จามีกร  
  18 ส.ค. 2557     CU-VET RESEARCH Summer 2014 (Seminar Series)
How to write and publish papers
      ฝ่ายวิจัย  
  19 ส.ค. 2557     โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้สาหรับสัตวแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ Special clinical practice: Moving toward the specialties ครั้งที่ ๖
หัวข้อเรื่อง "Behavior and Neurological clinic"
ณ ห้องสาธิต อาคาร ๖๐ ปี สัตวแพทยศาสตร์
      ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
  20 ส.ค. 2557     รับเสด็จ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ณ อาคารสัตววิทยวิจักษ์ รพ.สัตว์เล็ก       รองคณบดีบริการวิชาการ  
  21 ส.ค. 2557     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบจากเชื้อ Actinobacillus Pleuropneumoniae ในสุกร (โรคApp)       หน่วยชันสูตร รพ.(นครปฐม)  
  21 ส.ค. 2557     พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2557 ณ อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์       ฝ่ายกิจการนิสิต  
  29 ส.ค. 2557     Breeding Forum ณ อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์       ภาควิชาสัตวบาล  
  29 ส.ค. 2557     ทาบุญตักบาตรทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน คณะฯ ณ อาคาร ๖๐ ปี สัตวแพทยศาสตร์       ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพิเศษ  
                   
                   
 
   
กรกฎาคม
  วันที่     กิจกรรม       ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   4 ก.ค. 2557     กิจกรรม วันพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
ณ ห้องสาธิต อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์
      ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพิเศษ  
  7 ก.ค. 2557     ประชุมพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องสาธิต อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์       ฝ่ายวิชาการ  
  7-10 ก.ค. 2557     Antimicrobial Use and Antimicrobial Resistance in Foodborne Pathogens ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์       ศูนย์ติดตามการดื้อยาของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ  
  8 ก.ค. 2557     โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้สาหรับสัตวแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ Special clinical practice: Moving toward the specialties หัวข้อเรื่อง “Dermatology clinic” ณ ห้องสาธิต อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์       ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (CE)  
  8 ก.ค. 2557     โครงการ "Workshop: CU-VET Publication Clinic"       ฝ่ายวิจัย  
  10 ก.ค. 2557     โครงการสัตวแพทย์อาสา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 ณ TBA ลาดกระบัง กรุงเทพฯ       ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล  
  15 ก.ค. 2557     โครงการบรรยายวิชาการรายการปศุสัตว์สนทนา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกนิสิต จ.นครปฐม       ผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการ
รพ.สัตว์ - ศูนย์ฝึกนิสิต
 
  17 ก.ค. 2557     วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องสาธิต อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์
      ฝ่ายวิชาการ  
  21-23 ก.ค. 2557     โครงการ สัตวแพทย์ จุฬาฯ ติดปีก บายนกแอร์ ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 จ. อุดรธานี       ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร  
  21-23 ก.ค. 2557     โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการ “Small animal imaging workshop I” ณ หน่วยภาพวินิจฉัย รพ.สัตว์เล็ก       หน่วยภาพวินิจฉัย รพ.สัตว์เล็ก  
  21-25 ก.ค. 2557     อบรมเชิงปฏิบัติการ Intensive statistical workshop 3 ณ อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์       ภาควิชาสัตวบาล  
  25 ก.ค. 2557     ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน คณะฯ ณ อาคาร ๖๐ ปี สัตวแพทยศาสตร์       ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพิเศษ  
  28-29 ก.ค. 2557     การอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางระบบสืบพันธุ์ในสุกร ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกนิสิต จ.นครปฐม       ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาฯ  
  31 ก.ค. 2557     โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโรคในสัตว์ปีก ณ ห้องสาธิต อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์       ภาควิชาอายุรศาสตร์  
  31 ก.ค. 2557     ตรวจประเมินคุณภาพภายในตามแนวทาง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สมศ.ระดับคณะฯ ณ ห้องประชุม 1 และ 1 /1 อาคาร 50 ปี       ฝ่ายประกันคุณภาพ  
                   
                   
                   

 

 
 
 
 
 
   
 
SCImago Journal & Country Rank
 
 
 
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.05-09.30 น.
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
101.5 Mhz
วิทยากร
รศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูต
น.สพ.ดร. จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
 
 
 
 
 
             
     
             
     
             
         
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  39 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร 10330
  โทร 0-2218-9773, 75
 
 
  Facebook    
  Twitter