|
 
 
 
     
  ฉบับที่ 1 | ฉบับที่ 2 | ฉบับที่ 3 | ฉบับที่ 4 | ฉบับที่ 5  
     
     
 
หนังสือ 80 ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ 80 ปี
สร้างความสุข ไม่สิ้นสุด
  80 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "สร้างความสุขไม่สิ้นสุด"(มติชนฉบับพิเศษ)
 
     
   
     
 
     
  กำหนดการวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค. 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม....
     
  กำหนดการวันพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค. 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม....
     
  ผู้บริหารพบประชาคม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องสาธต อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์
     
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดทำโครงการเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ (Five Freedom) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม รายละเอียดเพิ่มเติม
     
  ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดี รับมอบตำรา "โรคเต้านมอักเสบในโคนม" จาก รศ.น.สพ. ธีรพงศ์ ธีรภัทรสกุล รายละเอียดเพิ่มเติม
     
  ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หู คอ จมูก ในสุนัข และแมว (Ear, Nose and Throat disease in Dogs and Cats) เมื่อวันที่ 19 - 20 มกราคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
     
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดแถลงข่าวในหัวข้อ "เชื้อดื้อยากับการใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์" เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องสาธิต อาคาร 60 ปี
รายละเอียดจากการแถลงข่าว | ภาพงานแถลงข่าว
     
  ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก จาก Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย รายละเอียดเพิ่มเติม ...
     
  ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พบผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม...
     
  คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันภูมิพล รายละเอียดเพิ่มเติม...
     
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ และทำบุญให้กับสัตว์ทดลอง ประจำปี ๒๕๕๙
รายละเอียดเพิ่มเติม ...
     
  ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีถวายราชสักการะและน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รายละเอียดเพิ่มเติม ...
     
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบเงินจากโครงการ
"สัตวแพทย์ จุฬาฯ ปันน้ำใจ" เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร
รายละเอียดเพิ่มเติม...
     
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 50 ปีสัตวแพทยศาสตร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
     
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟังการเสวนาและตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ โถงชั้น 1 อาคารสัตววิทยวิจักษ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม...
     
  ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการทางวิชาการ "การทำสตัฟฟ์สัตว์ปีก" ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม | ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
     
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมงาน"81 ปี แห่งการสถาปนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ และงานมุทิตาจิตคณาจารย์อาวุโส"
วันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ห้อง B 01 - 03 อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม...
     
  อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๘ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม ....
     
  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดธนาคารเลือด (CU Blood Bank) วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ อาคาร 50 ปีสัตวแพทยศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม
     
  ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็นในงาน "ผู้บริหารพบประชาคมสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ครั้งที่ 3" วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.30 น. ณ ห้องสาธิต อาคาร 60 ปีสัตวแพทยศาสตร์
     
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ อ.น.สพ.ดร.ภัทรรัฐ จันทร์ฉายทอง และ น.สพ.ดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "ผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทนิสิตดุษฏีบัณฑิต กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗"
     
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ระบิล รัตนพานี เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญา สัตวแพทยศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     
  กำหนดการกิจกรรมวันรับปริญญา 8 ตุลาคม 2558
     
  แถลงข่าว "เลือดไก่อันตรายจริงหรือ"
     
  รางวัลฟ้าหม่นคนดี ประจำปีพุทธศักราช 2557...
     
  Assoc Prof. Dr. Roy Kirkwood พร้อมด้วยนักศึกษาสัตวแพทย์จาก University of Adelaide ประเทศออสเตรเลีย และเยี่ยมพบคณบดีและบรรยายพิเศษเรื่อง Controlling Pig Reproduction (How and Why) ....
     
  บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จำกัด บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด และบริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำกัด มอบเงินจำนวน  4,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนงานวิจัยตามโครงการ " 80 ปี แห่งการสถาปนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ"....
     
  เนื่องในโอกาส 80 ปีแห่งการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากเครือซีพี เบทาโกร และเกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป ที่บริเวณลานจอดรถหน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทุกวันศุกร์แรกของเดือน เริ่มวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557
     
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557 ทุกท่าน 
กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557
 ...
     
  ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทุกท่าน ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
"ผู้บริหารพบประชาคมสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2" วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2557 เวลา 11.30 น. ณ ห้องสาธิต อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์
     
  ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด mascot ในวาระครบรอบ 80 ปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภายใต้แนวคิด "Responsible for Lives"
โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง
31 กรกฏาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
...
     
  โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการ “Small animal imaging workshop I”
วันที่ : 21 - 23 กรกฎาคม 2557
ค่าอบรม : 7,000 บาท/คน (จำกัดจำนวน 20 คน)
กำหนดการ | โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ |
ดาวน์โหลดใบสมัคร
     
     
     
     
 
   
   

 

 
SCImago Journal & Country Rank
 
 
 
 
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.05-09.30 น.
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
101.5 Mhz
วิทยากร
รศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูต
น.สพ.ดร. จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
 
 
 
You're visitor number
Since December 9, 2012
จำนวนลิงค์ทั้งหมดในหน้านี้
ลิงค์
 
 
             
     
             
     
             
         
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  39 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร 10330
  โทร 0-2218-9773, 75
E-mail: venis.k@chula.ac.th
 
 
  Facebook    
  Twitter