สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การฝังเข็มในสัตว์เลี้ยง รุ่นที่ 2”

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สพ.ญ.มาตยา ทวีชาติ สัตวแพทย์ประจ าโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ, สพ.ญ.พิชญานิน ชมศิริวัฒน์ สัตวแพทย์ประจ าโรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข และ โรงพยาบาลสัตว์โอเอซิส, สพ.ญ.สุทธิชา วงษ์วิจิตร สัตวแพทย์ ชมวิว ฮอร์สไรดิ้งคลับ จ.ระยอง, น.สพ.สุทธิโชค กุลตรัยลักษณ์ สัตว แพทย์ประจ าโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, สพ.ญ.มนัญญา ด่านพิทักษ์กุล สตัว แพทย์ประจ าโรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด, สพ.ญ.พนิดา อุทัยวัฒนานนท์ สัตวแพทย์ประจ าคลินิกรักษา สัตว์ศรีฐาน จ.ขอนแก่น, สพ.ญ.ปราณิศา มหัตนิรันดร์กุล สัตวแพทย์ประจ า คลินิกฝังเข็ม โรงพยาบาล สัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่, สพ.ญ.วรางคณา พันธุ์วาณิช สัตวแพทย์ประจ าโรงพยาบาล สัตว์ iVET, สพ.ญ.อรจิรา จริงจิตร สัตวแพทย์ประจ า Rehabilitation Center โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ, สพ.ญ.อชิรญา ขมะณะรงค์ สัตวแพทย์ประจ าโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ, สพ.ญ.ดร.พิชนันท์ ลีฬหรัตนรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ สพ.ญ.กรองทอง อรวีระกุล สตัวแพทย์ประจ าโรงพยาบาล สัตว์ทองหล่อ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกบั บริษทั อินเตอร์ เวทต้า จ ากัด และ ชมรมการแพทย์ แผนจีนทางสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง “การฝังเข็มในสัตว์เลี้ยง รุ่นที่ ๒ ” (Acupuncture in companion animals episode II) เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๖๐ ปี สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั การบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ อาจารย์ประจ าภาควิชาคลินิกสัตว์ เลี้ยงและสัตว์ปา่ และ ผู้อา นวยการโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สพ.ญ.มาตยา ทวชีาต ิสัตว แพทย์ประจา โรงพยาบาลสตัว์ทองหล่อ, สพ.ญ.พิชญานิน ชมศิริวัฒน์ สัตวแพทยป์ระจ าโรงพยาบาลสตัว์เจริญสุข และ โรงพยาบาล สัตว์โอเอซิส, สพ.ญ.สุทธิชา วงษ์วิจิตร สัตวแพทย ์ชมวิว ฮอร์สไรดิ้งคลบั จ.ระยอง, น.สพ.สทุธิโชค กุลตรัยลักษณ์ สัตวแพทย์ประจา โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, สพ.ญ.มนัญญา ด่านพิทักษ์กุล สัตวแพทย์ประจา โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด, สพ.ญ.พนิดา อุทัยวฒั นานนท ์ สัตวแพทย์ประจ าคลินิกรักษาสัตว์ศรีฐาน จ.ขอนแก่น, สพ.ญ.ปราณิศา มหัตนิรนั ดร์กุล สัตวแพทย์ ประจ า คลนิิกฝังเข็ม โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สพ.ญ.วรางคณา พันธุ์วาณชิ สตัวแพทย์ ประจ าโรงพยาบาลสัตว์ iVET, สพ.ญ.อรจิรา จริงจิตร สัตวแพทย์ประจา Rehabilitation Center โรงพยาบาลสัตวท์องหล่อ, สพ.ญ. อชิรญา ขมะณะรงค์ สัตวแพทย์ประจา โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ, สพ.ญ.ดร.พิชนันท ์ ลีฬหรัตนรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ สพ.ญ.กรองทอง อรวีระกุล สัตวแพทย์ประจา โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

2018-05-08T12:23:55+00:00พฤษภาคม 8th, 2018|อบรม/สัมมนา|