สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
ทำเนียบคณบดี2018-11-07T22:14:11+00:00

ทำเนียบคณบดี

รายนามอดีตคณบดี

“… ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ ให้เป็นที่พึ่งและยอมรับ ตรงกับ ความต้องการของสังคมทั้งในระดับขาติและนานาขาติ ….”

ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช