สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
ประวัติคณะสัตวแพทยศาสตร์2018-04-19T15:50:31+00:00

ประวัติคณะสัตวแพทยศาสตร์

รายนามอดีตคณบดี

การเรียนการสอนสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มต้นจากการตั้งเป็นแผนกอิสระใน เดือนเมษายน พ.ศ. 2478 โดยมีหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 4 ปี แบ่งเป็นศึกษาเตรียมสัตวแพทยศาสตร์ 2 ปี และศึกษาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 2 ปี ได้เริ่มเปิดสอนวิชาสัตวแพทยศาสตร์ เป็นปีแรกเมื่อ พ.ศ. 2480 ต่อมาใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จาก 4 ปี เป็น 5 ปี

แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ได้เลื่อนฐานะเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัย แพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ไปสังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตรฯ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากเดิม 5 ปี เป็น 6 ปี

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้โอนไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะสัตวแพทยศาสตร์จึงได้โอนย้ายมาอยู่ในสังกัดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักนายกรัฐมนตรี

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้โอนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ไปอยู่ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการปรับปรุงรายวิชาเตรียมสัตวแพทย์และในปี พ.ศ. 2524 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ให้มีสัดส่วนของวิชา เตรียมสัตวแพทย์ : พรีคลินิก : คลินิก เป็น 1.3 : 2.4 : 2.3 จำนวน 222 หน่วยกิต

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ เป็น สาขาขาดแคลนสาขาหนึ่งของประเทศ ที่ทบวงมหาวิทยาลัยจัดทำโครงการเพิ่มการผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 และมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2533 ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันหนึ่งที่ต้องรับนิสิตเพิ่ม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 จากเดิม 80 คน เป็นปีละ 110 คน และรับเพิ่มเป็นปีละ 150 คน ในเวลาต่อมา

นำเสนอโครงสร้างหลักสูตร ให้มีสัดส่วนของหน่วยกิต วิชาเตรียมสัตวแพทย์ : พรีคลินิก : คลินิก เป็น 1 : 2 : 3 จำนวน 240 หนวยกิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มประกาศใช้หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2539 ครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรวิชาทางทฤษฎี และปฏิบัติทั้งหมดใน 5 ปีแรกและเปิดโอกาสให้นิสิตปีสุดท้ายได้เลือกฝึกปฏิบัติทางคลินิกในสายสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน และสายสัตว์ใช้เป็นอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง

เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิทยาศาสตรการสัตวแพทยคลินิก 1 หลักสูตร เริ่มมีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์ และการจัดตั้งศูนย์วิทยาการวิทยาศาสตร์การสัตว์ จ.น่าน ต่อการขยายบริการการศึกษาสู่จังหวัดน่าน การวิจัย และพัฒนา รวมทั้งบริการวิชาการ สู่ท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายในภาพรวมเพื่อพัฒนาจังหวัดน่าน และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐที่ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัย

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตให้ ตรงตามความต้องการของสังคมและพลวัต ในปีพ.ศ. 2551 2556 และ2558 ตามลำดับ

0 Years
Anniversary in 2018