สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
ปณิธาน วิสัยทัศน์ ปรัชญาและพันธกิจ2018-04-19T15:50:30+00:00

 ปรัชญา

“เป็นสถาบันชั้นนำในการจัดการศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้คุณธรรม และรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ”

ปณิธาน

“ผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ เป็นที่ยอมรับและตรงกับความต้องการของสังคม ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสัตวแพทยศาสตร์โดยพัฒนา บุกเบิก ค้นคว้า ทางการวิจัย ตลอดจนประยุกต์วิชาความรู้ที่ได้รับเพื่อการบริการแก่สังคมและเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองนโยบายของประเทศ และเชื่อมโยงองค์ความรู้กับนานาประเทศได้”

พันธกิจ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีพันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย

  1. การผลิตบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน)
  2. การวิจัยและงานสร้างสรรค์
  3. การบริการวิชาการ/วิชาชีพสู่สังคม
  4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม