สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
วิชาการ2018-04-19T15:50:21+00:00

วิชาการ

รองคณบดีวิชาการ วิรัชกิจ และกิจการนิสิต โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กำกับดูแลรับผิดชอบเรื่องของฝ่ายวิชาการ งานบริการการศึกษา การบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรทั้งหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา การประสานงานในการจัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการการบรรยายพิเศษ หน่วยงานที่กำกับดูแล รับผิดชอบ ดังนี้

ผู้ช่วยคณบดีงานฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย สหกิจ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กำกับดูแลรับผิดชอบหน่วยบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กำกับดูแล รับผิดชอบงานกิจการนิสิต ในด้านการพัฒนานิสิต วินัยนิสิต สวัสดิการ และประสานงานเรื่องทุนอุดหนุนการศึกษาจากภายในและภายนอก คณะฯ การแนะแนวการศึกษาการใช้ชีวิตของนิสิตและแนวทางการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่กำกับดูแลรับผิดชอบ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ กำกับดูแล รับผิดชอบงานทางด้านกิจกรรมต่างประเทศ