สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
หน่วยพัฒนาวิชาการ2018-04-19T15:50:26+00:00

หน่วยพัฒนาวิชาการ

ศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์
ศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์Prof.Dr.Alongkorn Amonsin
รองคณบดีวิชาการวิรัชกิจและกิจการนิสิต
E-mail : Alongkorn.A@chula.ac.th
Tel: +66(0) 2218 9578
รศ.น.สพ.ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์
รศ.น.สพ.ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์Assoc.Prof.Dr. Sonthaya Tiawsirisup
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
E-mail : Sonthayatiaw@hotmail.com
Tel: +66(0) 2218 9675
นางสาวหทัยทิพย์ ภาคอินทรีย์
นางสาวหทัยทิพย์ ภาคอินทรีย์Miss Hathaithip Phakinsee
ผู้อานวยการวิชาการ / นายทะเบียนคณะ
E-mail : Phathait@chula.ac.th
Tel: +66(0) 2218 9675
นางสาวศนันธฉัตร กฤษณา
นางสาวศนันธฉัตร กฤษณาMiss Sanantachat Krisna
E-mail : Wipooh02@gmail.com
Tel:. +66(0) 2218 9675