สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
หน่วยบัณฑิตศึกษา2018-04-19T15:50:26+00:00

หน่วยบัณฑิตศึกษา

ศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์
ศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์Prof.Dr.Alongkorn Amonsin
รองคณบดีวิชาการวิรัชกิจและกิจการนิสิต
E-mail : Alongkorn.A@chula.ac.th
Tel: +66(0) 2218 9578
รศ.สพ.ญ.ดร.สมพร เตชะงามสุวรรณ
รศ.สพ.ญ.ดร.สมพร เตชะงามสุวรรณAssoc.Prof.Dr. Somporn Techangamsuwan
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
E-mail : Somporn62@hotmail.com
Tel: +66(0) 2218 9674
นางสาวหทัยทิพย์ ภาคอินทรีย์
นางสาวหทัยทิพย์ ภาคอินทรีย์Miss Hathaithip Phakinsee
ผู้อานวยการวิชาการ / นายทะเบียนคณะ
E-mail : Phathait@chula.ac.th
Tel: +66(0) 2218 9675
นางสาวอัญชลี โพธิ์สุข
นางสาวอัญชลี โพธิ์สุขMiss Unchalee Phosuk
E-mail : Unchalee.P@chula. ac.th
Tel: +66(0) 2218 9674
นางสาวสุรินดา คาโท
นางสาวสุรินดา คาโทMiss Surinda Kamtoe
E-mail : Surinda.K@chula.ac.th
Tel: +66(0) 2218 9674