สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
หน่วยทะเบียนนิสิต2018-04-19T15:50:26+00:00

หน่วยทะเบียนนิสิต

ศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์
ศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์Prof.Dr.Alongkorn Amonsin
รองคณบดีวิชาการวิรัชกิจและกิจการนิสิต
E-mail : Alongkorn.A@chula.ac.th
Tel: +66(0) 2218 9578
รศ.สพ.ญ.ดร.สฤณี กลันทกานนท์ ทองทรง
รศ.สพ.ญ.ดร.สฤณี กลันทกานนท์ ทองทรงAssoc.Prof.Dr. Sarinee Kalandakanond Thongsong
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทะเบียนการศึกษา
E-mail : Sarinee.Ka@chula.ac.th
Tel: +66(0) 2218 9533
นางสาวหทัยทิพย์ ภาคอินทรีย์
นางสาวหทัยทิพย์ ภาคอินทรีย์Miss Hathaithip Phakinsee
ผู้อานวยการวิชาการ / นายทะเบียนคณะ
E-mail : Phathait@chula.ac.th
Tel: +66(0) 2218 9675
นางสาว พัชราวรรณ ชัยเชิดชูวงศ์
นางสาว พัชราวรรณ ชัยเชิดชูวงศ์Miss.Patcharawan Chaicherdchuvong
E-mail : Patcharawan.c@chula.ac.th
Tel. +66(0) 2218-9770
นาง พรรนิภา ทองธรรมนูญ
นาง พรรนิภา ทองธรรมนูญMrs.Pannipa Thongthammanoon
E-mail : Dang89770@hotmail.com
Tel: +66(0) 2218 9770