สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
บัณฑิตศึกษา / ประกาศนียบัตรบัณฑิต2018-04-19T15:50:25+00:00

บัณฑิตศึกษา / ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การขอลาพัก จท 49
การขอลงหน่วยกิตเกิน จท 46
การขอรักษาสถานภาพ จท 32 (เพื่อรอการตีพิมพ์งานวิจัย)
การขอถอนรายวิชา จท 48
การขอคำร้องทั่วไป จท 41
การขอลงทะเบียนเรียนเป็น S/U หรือ V/W จท 43
การขอลาออก จท 31
การขอหนังสือรับรอง
การขอเปลี่ยนระดับการศึกษา

ขั้นตอน

Flow Chart แสดงขั้นตอน และระยะเวลา
เกณฑ์การพิจารณาการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์

การสอบโครงร่าง

ประกาศหัวข้อวิทยานิพนธ์
การขอรับทุนสนับสนุนโครงร่าง #1
การขอรับทุนสนับสนุนโครงร่าง #2
การสอบวิทยานิพนธ์
การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

ทุนอุดหนุนการศึกษา

ทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา
ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ (กลุ่มประเทศอาเซียน)
ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40
ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน
ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ช่วยวิจัย
การขอรับทุนสนับสนุนโครงร่าง #1
การขอรับทุนสนับสนุนโครงร่าง #2
ทุนสนับสนุนอุดหนุนการทำวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถสำหรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอนของหน่วยบัณฑิตศึกษา

ทุนอุดหนุนการวิจัย

ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทุนสนับสนุนการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและโทไปทำวิจัยในต่างประเทศ
ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและโทเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ
ทุนโครงการหลังปริญญาเอก

ประกาศ เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ใบสมัครขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ