สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
การฝึกงานนอกหลักสูตร2018-04-19T15:50:22+00:00

การฝึกงานนอกหลักสูตร

เกณฑ์การฝึกงานนอกหลักสูตร

 1. นิสิตที่ฝึกงาน
  1. ปี 3 ฝึกงานได้ช่วงปิดเทอมปลาย
   สถานที่ฝึกงานจะต้องไม่ใช่ คลินิก หรือ โรงพยาบาลสัตว์
  2. ปี 4 ฝึกงานได้ช่วง
   ปิดเทอมต้น สถานที่ฝึกงานต้องไม่ใช่ คลินิก หรือ โรงพยาบาลสัตว์
   ปิดเทอมปลาย สามารถฝึกงานที่คลินิก หรือโรงพยาบาลสัตว์ได้
  3. ปี 5-6  ฝึกงานได้เทอมต้นและเทอมปลาย
 1. นิสิตที่ฝึกงานจะต้องติดต่อสอบถาม ระยะเวลาการฝึกงานกับสถานที่ที่นิสิตจะไปฝึกงาน ตรวจสอบสถานที่พักในกรณีที่ไปฝึกงานต่างจังหวัด  และการเตรียมอุปกรณ์ไปฝึกงาน
 2. เขียนแบบฟอร์มการฝึกงานนอกหลักสูตร ส่งที่ฝ่ายกิจการนิสิตอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการไปฝึกงาน
 3. นิสิตจะไม่สามารถขอยกเลิกการฝึกงานได้