สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
การจ้างนิสิตทํางานพิเศษ2018-04-19T15:50:22+00:00

โครงการจ้างนิสิตทำงานพิเศษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความจำเป็นทางด้านทุนทรัพย์ ได้ร่วมงานกับทางมหาวิทยาลัย  ซึ่งนอกจากนิสิตจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในการทำงานแล้ว นิสิตยังจะได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 100 บาท (ทำงาน 30 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา)  โดยมีกำหนดการสมัครดังนี้

ภาคการศึกษาปลาย

–  นิสิตต้องยื่นความจำนงที่คณะหรือหน่วยงานเดือนพฤศจิกายน

–  รอบระยะเวลาในการจ้างนิสิตทำงาน  ธันวาคม – กุมภาพันธ์

ภาคฤดูร้อน

–  นิสิตต้องยื่นความจำนงที่คณะหรือหน่วยงานเดือน เมษายน

–  รอบระยะเวลาในการจ้างนิสิตทำงาน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ของทุกปี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะ

โทร. 02-218-9677

หรือที่สำนักบริหารงานกิจการนิสิต
โทร.  02-218-7052   ต่อ  401-406

(ในเวลาราชการ)