สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
ทุนการศึกษา2018-04-19T15:50:22+00:00

ทุนการศึกษา

ทุนคณะสัตวแพทย์ศาสตร์

ทุนอุดหนุนการศึกษา

ทุนประเภท ก: ได้รับทุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน

ทุนประเภท ข(1): ได้รับทุนค่าเล่าเรียน

ทุนประเภท ข(2): ได้รับทุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ไม่เกิน 48,000 บาท/ปีการศึกษา

ได้รับทุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ไม่เกิน 48,000 บาท/ปีการศึกษา: ได้รับทุนค่าใช้จ่ายบางส่วนไม่เกิน 10,000 บาท/ปีการศึกษา

สามารถติดต่อยื่นเรื่องของรับทุนอุดหนุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะที่นิสิตสังกัด ดังนี้

  • นิสิตปัจจุบัน

    ระหว่างเดือน พฤศจิกายน  – มกราคม

  • นิสิตใหม่

    วันที่มารายงานตัว

กรณีที่มีความจำเป็นฉุกเฉิน นิสิตสามารถติดต่อได้ตลอดปีการศึกษา

ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะที่สังกัด/ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต สำนักบริหารงานกิจการนิสิต เงื่อนไขในการรับทุนคือ นิสิตต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามที่กำหนด

รายละเอียดติดตามได้จากประกาศของมหาวิทยาลัย

www.sa.chula.ac.th

ทุนคณะสัตวแพทย์ศาสตร์

ทุนการศึกษาของวิชาชีพสัตวแพทยศาสตร์

ทุนการศึกษาของวิชาชีพสัตวแพทยศาสตร์ เป็นทุนการศึกษาที่ให้เป็นกำลังใจสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีในวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 อันดับแรกของชั้นปี  โดยดูจากผลการเรียนวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ในโปรแกรมการศึกษา

ทุนอุดหนุนการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์

ทุนอุดหนุนการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินจาก
คณะสัตวแพทยศาสตร์โดยจะมอบให้แก่นิสิตที่มีความเดือนร้อนและขาดแคลนทุนทรัพย์  ตลอดทั้งปี  ซึ่งมีขั้นตอนในการขอทุนดังนี้

  1. นิสิตหรือผู้ปกครองแจ้งความเดือดร้อนเป็นลายลักษณ์อักษรมายังฝ่ายกิจการนิสิต
  2. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตดำเนินการสัมภาษณ์ข้อเท็จจริง และพิจารณาให้ทุนการศึกษาตามความเหมาะสม

ทุนการศึกษาภายนอก

ทุนการศึกษารายปี

เป็นเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก  ได้แก่  หน่วยงานของรัฐ/เอกชน/ องค์กรสาธารณะกุศล/ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค แจ้งความประสงค์ที่จะให้ทุนแก่นิสิตจุฬาโดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้รับทุนตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด     ซึ่งนิสิตสามารถติดตามได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะ

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

เป็นเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่กองทุนกำหนด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

แบบ กยศ.  กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ  แต่ไม่เกินเพดานที่
กองทุนกำหนดและค่าครองชีพเหมาจ่าย ปีละ 26,400 บาท รายได้ผู้ปกครองรวมกันต้องไม่เกิน 200,000 บาท

แบบ กรอ. คือ กู้ยืมเงินได้เฉพาะค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกิน
เพดานที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้ ผู้กู้จะต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาระบุไว้

รายละเอียดติดตามได้ประกาศจาก

www.studentloan.or.th