สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
บุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต2018-04-19T15:50:22+00:00

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อาจารย์ สพ.ญ.ดร. จุฑามาส เบญจนิรัตน์
อาจารย์ สพ.ญ.ดร. จุฑามาส เบญจนิรัตน์กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. ดำริ ดาราวิโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. ดำริ ดาราวิโรจน์กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ศริยา อัศวกาญจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ศริยา อัศวกาญจน์กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.แนน ช้อยสุนิรชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.แนน ช้อยสุนิรชรกรรมการ
อาจารย์ สพ.ญ.ดร. ทรายแก้ว สัตยธรรม
อาจารย์ สพ.ญ.ดร. ทรายแก้ว สัตยธรรมกรรมการ
อาจารย์ น.สพ. เกษม รัตนภิญโญพิทักษ์
อาจารย์ น.สพ. เกษม รัตนภิญโญพิทักษ์กรรมการ
นางสาวณาฐวลัย สงวนเผ่า
นางสาวณาฐวลัย สงวนเผ่าหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต
นางสาวกนกวรรณ เทียนตระกูล
นางสาวกนกวรรณ เทียนตระกูลเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต

ติดต่อ ฝ่ายกิจการนิสิต
โทร. 02 218 9677