กายวิภาคศาสตร์

อ่านเพิ่ม

การศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ ประกอบด้วย วิชากายวิภาคศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ 1 (Veterinary Anatomy I) วิชากายวิภาคศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ 2 (Veterinary Anatomy II) วิชากายวิภาคศาสตร์พัฒนาการทางการสัตวแพทย์ (Veterinary Developmental Anatomy) วิชาวิทยาฮีสโตทางสัตวแพทย์ (Veterinary Histology) วิชาประสาทชีวศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (Veterinary Neurobiology) และวิชาที่บูรณาการร่วมกับเป็นกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พยาธิวิทยา สรีรวิทยา และศัลยศาสตร์) คือ วิชาโลหิตวิทยาและเซลล์วิทยา (Veterinary Hematology and Cytology) ซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐานสำหรับการศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับวิชาเลือกอีก 1 รายวิชาคือ วิชากายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์ (Applied Veterinary Anatomy) นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) สาขาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Biosciences) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชากายวิภาคศาสตร์และหน่วยชีวเคมี

จุลชีววิทยา

อ่านเพิ่ม

|  เนื้อหาชั่วคราว  |การศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ ประกอบด้วย วิชากายวิภาคศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ 1 (Veterinary Anatomy I) วิชากายวิภาคศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ 2 (Veterinary Anatomy II) วิชากายวิภาคศาสตร์พัฒนาการทางการสัตวแพทย์ (Veterinary Developmental Anatomy) วิชาวิทยาฮีสโตทางสัตวแพทย์ (Veterinary Histology) วิชาประสาทชีวศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (Veterinary Neurobiology) และวิชาที่บูรณาการร่วมกับเป็นกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พยาธิวิทยา สรีรวิทยา และศัลยศาสตร์) คือ วิชาโลหิตวิทยาและเซลล์วิทยา (Veterinary Hematology and Cytology) ซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐานสำหรับการศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับวิชาเลือกอีก 1 รายวิชาคือ วิชากายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์ (Applied Veterinary Anatomy) นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) สาขาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Biosciences) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชากายวิภาคศาสตร์และหน่วยชีวเคมี

พยาธิวิทยา

อ่านเพิ่ม

|  เนื้อหาชั่วคราว  |การศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ ประกอบด้วย วิชากายวิภาคศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ 1 (Veterinary Anatomy I) วิชากายวิภาคศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ 2 (Veterinary Anatomy II) วิชากายวิภาคศาสตร์พัฒนาการทางการสัตวแพทย์ (Veterinary Developmental Anatomy) วิชาวิทยาฮีสโตทางสัตวแพทย์ (Veterinary Histology) วิชาประสาทชีวศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (Veterinary Neurobiology) และวิชาที่บูรณาการร่วมกับเป็นกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พยาธิวิทยา สรีรวิทยา และศัลยศาสตร์) คือ วิชาโลหิตวิทยาและเซลล์วิทยา (Veterinary Hematology and Cytology) ซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐานสำหรับการศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับวิชาเลือกอีก 1 รายวิชาคือ วิชากายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์ (Applied Veterinary Anatomy) นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) สาขาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Biosciences) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชากายวิภาคศาสตร์และหน่วยชีวเคมี

 เภสัชวิทยา

อ่านเพิ่ม

|  เนื้อหาชั่วคราว  |ภาควิชาเภสัชวิทยาในระยะเริ่มแรกนั้นยังไม่มีอาจารย์ประจำภาควิชา มีแต่รักษาการหัวหน้าภาคฯ คือ ศ.พ.ท.น.สพ. หลวงชัยอัศวรักษ์ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2485 เมื่อมีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจบเป็นรุ่นที่ 2 จึงมีอาจารย์ประจำภาควิชาคนแรกและดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกเภสัชวิทยาด้วย คือ อาจารย์ น.สพ. ม.ร.ว.ชนาญวัต เทวกุล การเรียนการสอนวิชาเภสัชวิทยาในระยะแรกเป็นการเรียน Materia Medica ตามแบบอย่างของประเทศอังกฤษและได้รับความร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์ ช่วยสอนด้านเภสัชกรรมหรือการปรุงยา เมื่ออาจารย์ ม.ร.ว. ชนาญวัต เข้ามาเป็นอาจารย์จึงได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีวิชาปฏิบัติการมากขึ้น และรับอาจารย์ที่จบเภสัชศาสตร์คืออาจารย์สุพิศ (ถมังรักษ์สัตว์) จินดาวณิค เข้ามาช่วยทั้งการสอนเภสัชกรรมและการปฏิบัติการด้านสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา ต่อมาอาจารย์สุพิศย้ายไปสอนวิชาชีวเคมีซึ่งสังกัดภาควิชาสรีรวิทยา ประมาณปี พ.ศ. 2499 เมื่ออาจารย์ ม.ร.ว. ชนาญวัต ได้รับการติดต่อไปช่วยสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์จึงได้ย้ายสังกัดและมีความก้าวหน้าในราชการเรื่อยมาจนเกษียณอายุในตำแหน่งศาสตราจารย์

ศัลยศาสตร์

อ่านเพิ่ม

|  เนื้อหาชั่วคราว  | ถึงแม้ว่าจะมีการจัดตั้งแผนกอิสระสัตวแพทยศาสตร์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2478 ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2477 แต่ยังไม่ปรากฎมีการสอนวิชาศัลยศาสตร์ ในระยะเริ่มแรกหลักสูตรขั้นปริญญาสัตวแพทยศาสตร์ จนกระทั่งในปี พ.ศ.  2482  เมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ้ด้เพิ่มหลักสูตรขั้นปริญญาวัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตจาก 4 ปี เป็น 5 ปี ได้มีการสอนวิชาศัลยศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรกในชั้นปี 5 ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 แผนกสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เลื่อนฐานะขึ้นเป็นสัตวแพทยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการจัดแบ่งแผนกวิชาต่าง ๆ ขึ้น วิชาศัลยศาสตร์ ได้อยู่ในฐานะของแผนกวิชาเรื่อยมา ตั้งแต่คณะสัตวแพทยศาสตร์ถูกโอนย้ายไปสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี 2502 และในปี 2510 จึงถูกโอนย้ายมาขึ้นอยู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกจากแผนกวิชา เป็นภาควิชาตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2522 จนกระทั่งทุกวันนี้ ในการศึกษาวิชาศัลยศาสตร์ระยะแรกนั้น(หลักสูตร 5 ปี) ได้มีการสอนวิชาศัลยศาสตร์และสูติศาสตร์ รวม 18 หน่วยกิต แต่ไ่ม่ปรากฎว่ามีการสอนศัลยศาสตร์และสูติศาสตร์วิชาละกี่หน่วยกิต ต่อมา พ.ศ. 2497 เมื่อคณะเพิ่มหลักสูตรจาก 5 ปี เป็น 6 ปี ได้มีการสอนวิชาศัลยศาสตร์รวม 19 หน่วยกิต โดยสอนในชั้นปีที่ 5 จำนวน 6 หน่วยกิต และในชั้นปีที่ 6 จำนวน 13 หน่วยกิต นอกจากนั้นยังมีการสอนวิชารังสีวิทยา 2 หน่วยกิต
และวิชาสูติศาสตร์และวิทยาไกน่าอีก 7 หน่วยกิตด้วย เมื่อมีการจัดตั้งภาควิชาสูติศาสตร์เธนุเวศน์วิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ในปี 2521 จึงได้โอนวิชาสูติศาสตร์และวิทยาไกน่าไปอยู่ในภาควิชาใหม่ทั้งหมด

 สรีรวิทยา

อ่านเพิ่ม

วิชาสรีรวิทยาเป็นวิชาที่เริ่มมีการเรียนการสอนตั้งแต่ก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เดิมทีเดียวคณะสัตวแพทย์มีการเรียนการสอนอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายหลังเมื่อแยกออกจากคณะวิทยาศาสตร์ จึงย้ายไปอยู่กับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยมีสถานที่ตั้งอยู่บนถนนพญาไท ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งขณะนี้เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลราชวิถี เรื่องราวและข้อมูลต่างๆ คงไม่สามารถให้รายละเอียดได้มากกว่านี้

 สัตวบาล

อ่านเพิ่ม

ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2477: ซึ่งตราไว้เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2478 ได้มีการจัดตั้งแผนกวิชาสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเปิดทำการสอนขึ้นเป็นปีแรก เมื่อ พ.ศ.2480 โดยได้ยืมตัวพันโทหลวงชัยอัศวรักษ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองสัตวรักษ์กรมเกษตกระทรวงเกษตราธิการ มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2481 (คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ 9/438)

สัตวแพทยสาธารณสุข

อ่านเพิ่ม

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  และการบริการวิชาการ  ซึ่งงานด้านสัตวแพทยสาธารณสุขเป็นงานที่เกี่ยวกับ สุขอนามัยของคนและสัตว์ และเศรษฐกิจของประเทศ  เช่น ด้านโรคสัตว์ติดคน (Zoonoses)  ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)  และอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)   ซึ่งแนวทางการดำเนินงานและการศึกษาดังกล่าวได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

อายุรศาสตร์

อ่านเพิ่ม

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นภาควิชาหลักในทางคลินิกที่มีความสำคัญในการศึกษาวิชาการสัตวแพทย์ พันธกิจของภาควิชาที่สำคัญ คือ การปรับปรุงและพัฒนาการป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคในสัตว์ โดยการจัดการเรียนการสอนทางคลินิกที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ในงานทางคลินิก โดยมีการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนนิสิตสัตวแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตสัตวแพทย์ที่มีศักยภาพสูง ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ สัตวแพทย์ผู้บำบัดโรคสัตว์ สัตวแพทย์นักวิชาการ และสัตวแพทย์นักวิจัย