สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
สัตวแพทย์สาธารณสุข2018-04-19T15:50:17+00:00

สัตวแพทย์สาธารณสุข

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  และการบริการวิชาการ  ซึ่งงานด้านสัตวแพทยสาธารณสุขเป็นงานที่เกี่ยวกับ สุขอนามัยของคนและสัตว์ และเศรษฐกิจของประเทศ  เช่น ด้านโรคสัตว์ติดคน (Zoonoses)  ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)  และอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)   ซึ่งแนวทางการดำเนินงานและการศึกษาดังกล่าวได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน