สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
กายวิภาคศาสตร์2018-04-19T15:50:14+00:00
เข้าเว็บไซต์ภาควิชา

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นภาควิชาที่จัดการการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคศาสตร์ เพื่อให้ได้นิสิตที่มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม มีการพัฒนาและนำความรู้ที่ได้รับไปเชื่อมโยงกับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังนำไปพัฒนาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสำหรับสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ ภาควิชาฯ มีการพัฒนางานวิจัยเพื่อเป็นแหล่งความรู้ แหล่งอ้างอิง และมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่อสังคมภายนอก

การศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ ประกอบด้วย วิชากายวิภาคศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ 1 (Veterinary Anatomy I) วิชากายวิภาคศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ 2 (Veterinary Anatomy II) วิชากายวิภาคศาสตร์พัฒนาการทางการสัตวแพทย์ (Veterinary Developmental Anatomy) วิชาวิทยาฮีสโตทางสัตวแพทย์ (Veterinary Histology) วิชาประสาทชีวศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (Veterinary Neurobiology) และวิชาที่บูรณาการร่วมกับเป็นกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พยาธิวิทยา สรีรวิทยา และศัลยศาสตร์) คือ วิชาโลหิตวิทยาและเซลล์วิทยา (Veterinary Hematology and Cytology) ซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐานสำหรับการศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับวิชาเลือกอีก 1 รายวิชาคือ วิชากายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์ (Applied Veterinary Anatomy) นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) สาขาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Biosciences) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชากายวิภาคศาสตร์และหน่วยชีวเคมี

ติดต่อ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ชั้น 3 อาคารสัตวแพทยศาสตร์ 60 ปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน ถ. อังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-9658
โทรสาร 0-2218-9657