สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
สัตวบาล2018-07-24T23:30:19+00:00
เข้าเว็บไซต์ภาควิชา

ภาควิชาสัตวบาล ได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อม กับคณะ สัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 ในชื่อ แผนกสุขศาสตร์ และการเลี้ยงบำรุงสัตว์ โดยมีศาสตราจารย์ มานิต พยัคฑนันท์ (B.V.Sc.(Azabu), Diploma in Zootechny (Hokkaido), M.S. (Wisconsin) เป็นหัวหน้าแผนกท่านแรก และต่อมามีอาจารย์ ประจำคือ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เล็ก ธนสุกาญจน์ (D.V.M., M .S, Ph.D.) วิชาที่สอนในระยะแรกเริ่มมี 5 วิชา คือ Office2.JPG (11615 bytes)

  1. การเลี้ยงสัตว์ (Animal management)
  2. การคัดเลือกสัตว์(Animal selection)
  3. สุขศาสตร์ (Hygiene)
  4. กรรมพันธุ์วิทยา( Genetic)
  5. อาหารสัตว์ (Animal nutrition)

ต่อมาได้มีการพัฒนาหลักสูตรของคณะ สัตวแพทยศาสตร์ หลายครั้ง และได้มีการเปลี่ยนชื่อ แผนกเป็น ภาควิชาสัตวบาล (Department of Animal Husbandry) จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันภาควิชามีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบในด้านการ เรียนการสอนใน 2 หลักสูตร คือ สัตวแพทยศาตร์บัณฑิต และ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต นอกจากนี้ยังมี ภาระหน้าที่ในการ รับผิดชอบ การเลี้ยงสัตว์ ที่ ศูนย์ฝึกนิสิต(ส่วนภาควิชาสัตวบาล) จังหวัดนครปฐม รวมไปถึง การให้บริการ ในด้าน สัตว์ทดลอง ห้องปฏิบัติการ วิชาการ และผลผลิตสัตว์ต่อหน่วยงานของคณะ และหน่วยงานทั่วไป

ติดต่อ ภาควิชาสัตวบาล

ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

39 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (02) 218-9678, (02) 218-9679
โทรสาร (02) 251-2582

หน่วยศูนย์ฝึกนิสิตฯ ภาควิชาสัตวบาล
คณะสัตวแพทยศาสตร์

จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์/โทรสาร (034) 973-316