สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
จุลชีววิทยา2018-04-19T15:50:14+00:00

จุลชีววิทยา

เข้าเว็บไซต์ภาควิชา

|  เนื้อหาชั่วคราว  |การศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ ประกอบด้วย วิชากายวิภาคศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ 1 (Veterinary Anatomy I) วิชากายวิภาคศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ 2 (Veterinary Anatomy II) วิชากายวิภาคศาสตร์พัฒนาการทางการสัตวแพทย์ (Veterinary Developmental Anatomy) วิชาวิทยาฮีสโตทางสัตวแพทย์ (Veterinary Histology) วิชาประสาทชีวศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (Veterinary Neurobiology) และวิชาที่บูรณาการร่วมกับเป็นกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พยาธิวิทยา สรีรวิทยา และศัลยศาสตร์) คือ วิชาโลหิตวิทยาและเซลล์วิทยา (Veterinary Hematology and Cytology) ซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐานสำหรับการศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับวิชาเลือกอีก 1 รายวิชาคือ วิชากายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์ (Applied Veterinary Anatomy) นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) สาขาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Biosciences) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชากายวิภาคศาสตร์และหน่วยชีวเคมี

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 12 อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์
ถนนอังรีดูนังต์
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-218-9582
โทรสาร 02-251-1656