สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
หน่วยพยาธิวิทยา2018-04-19T15:50:15+00:00

หน่วยพยาธิวิทยา

หัวหน้าหน่วย
รศ.น.สพ.ดร. วิจิตร บรรลุนารา
รศ.น.สพ.ดร. วิจิตร บรรลุนาราAssoc. Prof. Dr. Wijit Banlunara (D.V.M., Ph.D.)
Wijit.k@chula.ac.th
Tel. +66(0) 2218 9617
[one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last] [one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last]
ศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูต
ศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูตProf. Dr. Achariya Sailasuta (D.V.M., Ph.D.)
Achariya.sa@chula.ac.th
Tel. +66(0) 2218 9616
[one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last] [one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last]
ศ.น.สพ.ดร. รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
ศ.น.สพ.ดร. รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวชProf. Dr. Roongroje Thanawongnuwech (D.V.M., M.Sc., Ph.D.)
Roongroje.t@chula.ac.th
Tel. +66(0) 2218 9612
[one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last] [one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last]
รศ.น.สพ.ดร. อนุเทพ รังสีพิพัฒน์
รศ.น.สพ.ดร. อนุเทพ รังสีพิพัฒน์Assoc. Prof. Dr. Anudep Rungsipipat (D.V.M., Ph.D.)
Anudep.r@chula.ac.th
Tel. +66(0) 2218 9616
[one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last] [one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last]
ผศ.น.สพ.ดร. คมกฤช เทียนคำ
ผศ.น.สพ.ดร. คมกฤช เทียนคำAsst. Prof. Dr. Komkrich Teankum (D.V.M., M.Sc., Dr.Med.Vet.)
Komkrich.t@chula.ac.th
Tel. +66(0) 2218 9618
[one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last] [one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last]
รศ.น.สพ.ดร. นพดล พิฬารัตน์
รศ.น.สพ.ดร. นพดล พิฬารัตน์Assoc. Prof. Dr. Nopadon Pirarat (D.V.M., Ph.D.)
Nopadonpirarat@gmail.com
Tel. +66(0) 2218 9612
[one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last] [one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last]
รศ.น.สพ.ดร. ธีระยุทธ แก้วอมตวงศ์
รศ.น.สพ.ดร. ธีระยุทธ แก้วอมตวงศ์Assoc. Prof. Dr. Theerayuth Kaewamatawong (D.V.M., Ph.D.)
Theerayuth71@hotmail.com
Tel. +66(0) 2218 9617
[one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last] [one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last]
รศ.สพ.ญ.ดร. สมพร เตชะงามสุวรรณ
รศ.สพ.ญ.ดร. สมพร เตชะงามสุวรรณAssoc. Prof. Dr.Somporn Techangamsuwan (D.V.M., M.Sc., Ph.D.)
Somporn62@hotmail.com
Tel. +66(0) 2218 9614
[one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last] [one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last]
ผศ.น.สพ.ดร. สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ
ผศ.น.สพ.ดร. สว่าง เกษแดงสกลวุฒิAsst. Prof. Dr.Sawang Kesdangsakonwut (D.V.M., M.Sc., Ph.D.)
Sawang.k@chula.ac.th
Tel. +66(0) 2218 9618
[one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last] [one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last]
อ.สพ.ญ.ดร. เยาวลักษณ์ ปัญญสิงห์
อ.สพ.ญ.ดร. เยาวลักษณ์ ปัญญสิงห์Instructor Dr.Yaowalak Panyasing (D.V.M., M.Sc., Ph.D.)
Yaowalak.p@chula.ac.th
Tel. +66(0) 2218 9619
[one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last] [one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last]
 อ.น.สพ. ดร.เกษม รัตนภิญโญพิทักษ์
อ.น.สพ. ดร.เกษม รัตนภิญโญพิทักษ์Instructor Dr.Kasem Rattanapinyopituk (D.V.M., M.Sc., Ph.D.)
Kasem.R@chula.ac.th
Tel. +66(0) 2218 9619
[one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last] [one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last]
อ.สพ.ญ. อารยา รัตนกถิกานนท์
อ.สพ.ญ. อารยา รัตนกถิกานนท์Instructor Araya Radtanakatikanon (D.V.M., M.Sc.)
Iammai_cud38@hotmail.com
Tel. +66(0) 2218 9614
[one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last] [one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last]
สพ.ญ. แคทรียา จันทร์ขาว
สพ.ญ. แคทรียา จันทร์ขาวDr. Katriya Chankow (D.V.M.)
Tamaninegg@hotmail.com
Tel. +66(0) 2218 9615, +66(0) 2218 9611
[one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last] [one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last]
นาย สิทธิโชค ลาชโรจน์
นาย สิทธิโชค ลาชโรจน์Mr. Sitthicholk Lacharoje B.Sc. (Biology)
Beng_wj@hotmail.com
Tel. +66(0) 2218 9620
[one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last] [one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last]
นางสาว พนิตนันท์ จตุพรพรรณยา
นางสาว พนิตนันท์ จตุพรพรรณยาMiss Panitnan Chatupornpanya B.Sc. (Animal Science)
Saranya_pooh@hotmail.com
Tel. +66(0) 2218 9620
[one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last] [one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last]
นางสาวนริศรา ฉิมนาคบุญ
นางสาวนริศรา ฉิมนาคบุญMiss Narisara Chimnakboon B.Sc. (Animal Science)
Kn_kung@hotmail.com
Tel. +66(0) 2218 9613
[one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last] [one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last]
นางสาว ดวงชนก อำนวยยนต์วารี
นางสาว ดวงชนก อำนวยยนต์วารีMiss. Duangchanok Umnuayyonvaree B.Sc. (Animal Science)
Duangchanok_u@hotmail.com
[one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last] [one_half]
[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last]
นาง วันทนา อัศวเลิศแสงดี
นาง วันทนา อัศวเลิศแสงดีMrs. Wantana Utsawalertsaengdee
Wantana.u@chula.ac.th

Tel. +66(0) 2218 9621

Fax. +66(0) 2252 0779

[full_width]
[/full_width]
นาย สุชาติ ทองลิ่ม
นาย สุชาติ ทองลิ่มMr. Suchart Tonglim
Tel. +66(0) 2218 9621
นาย สามารถ ริ้วชูศรี
นาย สามารถ ริ้วชูศรีMr. Samart Riwchoosri
Tel. +66(0) 2218 9611
นาง ชไมพร ถุงเงินโต
นาง ชไมพร ถุงเงินโตMrs. Chamaiporn Tungeonto
Tel. +66(0) 2218 9611