สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
เภสัชวิทยา2018-04-19T15:50:18+00:00
เข้าเว็บไซต์

มีภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ และสหสาขาวิชาเภสัชวิทยา ในระดับปริญญาตรีนั้น ภาควิชาฯรับผิดชอบการเรียนการสอนนิสิตชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาหลักการเภสัชวิทยาทางการสัตวแพทย์ เภสัชวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย์ และพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ และยังรับผิดชอบการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4-6 ได้แก่

วิชาการฝึกปฏิบัติด้านเภสัชวิทยา ทางสัตวแพทย์ และวิชาการใช้ยารักษาโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นการสอนทั้งพื้นฐานและการประยุกต์ใช้หลักการทางเภสัชวิทยาเพื่อการรักษาในทางคลินิกรวมทั้งการนำยาและสารเคมีไปใช้เพื่อป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคสัตว์

อีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญของภาควิชาฯคือ การผลิตผลงานทางวิชาการซึ่งคณาจารย์ของภาควิชาฯได้ ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

นอกจากนี้ภาควิชาฯยังมีงานบริการวิชาการ ได้แก่ งานบริการตรวจสารพิษและการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการสำหรับสัตวแพทย์ทั่วไปด้วย

ภาควิชาเภสัชวิทยา

ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-2189731, 02-2518939
โทรสาร 02-2189731

E-mail Phama_vet@hotmail.com