สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
บริหาร2018-04-19T15:50:09+00:00

บริหาร

รองคณบดีบริหาร โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งหัวหน้างานบริหารและธุรการ กำกับ ดูแล รับผิดชอบงานบริหารและธุรการ ในด้านงานสารบรรณ ควบคุมดูแลหนังสือเข้าและส่งหนังสือออก ร่างโต้ตอบ หนังสือราชการ การผลิตเอกสาร การเก็บเอกสารและให้บริการค้นหาเอกสาร การจัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมการประชุม และรับผิดชอบงานบุคคล เกี่ยวกับการขอกรอบอัตรากำลัง การสรรหาบุคลากร การประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน การบรรจุ/การจ้าง การทำสัญญาจ้าง/ต่อสัญญาจ้าง การเลื่อนระดับ การปรับวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่ง การขอตำแหน่งทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การดำเนินการในระบบ CU-HR การดำเนินการด้านวินัย การลาต่าง ๆ การลาศึกษา/ ฝึกอบรม การจัดทำข้อมูล งานทะเบียนประวัติและสวัสดิการ การลาออกจากราชการและการเกษียณอายุราชการ โดยกำกับดูแลรับผิดชอบในหน่วยงาน

1.1.1 งานบริหารและธุรการ ประกอบด้วย

1.1.1.1 หน่วยสารบรรณ

1.1.1.2 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมทั้ง หัวหน้างานคลังและพัสดุ กำกับดูแล รับผิดชอบงานคลังและพัสดุ ดังนี้

1.1.2 งานคลังและพัสดุ ประกอบด้วย

1.1.2.1 หน่วยการเงิน

1.1.2.2 หน่วยบัญชี

1.1.2.3 หน่วยพัสดุ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการสารสนเทศ และชีวิตดิจิตอล กำกับดูแล ห้องสมุด และศูนย์เอกสารการสัตว์ Smart classroom ศูนย์คอมพิวเตอร์ และการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งหัวหน้างานอาคาร สถานที่ฯ กำกับดูแลรับผิดชอบงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ซึ่งรับผิดชอบด้านการดูแลอาคาร ลิฟต์ การรักษา ความปลอดภัยการดูแลงานสวน การประปาและโทรศัพท์ เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ส าหรับด้านยาน ยนต์จะดูแลรับผิดชอบเรื่องการซ่อมบำรุงรถยนต์ของคณะฯ การสั่งซื้อวัสดุยานยนต์ ลงบันทึกประวัติการซ่อมรถ และติดต่อเกี่ยวกับการทำประกันภัยรถยนต์โดยดูแลรับผิดชอบหน่วยงาน ดังนี้

1.1.3 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ประกอบด้วย

1.1.3.1 หน่วยอาคารสถานที่ หัวหน้าหน่วยยานยนต์และหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย ร่วมดูแล รับผิดชอบหน่วยงาน

1.1.3.2 หน่วยยานพาหนะ

1.1.3.3 หน่วยรักษาความปลอดภัย

และสนับสนุนเรื่อง กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร และด้านศิลปวัฒนธรรม