สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
หน่วยสารบรรณ2018-04-19T15:50:12+00:00

หน่วยสารบรรณ

บุคลากรหน่วยสารบรรณ
การรับหนังสือ
การเกษียณหนังสือ

การประชุมวิชาการ/สัมมนา/เสนอผลงาน/ฝึกอบรมภายในประเทศ

แบบฟอร์มการขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการ/สัมมนา
แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมเสนอผลงาน
แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมฝึกอบรม

การใช้ตราติดรถยนต์ของมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มขอตราติดรถยนต์ (มหาวิทยาลัย)-บุคลากร
แบบฟอร์มขอตราติดรถยนต์ (มหาวิทยาลัย)-นิสิต
แบบฟอร์มขอ Key Card
แบบฟอร์มมอบอำนาจในการขอตราติดรถยนต์
แบบฟอร์มรับมอบอำนาจในการขอตราติดรถยนต์

แบบฟอร์มทั่วไป

แบบฟอร์มการใช้ห้อง
แบบฟอร์มพิมพ์เอกสาร (ริโซ่กราฟ)
แบบฟอร์มบิดามารดาถึงแก่กรรม
แบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์และอุปกรณ์

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มลาป่วย กิจ พักผ่อน
แบบฟอร์มลาอุปสมบท /บวชชีพราหมณ์ /ลาเพื่อประกอบพิธีฮัจจ์
แบบฟอร์มลาต่างประเทศ

ข้าราชการ

แบบฟอร์มลาป่วย กิจ
แบบฟอร์มลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาต่างประเทศ
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แบบฟอร์มเปลี่ยนกองทุนสำรองเลี้ยง
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม
เปิด
เปิด
เปิด

พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มลาออก
แบบฟอร์มย้ายงาน

ข้าราชการ

แบบฟอร์มลาออก

การได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น

สายวิชาการ

ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารที่ใช้สำหรับขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เอกสารที่ใช้สำหรับขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์

เอกสารที่ใช้สำหรับขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์

เอกสารที่ใช้สำหรับขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำที่เป็นข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ ที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่องหลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอนในการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด ที่สภามหาวิทยาลัยยอมรับเป็นวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2558

ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและผลงานทางการ สอน พ.ศ. 2556

ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง เกณฑ์และวิธีการนับเวลาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ. 2556

ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำจำกัดความของผลงานทางการสอน ลักษณะการเผยแพร่ และลักษณะ คุณภาพของผลงานทางการสอน พ.ศ. 2556

ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่ ลักษณะการ มีส่วนร่วม และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กระบวนการและขั้นตอนในการ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556

ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอนในการขอทบทวนผลการพิจารณา ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

แบบ วจ.01

แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ขอปกติ

แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ขอวิธีพิเศษ

แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ

แบบ วจ.03 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

แบบ วจ.04 แบบสรุปเอกสารที่นำเสนอเพื่อประเมินผลการสอน

แบบ วจ.05 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาไทย)

แบบ วจ.05/1 Academic Contribution Form

แบบ วจ.07 แบบการขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ

แบบ วจ.3 แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอน

แบบ วจ.4 แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์

แบบ วจ.5 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน (สำหรับกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์)

แบบ วจ.6 แบบประเมินคุณภาพเอกสารคำสอน (สำหรับกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์)

แบบ วจ.7 แบบสรุปผลการสอนและผลงานทางการสอนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์

แบบ วจ.8 แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์

แบบ วจ.9 แบบสรุปผลการสอนตำแหน่งศาสตราจารย์

สายปฏิบัติการ

ระเบียบ ข้อบังคับ

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูง พ.ศ. 2558

ประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องผลงานและลักษณะผลงาน วิธีการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงาน ที่ใช้ขอกําหนดตําแหน่ง เชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ พ.ศ. 2560

แบบฟอร์ม

แบบสรุปจำนวนกรอบอัตราที่เสนอ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูง

แบบวิเคราะห์ความจำเป็นเพื่อกำหนดตำแหน่ง

แบบประเมินค่างานตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับต้น

แบบประเมินค่างานตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับกลาง

แบบประเมินค่างานตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับสูง

ระเบียบ ข้อบังคับ

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553

แบบฟอร์ม

แบบวิเคราะห์ความจำเป็นเพื่อกำหนดตำแหน่ง1 (แบบ บค 06) (A)

แบบวิเคราะห์ความจำเป็นเพื่อกำหนดตำแหน่ง1 (แบบ บค 06)(B)

เอกสารแนบ 1 (ชำนาญงานและชำนาญงานพิเศษ)

เอกสารแนบ 2 (ชำนาญงานและชำนาญงานพิเศษ)

เอกสารแนบ 3 (ชำนาญงานและชำนาญงานพิเศษ)

แบบประวัติส่วนตัวและผลงาน (แบบ บค 01)

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม(แบบ บค.02)

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ(แบบ บค.03)

แบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่(แบบ บค.04)