สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
หน่วยการเจ้าหน้าที่2018-11-22T13:57:27+00:00

หน่วยการเจ้าหน้าที่

บุคลากรหน่วยการเจ้าหน้าที่

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

การตรวจสุขภาพประจำปี จัดการตรวจปีละครั้ง ประมาณช่วงเดือน พ.ย. – ก.พ. โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกับ
คณะสหเวชศาสตร์ แบ่งตามกลุ่มอายุต่ำกว่า 35 ปี และกลุ่มอายุ 35 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ประกันสุขภาพแบบกลุ่มสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุนและหมวดเงินรายได้ครอบคลุมการประกันชีวิต อุบัติเหตุ สุขภาพ คราวละ 1 ปี สมัครได้ทั้งบุคลากรและครอบครัว มหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

แผนที่ 3 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ ประกอบด้วย

สมาชิกหลัก

 • พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุนและหมวดเงินรายได้
 • ข้าราชการ
 • ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณแผ่นดิน
 • ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน
 • เจ้าหน้าที่ทุกประเภทที่สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมทบ

 • คู่สมรส บิดา-มารดาของสมาชิกหลัก อายุไม่เกิน 65 ปี และบุตรของสมาชิกหลักจะต้องเป็นบุคคลที่ยังไม่ทำการสมรสและยังไม่ได้ทำงานที่มีอายุระหว่าง 14 วัน ถึง 21 ปี หากกำลังศึกษาอยู่จะต้องมีอายุไม่เกิน 23 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ผู้มีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกกองทุน

พนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินรายได้, หมวดเงินอุดหนุน, ไม่รวมวิสาหกิจ)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อรับผิดชอบเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตรทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์ ชราภาพ และการว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล และมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้ประกันตน คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าทำงาน และทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

เงินสมทบ คือ เงินที่นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ในอัตราร้อยละ 5 ซึ่งฐานค่าจ้างที่จะนำมาคำนวณต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15 ,000 บาท (เงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 83 บาท และไม่เกินเดือนละ 750 บาท) ทั้งนี้รัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนอีกส่วนหนึ่ง

Website : www.sso.go.th สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์

ผู้ที่มีสิทธิใช้บริการ

 • พนักงานมหาวิทยาลัย
 • พนักงานวิสามัญ

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน
 2. กรณีคลอดบุตร
 3. กรณีทุพพลภาพ
 4. กรณีตาย
 5. กรณีสงเคราะห์บุตร
 6. กรณีชราภาพ
 7. กรณีว่างงาน

Website : www.sso.go.th สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

แบบฟอร์ม

พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มลาป่วย กิจ พักผ่อน
แบบฟอร์มลาอุปสมบท /บวชชีพราหมณ์ /ลาเพื่อประกอบพิธีฮัจจ์
แบบฟอร์มลาต่างประเทศ

ข้าราชการ

แบบฟอร์มลาป่วย กิจ
แบบฟอร์มลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาต่างประเทศ
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แบบฟอร์มเปลี่ยนกองทุนสำรองเลี้ยง
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม
เปิด
เปิด
เปิด

พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มลาออก
แบบฟอร์มย้ายงาน

ข้าราชการ

แบบฟอร์มลาออก

การได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น

สายวิชาการ

ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารที่ใช้สำหรับขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เอกสารที่ใช้สำหรับขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์

เอกสารที่ใช้สำหรับขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์

เอกสารที่ใช้สำหรับขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำที่เป็นข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ ที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่องหลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอนในการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด ที่สภามหาวิทยาลัยยอมรับเป็นวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2558

ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและผลงานทางการ สอน พ.ศ. 2556

ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง เกณฑ์และวิธีการนับเวลาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ. 2556

ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำจำกัดความของผลงานทางการสอน ลักษณะการเผยแพร่ และลักษณะ คุณภาพของผลงานทางการสอน พ.ศ. 2556

ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่ ลักษณะการ มีส่วนร่วม และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กระบวนการและขั้นตอนในการ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556

ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอนในการขอทบทวนผลการพิจารณา ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

แบบ วจ.01

แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ขอปกติ

แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ขอวิธีพิเศษ

แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ

แบบ วจ.03 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

แบบ วจ.04 แบบสรุปเอกสารที่นำเสนอเพื่อประเมินผลการสอน

แบบ วจ.05 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาไทย)

แบบ วจ.05/1 Academic Contribution Form

แบบ วจ.07 แบบการขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ

แบบ วจ.3 แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอน

แบบ วจ.4 แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์

แบบ วจ.5 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน (สำหรับกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์)

แบบ วจ.6 แบบประเมินคุณภาพเอกสารคำสอน (สำหรับกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์)

แบบ วจ.7 แบบสรุปผลการสอนและผลงานทางการสอนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์

แบบ วจ.8 แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์

แบบ วจ.9 แบบสรุปผลการสอนตำแหน่งศาสตราจารย์

สายปฏิบัติการ

ระเบียบ ข้อบังคับ

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูง พ.ศ. 2558

ประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องผลงานและลักษณะผลงาน วิธีการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงาน ที่ใช้ขอกําหนดตําแหน่ง เชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ พ.ศ. 2560

แบบฟอร์ม

แบบสรุปจำนวนกรอบอัตราที่เสนอ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูง

แบบวิเคราะห์ความจำเป็นเพื่อกำหนดตำแหน่ง

แบบประเมินค่างานตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับต้น

แบบประเมินค่างานตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับกลาง

แบบประเมินค่างานตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับสูง

ระเบียบ ข้อบังคับ

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553

แบบฟอร์ม

แบบวิเคราะห์ความจำเป็นเพื่อกำหนดตำแหน่ง1 (แบบ บค 06) (A)

แบบวิเคราะห์ความจำเป็นเพื่อกำหนดตำแหน่ง1 (แบบ บค 06)(B)

เอกสารแนบ 1 (ชำนาญงานและชำนาญงานพิเศษ)

เอกสารแนบ 2 (ชำนาญงานและชำนาญงานพิเศษ)

เอกสารแนบ 3 (ชำนาญงานและชำนาญงานพิเศษ)

แบบประวัติส่วนตัวและผลงาน (แบบ บค 01)

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม(แบบ บค.02)

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ(แบบ บค.03)

แบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่(แบบ บค.04)