สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
ภารกิจงานคลังและพัสดุ2019-01-27T00:21:50+00:00

ภารกิจงานคลังและพัสดุ

เปิด
การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆประกาศจุฬาฯ 2556
ประกาศคณะสัตวแพทยฯ เรื่องอัตราการเบิกจ่าย 2559
ระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยการยืมเงินรองจ่าย (01-2017)
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้บัตรเครดิตมหาวิทยาลัย
แนวทางการเบิกจ่ายและบันทึกบัญชีโครงการวิจัย
แนวทางการเบิกจ่ายโครงการวิจัย
ข้อบังคับ-จุฬาฯว่าด้วยการบริหารโครงการวิจัยพ.ศ.2559
ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2554
แนวปฏิบัติการจำแนกประเภทรายจ่ายงบดำเนิน
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบแสดงเวลาล่วงเวลา
แบบฟอร์มใบยืมรองจ่าย
ใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จ(บก.111)
ใบสำคัญรับเงิน
บันทึกข้อความเบิกค่าเล่าเรียน
บันทึกข้อความเบิกค่ารักษาพยาบาล
ฟอร์มคืนเงินรองจ่าย
สำนักบริหารการเงินการบัญชีและพัสดุ (สบง)
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

สายด่วนงานคลัง โทร: +66(0) 2218 9722