สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
งานนโยบายและประกันคุณภาพ2019-01-27T00:28:02+00:00

งานนโยบายและประกันคุณภาพ

หน่วยประกันคุณภาพ

แนะนำบุคลากรหน่วยประกันคุณภาพ
คู่มือการใช้ระบบ CU-iDMS สำหรับผู้ตรวจประเมิน_ปีการศึกษา พ.ศ. 2559
คำอธิบายคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2557
เอกสารบรรยาย_ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
เอกสารบรรยาย – คุณโภไคย ศรีรัตโนภาส
เอกสารบรรยาย – นายทศพร จันทมงคลเลิศ
Faculty Risk Bank
Department Risk Bank
URM Risk Manual Y61
Form RM1(REV05)
ตัวอย่าง “Good Practice”
รายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยง ปีงบ 2560 และแผนปีงบ 2561
รายงานและแผนความเสี่ยง ปีงบ 54-60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561
WS URM Template
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559