สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
วิจัย2018-04-19T15:50:18+00:00

ฝ่ายวิจัย

เว็บไซต์

หน่วยปฏิบัติการวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยสุขภาพสัตว์ปีก (ภาพสัตว์ปีก)

หน่วยปฏิบัติการวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและสัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์

เว็บไซต์

หน่วยปฏิบัติการวิจัยสูติศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ในสัตว์

เว็บไซต์

หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเจริญพันธุ์

หน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคมะเร็งในสัตว์เลี้ยง

เว็บไซต์

หน่วยปฏิบัติการวิจัยความปลอดภัยอาหารทางจุลชีววิทยาและการดื้อยา

เว็บไซต์

หน่วยปฏิบัติการวิจัยศูนย์กลางความเสี่ยงอาหาร

เว็บไซต์

โครงการขับเคลื่อนงานวิจัย

กลุ่มการวิจัยโรคติดเชื้อในสัตว์ที่มีพาหะนำโรค

กลุ่มการวิจัยระบาดวิทยาและเศรษฐศาสตร์สุขภาพสัตว์

กลุ่มการวิจัยการศึกษาวิจัยและทดสอบการออกฤทธิ์ของยาเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดในสัตว์ทดลอง

กลุ่มการวิจัยวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสและงานวิจัยวัคซีนสุกร

กลุ่มการวิจัยพยาธิสัตว์ในสัตว์ป่า สัตว์แปลกถิ่นและสัตว์น้ำ (Wildlife Exotic and Aquatic Pathology)

กลุ่มการวิจัยชีววิทยาของตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิดทางสัตวแพทย์

กลุ่มการวิจัยโรคติดเชื้อและสุขภาพในแมวเพื่อความเป็นเลิศ

กลุ่มการวิจัยโรคติดเชื้อของปลา

กลุ่มการวิจัยการเพิ่มผลผลิตนมในแพะนมที่เลี้ยงภายใต้สภาวะแวดล้อมร้อนและชื้นในประเทศไทย

กลุ่มการวิจัยวินิจฉัยและติดตามสายพันธุ์เชื้อโรคในสัตว์

กลุ่มการวิจัยปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์

กลุ่มการวิจัยศูนย์กลางความเสี่ยงอาหาร

ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรระดับชาติ

เว็บไซต์

สิทธิบัตรระดับนานาชาติ

เว็บไซต์

ผลงานวิจัย

เว็บไซต์

รางวัลวิจัย

ระดับชาติ

เว็บไซต์

ระดับนานาชาติ

เว็บไซต์

ทุนวิจัย

เว็บไซต์

วิรัชกิจ