สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
ข้อมูลระเบียบ ข้อบังคับ และแบบฟอร์มต่างๆ2018-06-11T16:05:58+00:00

ข้อมูลระเบียบ ข้อบังคับ และแบบฟอร์มต่างๆ

ประกาศ/เกณฑ์/ข้อบังคับ

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารโครงการวิจัย 2559
แนวปฏิบัติ ข้อบังคับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารโครงการวิจัย 2559

แบบฟอร์มต่างๆ

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจ
ร่างประกาศแหล่งทุนภายนอก
ร่างประกาศแหล่งทุนภายนอก สกว.
หนังสือยืนยันความรับผิดชอบโครงการวิจัย
แบบฟอร์มสรุปสาระสำคัญเป็นภาษาไทย
รายงานการรับจ่ายเงินเมื่อปิดโครงการ
รายงานสถานะภาพโครงการ
แบบฟอร์มการรายงาน CDS ด้านการวิจัย (ประกันคุณภาพการศึกษา)
เว็บไซต์ สำนักบริหารวิจัย