สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
แนะนำบุคลากรฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม2018-11-09T16:48:51+00:00

แนะนำบุคลากรฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์
ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์Professor Dr. Kaywalee Chatdarong
รองคณบดีวิจัยและนวัตกรรม
Email: Kaywalee.c@chula.ac.th
Tel: +66(0) 2218 9793
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อุตรา จามีกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อุตรา จามีกรAsst.Prof. Dr. Uttra Jamikorn
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
Email: Ck_sof@yahoo.com
Tel: +66(0) 2218 9793
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธนศักดิ์ บุญเสริม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธนศักดิ์ บุญเสริมAsst.Prof. Thanasak Boonserm
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
Email: Bthanasak@yahoo.com
Tel: +66(0) 2218 9793
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ธีรวัฒน์ ธาราศานิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ธีรวัฒน์ ธาราศานิตAsst.Prof. Dr. Theerawat Tharasanit
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์
Email: Tharasanit@hotmail.com
Tel: +66(0) 2218 9739
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ภาวนา เชื้อศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ภาวนา เชื้อศิริAsst.Prof. Pawana Chuesiri
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
Email: Gengmom2010@hotmail.com
Tel: +66(0) 2218 9701
นางสาวหทัยทิพย์ ภาคอินทรีย์
นางสาวหทัยทิพย์ ภาคอินทรีย์Asst.Prof. Dr. Theerawat Tharasanit
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
Email: Hathaithip.p@chula.ac.th
Tel: +66(0) 2218 9675
นางสาวสุคนธา ทองบริสุทธิ์
นางสาวสุคนธา ทองบริสุทธิ์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิจัยและนวัตกรรม
Email: Sukhontha.t@chula.ac.th
Tel: +66(0) 2218 9793
นางสาวลาวัลย์ จรรยากูล
นางสาวลาวัลย์ จรรยากูล
เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย
Email: Lawan.j@chula.ac.th
Tel: +66(0) 2218 9676