สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
แบบฟอร์มการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยและการเรียนการสอน2018-11-09T16:38:30+00:00

แบบฟอร์มการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยและการเรียนการสอน

ขั้นตอนการขออนุญาตการใช้สัตว์ทดลอง
บันทึกข้อความการขอใช้สัตว์ทดลอง (AUP CU memorandum)
แบบฟอร์มการขอใช้สัตว์ทดลอง
แบบฟอร์มใบยินยอมให้ใช้สัตว์เพื่อโครงการวิจัยและการเรียนการสอนทางสัตวแพทย์