สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
ข้อมูลคณะ2018-04-19T15:50:05+00:00

คณบดี

น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวชศาสตราจารย์

“… ผลิตบัณฑิตที่มิดุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ ให้เป็นที่พึ่งและยอมรับ ตรงกับ ความต้องการของสังคมทั้งในระดับขาติและนานาขาติ ….”

คณะผู้บริหาร
อดีตคณบดี

ประวัติคณะสัตวแพทยศาสตร์

อ่านเพิ่ม

สืบเนื่องจากความต้องการของทางราขการทั้งฝ่ายพลเรือน และฝ่ายทหารด้านความจำเป็นในการป้องกันและปราบปราม โรคระบาดของสัตว์ ทำให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาสัตว แพทยศาสตร์โดยลำดับดังต่อไปนี้ ฝ่ายพลเรือน

พ.ศ.2447-2449

เจ้าพระยาเวคร์วงศึวิวัฒน์ เสนาบดี กระทรวงเกษตราธิการขณะนั้นได้จัดให้ นายเอข เอส เลียวนาร์ด นายสัตวแพทย์ซาวยุโรปทำการอบรมวิชาสัตวแพทย์แก่พนักงาน กรมช่างไหม (ต่อมาเป็นกรมเพาะปลูก กระทรวงเกษตราธิการ)

พ.ศ.2457

พระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงราชบุรีดีเรกฤทธี้ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการขณะนั้นได้จัดให้ นายยี เจ ฮาวิ นายสัตวแพทย์ซาวอังกฤษทำการอบรมวิชาสัตวแพทย์อย่าง จริงจังอีกครั้งโดยเปลี่ยนเป็นนายเอซ เอส แอล วูดส์ ในปี พ.ศ. 2465 และได้ว่าจ้าง ดร.โรเบิร์ท เพอร์ซี โยนส์ เป็นผู้อำนวยการ อบรมฝ่ายทหาร