สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม
ทำเนียบผู้บริหาร2018-04-19T15:50:05+00:00

ทำเนียบผู้บริหาร

ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวชคณบดี
ผศ.น.สพ.ดร.ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์
ผศ.น.สพ.ดร.ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์ผู้ช่วยคณบดีและเลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ
ผศ.น.สพ.ดร.วรพันธุ์ ณ สงขลา
ผศ.น.สพ.ดร.วรพันธุ์ ณ สงขลารองคณบดีบริหาร
ผศ.น.สพ.ดร.คมกฤช เทียนคํา
ผศ.น.สพ.ดร.คมกฤช เทียนคําผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารกลาง คลังและพัสดุ
ผศ.น.สพ.ก้องเกียรติ ศรีสุวัฒนาสกุล
ผศ.น.สพ.ก้องเกียรติ ศรีสุวัฒนาสกุลผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการสารสนเทศและชีวิตดิจิตอล
รศ.น.สพ.ดร.นพดล พิฬารัตน์
รศ.น.สพ.ดร.นพดล พิฬารัตน์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและศิลปวัฒนธรรม
นางสาวบุษยารัตน์ ราชบรรดิษฐ์
นางสาวบุษยารัตน์ ราชบรรดิษฐ์ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
นางสุพรรณี คงมะลวน
นางสุพรรณี คงมะลวนหัวหน้างานคลังและพัสดุ
นางวราภรณ์ เหลืองทวีผล
นางวราภรณ์ เหลืองทวีผลหัวหน้างานบริหารและธุรการ
นางสาวสุนทรี สิทธิสมาน
นางสาวสุนทรี สิทธิสมานหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นางสาลี่ หมั่นเจริญ
นางสาลี่ หมั่นเจริญหัวหน้างานนโยบายและแผน
ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์
ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์รองคณบดีนโยบายและแผน
ผศ.น.สพ.สิริพงศ์ เกียรติกิตติคุณ
ผศ.น.สพ.สิริพงศ์ เกียรติกิตติคุณผู้ช่วยคณบดีและผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ กรุงเทพฯ
ผศ.น.สพ.ดร.ชัยเดช อินทร์ชัยศรี
ผศ.น.สพ.ดร.ชัยเดช อินทร์ชัยศรีผู้ช่วยคณบดีและผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ - ศูนย์ฝึกนิสิต นครปฐม
ผศ.น.สพ.ดร.ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล
ผศ.น.สพ.ดร.ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุลผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายแผนและประกันคุณภาพองค์กร
ผศ.สพ.ญ.ดร.ศยามณ ศรีสุวัฒนาสกุล
ผศ.สพ.ญ.ดร.ศยามณ ศรีสุวัฒนาสกุลผู้ช่วยคณบดีและผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์
ศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์รองคณบดีวิชาการ วิรัชกิจ และกิจการนิสิต
รศ.น.สพ.ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์
รศ.น.สพ.ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.สพ.ญ.ดร.สมพร เตชะงามสุวรรณ
รศ.สพ.ญ.ดร.สมพร เตชะงามสุวรรณผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
รศ.สพ.ญ.ดร.สฤณี กลันทกานนท์ ทองทรง
รศ.สพ.ญ.ดร.สฤณี กลันทกานนท์ ทองทรงผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทะเบียนการศึกษา
ผศ.น.สพ.ดร.ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์
ผศ.น.สพ.ดร.ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อ.น.สพ.ดร.ธราดล เหลืองทองคา
อ.น.สพ.ดร.ธราดล เหลืองทองคาผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ
นางสาวหทัยทิพย์ ภาคอินทรีย์
นางสาวหทัยทิพย์ ภาคอินทรีย์ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวพัชราวรรณ ชัยเชิดชูวงศ์
นางสาวพัชราวรรณ ชัยเชิดชูวงศ์หัวหน้างานบริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P 6
ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์
ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์รองคณบดีวิจัย และนวัตกรรม
ผศ.สพ.ญ.ดร.อุตรา จามีกร
ผศ.สพ.ญ.ดร.อุตรา จามีกรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ผศ.น.สพ.ธนศักดิ์ บุญเสริม
ผศ.น.สพ.ธนศักดิ์ บุญเสริมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
อ.น.สพ.ดร.เจนภพ สว่างเมฆ
อ.น.สพ.ดร.เจนภพ สว่างเมฆผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาและรับรองหลักสูตร
นางสาวหทัยทิพย์ ภาคอินทรีย์
นางสาวหทัยทิพย์ ภาคอินทรีย์ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวพัชราวรรณ ชัยเชิดชูวงศ์
นางสาวพัชราวรรณ ชัยเชิดชูวงศ์หัวหน้างานบริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P 6