สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม

ข่าวสาร และ กิจกรรม

ข่าวสาร และ กิจกรรม2018-05-08T12:28:34+00:00

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบ 4 (Admissions)

ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00-09.00 น. ณ [...]

กรกฎาคม 11th, 2018|

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบบ TCAS รอบ 3 (กสพท) ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบบ TCAS รอบ 3 [...]

พฤษภาคม 28th, 2018|

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การฝังเข็มในสัตว์เลี้ยง รุ่นที่ 2”

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สพ.ญ.มาตยา ทวีชาติ สัตวแพทย์ประจ าโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ, สพ.ญ.พิชญานิน ชมศิริวัฒน์ สัตวแพทย์ประจ [...]

พฤษภาคม 8th, 2018|

สัมมนาเรื่อง “การจัดการระบบสืบพันธุ์และโปรแกรมสุขภาพในสุนัขและแมว”

โรงพยาบาลปศุสัตว์-ศูนย์ฝกึนิสิต จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการสัมมนา เรื่อง “การจัดการระบบสืบพันธุ์และโปรแกรมสุขภาพในสุนัขและแมว” เมื่อวันอังคารที่ [...]

พฤษภาคม 8th, 2018|

อบรมเชิงปฎิบัติการ ” การทําสตัฟฟ์สตว์ ครังที่ ๑๐”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การท าสตัฟฟ์สัตว์ ครั้งที่ ๑๐ : กุ้งก้ามกราม (พร้อมระบายสี) [...]

พฤษภาคม 8th, 2018|

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร ร่วมฟังผู้บริหารพบประชาคม คณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 ณ ห้องสาธิต อาคาร 60 ปี สัตวแพทย์ จุฬา

พฤษภาคม 2nd, 2018|