สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีแด่

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. เผด็จ ธรรมรักษ์ (CU VET 55)
ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์

ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (สาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา)
ซึ่งนับว่าท่านอาจารย์เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ลำดับที่ 6 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับตั้งแต่มีมา


1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ น.สพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา ปี 2538
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทรประทีป นักวิจัยดิเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา ปี 2543
3. ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา ปี 2557
4. ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. อลงกร อมรศิลป์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา ปี 2558
5. ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา ปี 2560
6. ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. เผด็จ ธรรมรักษ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา ปี 2562

2019-01-24T16:48:33+00:00มกราคม 24th, 2019|ข่าวเด่น|