สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม

สัมมนาเรื่อง “การจัดการระบบสืบพันธุ์และโปรแกรมสุขภาพในสุนัขและแมว”

โรงพยาบาลปศุสัตว์-ศูนย์ฝกึนิสิต จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการสัมมนา เรื่อง “การจัดการระบบสืบพันธุ์และโปรแกรมสุขภาพในสุนัขและแมว” เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๑๕๐ อาคาร โรงพยาบาลปศุสัตว์-ศูนย์ฝึกนิสติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.นครปฐม การบรรยายในครั้งนี้ ได้รบัเกียรติจาก วิทยากร คือ รศ.น.สพ.ดร. สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ อาจารยป์ระจ าภาาควิาาสูติศาสตร์ เนนุเวาวทิยาและวิทยาการสืบพนันุ์ บรรยายใน หัวข้อ “การผสมพันธุ์สุนัข คุณภาพน้้าเชื้อ การดูแลแม่สุนัขช่วงอุ้มท้องและช่วงหลังคลอด” และ ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภาา สุรทัตต ์ รองคณบดีนโยบายและแผน บรรยายในหัวข้อ “โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคในสุนัขและแมว”

2018-05-08T12:25:59+00:00พฤษภาคม 8th, 2018|อบรม/สัมมนา|