สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม

Monthly Archives: พฤษภาคม 2018

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบบ TCAS รอบ 3 (กสพท) ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบบ TCAS รอบ 3 (กสพท) ประจำปีการศึกษา 2561 สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - [...]

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การฝังเข็มในสัตว์เลี้ยง รุ่นที่ 2”

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สพ.ญ.มาตยา ทวีชาติ สัตวแพทย์ประจ าโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ, สพ.ญ.พิชญานิน ชมศิริวัฒน์ สัตวแพทย์ประจ าโรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข และ โรงพยาบาลสัตว์โอเอซิส, สพ.ญ.สุทธิชา วงษ์วิจิตร สัตวแพทย์ ชมวิว ฮอร์สไรดิ้งคลับ จ.ระยอง, น.สพ.สุทธิโชค [...]

2018-05-08T12:23:55+00:00พฤษภาคม 8th, 2018|อบรม/สัมมนา|

สัมมนาเรื่อง “การจัดการระบบสืบพันธุ์และโปรแกรมสุขภาพในสุนัขและแมว”

โรงพยาบาลปศุสัตว์-ศูนย์ฝกึนิสิต จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการสัมมนา เรื่อง “การจัดการระบบสืบพันธุ์และโปรแกรมสุขภาพในสุนัขและแมว” เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๑๕๐ อาคาร โรงพยาบาลปศุสัตว์-ศูนย์ฝึกนิสติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [...]

2018-05-08T12:25:59+00:00พฤษภาคม 8th, 2018|อบรม/สัมมนา|

อบรมเชิงปฎิบัติการ ” การทําสตัฟฟ์สตว์ ครังที่ ๑๐”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การท าสตัฟฟ์สัตว์ ครั้งที่ ๑๐ : กุ้งก้ามกราม (พร้อมระบายสี) จัดโดยภาควชิากายวิภาคศาสตร ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดี กล่าวเปิดการอบรมฯ และ [...]

2018-05-08T12:18:49+00:00พฤษภาคม 8th, 2018|อบรม/สัมมนา|

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร ร่วมฟังผู้บริหารพบประชาคม คณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 ณ ห้องสาธิต อาคาร 60 ปี สัตวแพทย์ จุฬา

2018-05-04T16:31:43+00:00พฤษภาคม 2nd, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์|

การอบรมระยะสั้นสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมทางสัตวแพทย์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ชั้น 19 อาคารจามจุรี 10 ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดี กล่าวเปิด ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ กล่าวรายงานการอบรม และ คุณราเมศวร์ ศิลปพรหม CEO [...]

2018-05-04T16:31:43+00:00พฤษภาคม 2nd, 2018|อบรม/สัมมนา|

Rational Drug Use in Urinary Tract Infection and Wound management in Dogs and Cats

ภาควิชาเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง Rational Drug Use in Urinary Tract Infection and Wound management in Dogs and Cats ในวันอังคารที่ [...]

2018-05-04T16:31:43+00:00พฤษภาคม 2nd, 2018|อบรม/สัมมนา|
Load More Posts