สัตวแพทย์ จุฬาฯ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม ก้าวล้ำงานวิจัย รับใช้สังคม

อบรม/สัมมนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมสตัฟฟ์สัตว์ ครั้งที่ 11 : ปลา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสตัฟฟ์สัตว์ครั้งที่ 11 : ปลา" (ค่าอบรม มูลค่า 1,500 บาท ฟรี!!!) ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 1. ศิริภูมิ  ศิริเจริญ 2. จิตติชัย  อุทัยจันทร์ 3. [...]

2019-03-07T09:48:59+00:00มกราคม 25th, 2019|ทั้งหมด, อบรม/สัมมนา|

เปิดรับสมัครหลักสูตรการอบรม MINI VET MBA รุ่นที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ MINI VET MBA รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ว!! ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/8tn1iB ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ https://goo.gl/z2Tpck -------------------------------------------------- ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [...]

2019-01-25T10:57:47+00:00มกราคม 24th, 2019|อบรม/สัมมนา|

งานสัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic Awareness Week)

งานสัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic Awareness Week) กิจกรรมในปฏิทิน

2018-11-09T17:48:58+00:00พฤศจิกายน 9th, 2018|ทั้งหมด, อบรม/สัมมนา|

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การฝังเข็มในสัตว์เลี้ยง รุ่นที่ 2”

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สพ.ญ.มาตยา ทวีชาติ สัตวแพทย์ประจ าโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ, สพ.ญ.พิชญานิน ชมศิริวัฒน์ สัตวแพทย์ประจ าโรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข และ โรงพยาบาลสัตว์โอเอซิส, สพ.ญ.สุทธิชา วงษ์วิจิตร สัตวแพทย์ ชมวิว ฮอร์สไรดิ้งคลับ จ.ระยอง, น.สพ.สุทธิโชค [...]

2018-05-08T12:23:55+00:00พฤษภาคม 8th, 2018|อบรม/สัมมนา|

สัมมนาเรื่อง “การจัดการระบบสืบพันธุ์และโปรแกรมสุขภาพในสุนัขและแมว”

โรงพยาบาลปศุสัตว์-ศูนย์ฝกึนิสิต จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการสัมมนา เรื่อง “การจัดการระบบสืบพันธุ์และโปรแกรมสุขภาพในสุนัขและแมว” เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๑๕๐ อาคาร โรงพยาบาลปศุสัตว์-ศูนย์ฝึกนิสติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [...]

2018-05-08T12:25:59+00:00พฤษภาคม 8th, 2018|อบรม/สัมมนา|

อบรมเชิงปฎิบัติการ ” การทําสตัฟฟ์สตว์ ครังที่ ๑๐”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การท าสตัฟฟ์สัตว์ ครั้งที่ ๑๐ : กุ้งก้ามกราม (พร้อมระบายสี) จัดโดยภาควชิากายวิภาคศาสตร ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดี กล่าวเปิดการอบรมฯ และ [...]

2018-05-08T12:18:49+00:00พฤษภาคม 8th, 2018|อบรม/สัมมนา|

การอบรมระยะสั้นสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมทางสัตวแพทย์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ชั้น 19 อาคารจามจุรี 10 ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดี กล่าวเปิด ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ กล่าวรายงานการอบรม และ คุณราเมศวร์ ศิลปพรหม CEO [...]

2018-05-04T16:31:43+00:00พฤษภาคม 2nd, 2018|อบรม/สัมมนา|

Rational Drug Use in Urinary Tract Infection and Wound management in Dogs and Cats

ภาควิชาเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง Rational Drug Use in Urinary Tract Infection and Wound management in Dogs and Cats ในวันอังคารที่ [...]

2018-05-04T16:31:43+00:00พฤษภาคม 2nd, 2018|อบรม/สัมมนา|

Advanced Seminar and Workshop in Cardiology ครั้งที่ ๑๓

ผศ.น.สพ.ดร.สุวรรณเกียรติ สว่างคุณ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา ได้มอบเกียรติบัตรในให้ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ “Advanced Seminar and Workshop in Cardiology” ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ [...]

2018-05-04T16:31:44+00:00ตุลาคม 10th, 2017|อบรม/สัมมนา|