About US

ภาควิชาสัตวบาล

     ภาควิชาสัตวบาล ได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 ในชื่อแผนกสุขศาสตร์และการเลี้ยงบำรุงสัตว์ โดยมีศาสตราจารย์ มานิต พยัคฑนันท์ เป็นหัวหน้าแผนกท่านแรก และต่อมามีอาจารย์ ประจำคือ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เล็ก ธนสุกาญจน์ วิชาที่สอนในระยะแรกเริ่มมี 5 วิชา คือ
        1. การเลี้ยงสัตว์ (การจัดการสัตว์)
        2. การคัดเลือกสัตว์ (Animal selection)
        3. สุขศาสตร์ (Hygiene)
        4. กรรมพันธุ์วิทยา (Genetic)
        5. อาหารสัตว์ (โภชนาการสัตว์)
        ต่อมาได้มีการพัฒนาหลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ หลายครั้งและได้มีการเปลี่ยนชื่อแผนกเป็นภาควิชาสัตวบาล (Department of Animal Husbandry) จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันภาควิชามีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบในด้านการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร คือ สัตวแพทยศาตร์บัณฑิต และ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนอกจากนี้ยังมีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบการเลี้ยงสัตว์ที่ศูนย์ฝึกนิสิต(ส่วนภาควิชาสัตวบาล) จังหวัดนครปฐม รวมไปถึงการให้บริการด้านการเรียนการสอนและการวิจัยต่อหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะซึ่งจำเป็นต้องใช้สัตว์ทดลอง และหรือ ห้องปฎิบัติการ

ประวัติภาควิชาสัตวบาล

     ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2477 ซึ่งตราไว้เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2478 ได้มีการจัดตั้งแผนกวิชาสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเปิดทำการสอนขึ้นเป็นปีแรกเมื่อ พ.ศ.2480 โดยได้ยืมตัวพันโทหลวงชัยอัศวรักษ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองสัตวรักษ์กรมเกษตกระทรวงเกษตราธิการมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2481 (คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ 9/438)และได้เริ่มต้นทำการสอนโดยอาศัยสถานที่ส่วนหนึ่งของตึกวิทยาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์สมัยนั้นหลักสูตรที่แผนกสัตวแพทยศาสตร์วางไว้มีกำหนด 5 ปี โดยต้องสำเร็จเตรียมสัตวแพทยศาสตร์ 2 ปีก่อน และเข้าศึกษาสัตวแพทยศาสตร์อีก 3 ปี จึงจะได้ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในด้านการเรียนการสอนได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาเป็นอาจารย์พิเศษและได้บรรจุคนไทยผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาการสัตวแพทยศาสตร์เข้าเป็นอาจารย์ประจำในสาขาวิชาการต่างๆ 

     ในปี พ.ศ. 2485 โดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พุทธศักราช 2485 กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้ถูกสถาปนาขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข และโดยพระราชกฤษฏีกาจัดวางระเบียบราชการกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แผนกสัตวแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โอนไปสังกัดกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และเลื่อนฐานะขึ้นเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์สำหรับการเรียนการสอนวิชาสัตวบาลก็คงเป็นเช่นเดิม

     ในปี พ.ศ.2498 ได้มีการโอนคณะสัตวแพทยศาสตร์ไปสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ.2509 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาเห็นว่าได้มีการเรียนการสอนวิชาสัตวบาลในคณะกสิกรรมและสัตวบาลซึ่งมีคณาจารย์และอุปกรณ์สถานที่พร้อมมูลอยู่แล้วหากจะให้นิสิตสัตวแพทย์ไปเรียนก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณและไม่เป็นการซ้ำซ้อนอีกด้วยจึงได้ยุบแผนกวิชาสุขศาสตร์และการเลี้ยงบำรุงสัตว์ และให้อาจารย์ของแผนกซึ่งมีเพียงสองท่านไปสังกัดแผนกวิชาสรีรวิทยา อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนวิชาสัตวบาล ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ก็ยังคงเหมือนเดิม

     ในปี พ.ศ.2511 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้โอนกลับมาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง และศาสตราจารย์เตียง ตันสงวน คณบดีสมัยนั้น ได้เสนอให้มีการจัดตั้งแผนกวิชาสัตวบาลขึ้นใหม่ โดยในระยะเริ่มต้น ศาสตราจารย์ ดร.เล็ก ธนสุกาญจน์ สังกัดแผนกวิชาพยาธิวิทยาฯ เป็นผู้รักษาการหัวหน้าแผนกวิชาสัตวบาล ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งศาสตราจารย์เตียง ตันสงวน คณบดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาสัตวบาลเป็นท่านแรก และต่อมา ศาสตราจารย์มานิต พยัคฆนันทน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าแผนกวิชาสัตวบาลในปี
พ.ศ.2515

     เมื่อมีการตั้งแผนกวิชาสัตวบาลขึ้นใหม่หลังจากคณะกลับมาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ศาสตราจารย์เตียง ตันสงวน ได้วางโครงการจัดตั้ง College Farm เช่นที่มีในต่างประเทศ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากจอมพลประภาส จารุเสถียร ซึ่งเป็นอธิการบดี และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมัยนั้น ทำให้ได้ที่ดินแปลงหนึ่งจำนวน 79 ไร่อยู่ติดกับกรมการสัตว์ทหารบก ในตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ดินแปลงนี้ทางกระทรวงมหาดไทยมีแผนจะใช้เป็นเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐมแห่งใหม่ จึงต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้มีมติให้มอบที่ดินแปลงนี้ให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับได้ว่า จอมพลประภาส จารุเสถียรเป็นผู้มีพระคุณในการที่ทำให้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีสถานที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ และเป็นที่ฝึกงานของนิสิตจนทุกวันนี้ เมื่อเริ่มต้นคณะฯจึงได้ขอใช้ชื่อ "ไร่ฝึกนิสิตจารุเสถียร" และจอมพลประภาสจารุเสถียรได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2515 อีกด้วย

     เมื่อมีที่ดินเป็นของตนเองทางคณะฯ ได้ใช้งบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่ สร้างถนน ปลูกสร้างอาคาร บ้านพัก โรงเรือนคอกสัตว์ชนิดต่างๆ ที่ทำการขุดบ่อบาดาล พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืช ฯลฯ และได้ให้มีอาจารย์ไปอยู่ประจำอาจารย์ส่วนใหญ่ของภาควิชาได้เคยทำงานที่ศูนย์ฝึกฯ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้ใช้ในการฝึกงานโดยเฉพาะการฝึกงานทางด้านสัตวบาลและสนับสนุนการเรียนการสอนของภาควิชาอื่น รวมทั้งงานวิจัยของอาจารย์ในคณะด้วย แต่การบริหารงานจำเป็นต้องทำให้เกิดรายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองด้วย เนื่องจากคณะมีงบประมาณให้จำนวนจำกัด ตัวอย่างการบุกเบิกในระยะแรกๆ ได้แก่ การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงทุนก่อสร้างคอกสุกรขุน ซื้อพันธุ์สุกรและอาหารสัตว์ โดยวางแผนใช้เงินทุนในระดับที่เกษตรกรจะนำไปเป็นแบบอย่างได้ เมื่อมีรายได้จากการจำหน่ายสุกร ก็ส่งคืนเงินให้มหาวิทยาลัยทั้งหมด นอกจากสุกรแล้ว ยังมีการเลี้ยงเป็ดไก่ไข่โดยนำผลผลิตเข้ามาจำหน่ายเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรในคณะ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังได้มีการเลี้ยงกระต่ายและแกะ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและในสถาบัน อื่น ๆ

     หลังเหตุการณ์ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2517 ด้วยเหตุผลและความจำเป็นทางสังคม “ไร่ฝึกนิสิตจารุเสถียร” จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ฝึกนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” หน่วยงานศูนย์ฝึกนิสิต จ.นครปฐม ศาสตราจารย์ น.สพ.เตียง ตันสงวน ได้ให้แผนกวิชาสัตวบาลจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาสัตว์ทดลอง (Laboratory Animal Sciences) นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่มีการสอนวิชานี้ในประเทศไทย ในระยะเริ่มต้นได้รับความร่วมมือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ เมืองทอง แขมมณี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้วางหลักสูตรและเป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ในแผนกวิชาสัตวบาลและอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ในด้านนี้ และได้จัดหาทุนให้อาจารย์ของแผนกวิชาสัตวบาลได้ไปศึกษาอบรมวิชาสัตว์ทดลองที่ประเทศญี่ปุ่นและดูงานที่ประเทศ เกาหลีใต้ ไต้หวันและฮ่องกงอีกด้วย

     สำหรับการพัฒนาของภาควิชาที่อยู่ในกรุงเทพฯ ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิชาสัตวบาลตามหลักสูตรของคณะ
สัตวแพทยศาสตร์หลายครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อการสอนนิสิต  จัดตั้งห้อง
ปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ และห้องปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์ในสัตว์

     สำหรับการพัฒนาในระดับบัณฑิตศึกษา ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ในปีการศึกษา2537
และสาขาอาหารสัตว์ในปี พ.ศ.2544

     รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล อดีต - ปัจจุบัน 

พ.ศ.2514 – 2515        ศาสตราจารย์ น.สพ.เตียง ตันสงวน
พ.ศ.2515 – 2517        ศาสตราจารย์ น.สพ.มานิต พยัคฆนันทน์
พ.ศ.2517 – 2526        รองศาสตราจารย์ น.สพ.สุจินต์ ชลายนคุปต์
พ.ศ.2526 – 2530        รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.วรรณี เมืองเจริญ
พ.ศ.2530 – 2538        รองศาสตราจารย์ น.สพ.สุจินต์ ชลายนคุปต์
พ.ศ.2538 – 2539        รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.วรรณี เมืองเจริญ
พ.ศ.2539 – 2547        รองศาสตราจารย์ น.สพ.วิวัฒน์ ชวนะนิกุล
พ.ศ.2547 – 2551        ศาสตราจารย์ น.สพ.สมชาย จันทร์ผ่องแสง
พ.ศ.2551 – 2555        รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.บุญฤทธิ์ ทองทรง
พ.ศ.2555 – 2563        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ชาตรี คติวรเวช

พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน   รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์

Staff

Research Resukts

Assoc.Prof. Dr.
Chackrit Nuengjamnong

Assoc.Prof. Dr.
Chackrit Nuengjamnong

หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล

Email : Chackrit.N@chula.ac.th

Phone Number : 022-189684

Research Results

Assoc.Prof. Dr.
Boonrit Thongsong

Assoc.Prof. Dr.
Boonrit Thongsong

อาจารย์

Email : Boonrit.T@chula.ac.th

Phone Number : 022189685

Research Results

Assoc.Prof. Dr.
Uttra Jamikorn

Assoc.Prof. Dr.
Uttra Jamikorn

อาจารย์

Email : Uttra.J@chula.ac.th

Phone Number : 022189687

Research Results

Instructor Dr.
Annop Suriyasomboon

Instructor Dr.
Annop Suriyasomboon

อาจารย์

Email : Annop.S@chula.ac.th

Phone Number : 022189624

อาจารย์

Asst.Prof.
Chatree Khatiworavage

อาจารย์

Email : Chatree.K@chula.ac.th

Phone Number : 022189686

Research Results
Asst.Dr.Nalinee Imboonta

Asst.Dr.
Nalinee Imboonta

อาจารย์

Email : Nalinee.I@chula.ac.th

Phone Number : 022189690

Research ResultsAsst.Praf.Dr.Hatairat Plaimast

Asst.Praf.Dr.
Hatairat Plaimast

อาจารย์

Email : Hatairat.P@chula.ac.th

Phone Number : 022189682

Research Results
Lecturer.Dr.Praoplas Phakdeedindan

Lecturer.Dr.
Praoplas Phakdeedindan

อาจารย์

Email : Praopilas.P@chula.ac.th

Phone Number : 022189625

Research Results

Asst.Prof Dr.
Anongnart Assavacheep

Asst.Prof Dr.
Anongnart Assavacheep

อาจารย์

Email : Anongnart.S@chula.ac.th

Phone Number : 022189683

นักวิทยาศาสตร์

Mrs.
Jutarat Chiraspphachok

นักวิทยาศาสตร์

Email : Jutarat.C@chula.ac.th

Phone Number : 022189678

นักวิทยาศาสตร์

Miss.
Sukanda Ponsan

นักวิทยาศาสตร์

Email : Sukanda.p@chula.ac.th

Phone Number : 022-189678

นักวิทยาศาสตร์

MISS.
PRONPATSORN MOONSUNGNOEN

นักวิทยาศาสตร์

Email : pronpatsorn.m@chula.ac.th

Phone Number : 022-189678

บุคลากร

Miss.
Rattiyakorn Khiawmorakot

บุคลากร

Email : Rattiyakorn.K@chula.ac.th

Phone Number : 022-189678

บุคลากร

MRS.
LAIAD NAKON

บุคลากร

Email : Laiad.N@chula.ac.th

Phone Number : 022-189678

บุคลากร

Miss.
PHENCHOM PHETMANEE

บุคลากร

Email : kea_252426@hotmail.com

Phone Number : 022-189678

บุคลากร

MR.
DECHA POOSUWAN

บุคลากร

Email : Decha.p@chula.ac.th

Phone Number : 022-189678

บุคลากร จ.นครปฐม

Mr.
Arthit Cheyklin

บุคลากร จ.นครปฐม

Email : arthit.c@chula.ac.th

Phone Number : 034-270968

บุคลากร จ.นครปฐม

Miss.
Chanitra Sangaroon

บุคลากร จ.นครปฐม

Email : chanitra.s@chula.ac.th

Phone Number : 034-270968

บุคลากร จ.นครปฐม

Miss.
Surunphat Weeraphat

บุคลากร จ.นครปฐม

Email : sarunphas.v@chula.ac.th

Phone Number : 034-270968

บุคลากร จ.นครปฐม

Mr.
Niphon Srinunin

บุคลากร จ.นครปฐม

Email : niphon.sr@chula.ac.th

Phone Number : 034-270968

บุคลากร จ.นครปฐม

Mr.
Pinyo Polsorn

บุคลากร จ.นครปฐม

Email : pinyo.p@chula.ac.th

Phone Number : 034-270968

Courses

หลักสูตรรายวิชา

 หลักสูตรรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต

 

ระดับปริญญาตรี                                                   รหัสวิชา

                        3103102             การดูแลสัตว์เลี้ยง                                                  

                        3103111             หลักการสัตวบาล 1                                                

                        3103212             หลักการสัตวบาล 2                                    

                        3103303             การฝึกภาคสนามด้านสัตวบาล                                   

                        3103304             อาหารสัตว์                                                          

                        3103104             การเลี้ยงสัตว์แปลกต่างถิ่น                           

                        3103305             สัตว์ทดลอง                                             

                        3103215             การปรับปรุงพันธุ์สัตว์                                             

                        3103501             ทักษะทางโภชนาการคลินิคสัตว์เลี้ยง                           

 

ระดับบัณฑิตศึกษา                                                 รหัสวิชา

                        3103714             ชีวสถิติทางวิทยาศาสตร์สัตว์                                                 

                        3103715            การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์                         

                        3103794             สัมมนาทางสัตวศาสตร์ประยุกต์ 1                   

                                               

รายวิชาเลือกแบบ 2.1 6 หน่วยกิต แบบ 2.2 18 หน่วยกิต

                        3100700             วิธีวิทยาการวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์                          

                        3102705            สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบทางเดินอาหารในปศุสัตว์                          

                        3103701            การวิเคราะห์เชิงสถิติทางการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 1                          

                        3103702            การวิเคราะห์เชิงสถิติทางการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 2  

                        3103703            พันธุศาสตร์ปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์                                 

                        3103704            อณูและเซลล์พันธุศาสตร์ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์                          

                        3103716            คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการวิจัยทางสัตวศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์                       

                        3103717            ปัญหาพิเศษทางการปรับปรุงพันธุ์สัตว์                                       

                        3103740            อาหารสัตว์ขั้นสูง 1                                                                                                            

                        3103741            อาหารสัตว์ขั้นสูง 2                                                                                                             

                        3103742            การผลิตอาหารสัตว์                                                                                                            

                        3103743            เทคนิคการประเมินคุณภาพอาหารสัตว์                                                                                     

                        3103748            อาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว                                                      

                        3103749            ความผิดปกติที่เกิดจากสารอาหารและเมแทบอลิสมในสัตว์               

                        3103750            อาหารสัตว์เลี้ยง                                                                                                                                                

                        3103751            อาหารสัตว์กระเพาะรวม                                                                                                      

                        3103752            อณูโภชนศาสตร์ทางการสัตวแพทย์                                                                                          

                        3103795            สัมมนาทางสัตวศาสตร์ประยุกต์ 2                                           

                        3103796            การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์                   

                        3103797            การจัดการธุรกิจสินค้าการเกษตร                                                                                             

                        3103798            การปรับตัวเป็นสัตว์เลี้ยง: วิวัฒนาการโดยมนุษย์                                                                          

                        3103718            การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง                                                                                                                                 

                        3103897            การสอบวัดคุณสมบัติ                                                           

ผลงานวิจัย

 1. Nuengjamnong, C. and Angkanaporn, K2018Efficacy of dietary chitosan on growth performance, hematological parameters and gut function in broilers.Italian Journal of Animal Science17(2):428-435. 
 2. Vimon, S, Angkanaporn, Kand Nuengjamnong, C.2021Evaluation of dietary probiotic (Bacillus subtilis KMP-BCP-1 and Bacillus licheniformis KMP-9supplementation and their effects on broiler chickens in a tropical regionJApplied Animal Research48(1):365-371. 
 3. Thuekeaw, S, Angkanaporn, K., Chirachanchai, Sand Nuengjamnong, C.2021.Dual pH responsive via double - layered microencapsulation for controlled release of active ingredients in simulated gastrointestinal tract: A model case of chitosan-alginate microcapsules containing basil oil (Ocimum basilicum Linn.). Polymer Degradation and Stability. 191.https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2021.109660. 
 4. Ruchusatsawat, K., Nuengjamnong, C.,Tawatsin, A., Thiemsing, L., Kawidam, C., Somboonna, N.and Nuanualsuwan,S. 2021.Quantitative Risk Assessments of Hepatitis A Virus and Hepatitis E Virus from Raw Oyster ConsumptionRisk Analysishttps://doi.org/10.1111/risa.13832.
 5. Thuekeaw, S, Angkanaporn, Kand Nuengjamnong, C.2022.  6icroencapsulated basil oil (Ocimum basilicum Linn.) enhances growth performance, intestinal morphology, and antioxidant capacity of broiler chickens in the tropicsAnimal Bioscience35(5): 752-762. 
 6. Khantasup, K., Tungwongjulaniam, C., Theerawat, R., Lamaisri, T., Piyalikit, K.Nuengjamnong, C.and Nuanualsuwan, S2022Cross-sectional risk assessment of zoonotic Streptococcus suis in pork and swine blood in Nakhon Sawan Province in northern Thailand. Zoonoses Public Health. https://doi.10.1111/zph 12951
 7. Panumas Kongpanna, Uttra Jamikorn and Dachrit Nilubol2019The pig growthThe difference between feed properties and nutrient composition on performance and feed cost production in commercial farmProceeding of the 18th Chulalongkorn University Veterinary Conference, April 24-26, 2019, IMPACT Forum Building IMPACT Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand.
 8. Panumas Kongpanna, Uttra Jamikorn, John Doerr and Dachrit Nilubol. 2019. PSXI-38-Effect of Nutrisound Dry Concentrate on Performance of Sows and Weaned Pigs on a Commercial Farm in Thailand. Proceeding of 2019 ASAS-CSAS Annual Meeting & Trade Show, Austin, Texas, July 8-11, 2019
 9. Panumas Kongpanna, Sukanda Ponsan and Uttra Jamikorn2022Analysis of total amino acids in feedstuffs using a validated HPLC method with diode array detection (HPLC-DAD). Thai Journal of Veterinary Medicine52(Suppl.): 221-222.
 10. Aprilia Rizky Riadini, Pornchalit Assavacheep, Kris Angkanaporn and Anongnart Assavacheep. (2021). Effect of dietary microencapsulated organic acids and essential oils on sow performancesThai Journal of Veterinary Medicine51(Suppl.): 249-250.
 11. Harutai Sayan, Pornchalit Assavacheep, Kris Angkanaporn and Anongnart Assavacheep. (2018). Effect of Lactobacillus salivarius on growth performance, diarrhea incidence, fecal bacterial population and intestinal morphology of suckling pigs challenged with F4+ enterotoxigenic Escherichia coli. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 31(8):1308-1314.
 12. Phan Thi Tuoi, Pornchalit Assavacheep, Kris Angkanaporn and Anongnart Assavacheep. (2016). Effects of b-Glucan and mannan-oligosaccharide supplementation on growth performance, fecal bacterial population, and immune responses of weaned pigs. Thai Journal of Veterinary Medicine. 46(4): 589-599.
 13. Harutai Sayan, Pornchalit Assavacheep, Kris Angkanaporn and Anongnart Assavacheep. (2015). Effect of Lactobacillus salivarius on growth performance, diarrhea incidence and intestinal bacterial counts of suckilng pigs challenged with Escherichia coli F4Proceedings of the 5th National and International Conference on Sustainable Community DevelopmentThailandP73.
 14. Buaban, S., KLengnudum, WBoonkum, and P. Phakdeedindan2022Genome-wide association study on milk production and somatic cell score for Thai dairy cattle using weighted single-step approach with random regression test-day modelJournal of Dairy Science 105(1):468-494.
 15. Phakdeedindan, P., MWittayarat, TTharasanit, MTechakumphu, MShimazaki, RSambuu, MHirata, FTanihara, MTaniguchi, and TOtoi2022Aberrant levels of DNA methylation and H3K9 acetylation in the testicular cells of crossbred cattleyak showing infertilityReproduction in Domestic Animals 57(3):304-313.
 16. Phakdeedindan P, Setthawong P, Techakumphu M, Tharasanit TCombination of rock inhibitor, hypoxia and melatonin improved differentiation of rabbit induced pluripotent stem cells into cardiac progenitor cellsThe Thai Journal of Veterinary Medicine2019 May 16;49(1):15-25.
 17. Phakdeedindan P, Setthawong P, Tiptanavattana N, Rungarunlert S, Ingrungruanglert P, Israsena N, Techakumphu M and Tharasanit T2019Rabbit induced pluripotent stem cells retain capability of in vitro cardiac differentiationExp Anim68(1): 35-47.
 18. Setthawong P, Phakdeedindan P, Tiptanavattana N, Rungarunlert S, Techakumphu M and Tharasanit T2019Generation of porcine induced-pluripotent stem cells from Sertoli cellsTheriogenology12732-40.
 19. Setthawong P, Phakdeedindan P, Techakumphu M, Tharasanit T186 Improving Success Rate of Establishment and Maintenance of Porcine Induced Pluripotent Stem Cells by Investigation of Colony MorphologyReproduction, Fertility and Development2018 Jan 30;30(1):233.
 20. Rungarunlert S, Chakritbudsabong W, Pamonsupornvichit S, Sariya L, Pronarkngver R, Chaiwattanarungruengpaisan S, Ferreira JN, Setthawonge P, Phakdeedindan P, Techakumphu M, Tharasanit T184 Establishment of Porcine Induced Pluripotent Stem Cell Lines by Adding LIN 28 Transcription FactorReproduction, Fertility and Development2018 Jan 30;30(1):232

Animal nutrition laboratory

Analysis fees

Analysis requested Analysis method Price (Baht/Sample)
1.1 Proximate analysis
Moisture Oven drying 100
Crude protein Kjeldahl Method; Nx6.25

350

Crude fat Ether extract 250
Crude fiber Fritted glass crucible method 300
Ash Dry ash  150
1.2 Minerals
Calcium TiTration 300
Phosphorus                                                                  Spectrophotometry 200
   
Others
Sample preparation  Fine ground 50
Dry and fine ground 100
Request an extra test report   100


Service Request

     Please fill out the form for sample screening  Click here. After staff receives the test request form, staff will contact you via email again to inform the next step. If you require any further information, feel free to contact us at 02-218-9678, 02-218-9679, 02-218-9680 or Animalnutritionlab.vetcu@gmail.com 

 


 

 

Download

Download

No Information

Location

Department of Animal Science Faculty of Veterinary Medicine Chulalongkorn University, 10th Floor, 60th Anniversary Veterinary Medicine Building Faculty of Veterinary Medicine Chulalongkorn University, No. 39 Henry Dunant Road, Pathumwan Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok 10330

Contact Staff

Social Network