The Veterinary Library & Information Center

 

ประวัติห้องสมุดฯ

 พ.ศ. 2477       พ.ร.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งแผนกอิสระชื่อ  แผนกสัตวแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2478       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มมีนิสิตเตรียมสัตวแพทย์

พ.ศ. 2481       ศาสตราจารย์ พันโท หลวงชัย อัศวรักษ์ รับตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาอิสระสัตวแพทยศาสตร์ และได้มี “ห้องสมุด” ซึ่งเป็นห้องอ่านหนังสือสำหรับอาจารย์

พ.ศ. 2482       แผนกวิชาสัตวแพทย์ได้จ้างอาจารย์ชาวอังกฤษ 2ท่าน คือ Dr.R.P.Jones และ Dr.Winther ซึ่งอาจารย์ทั้งสองได้มีส่วนสนับสนุนการจัดตั้งห้องสมุด

                       โดยได้บริจาคหนังสือส่วนตัวด้านสัตวแพทย์หลายเล่ม

พ.ศ. 2495       ห้องสมุดได้ย้ายมาอยู่ตึกเก่าของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ถนนสนามม้า หรือถนนอังรีดูนังต์ในปัจจุบัน

พ.ศ. 2499       ห้องสมุดย้ายมาอยู่ที่อาคาร 2 รูปตัวยู

พ.ศ. 2514       ห้องสมุดย้ายมาอยู่ชั้น 2 ของตึกหัวโต หรือ อาคารชัยอัศวรักษ์

พ.ศ. 2515       ศาสตราจารย์ ดร.อายุส  พิชัยชาญณรงค์ เป็นคณบดี ได้มอบหมายให้ รศ.ระบิล  รัตนพานี (เลขานุการคณะฯ) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลห้องสมุด

พ.ศ. 2517       รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์  พุ่มวิเศษ ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าห้องสมุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ เนื่องจากเป็นผู้สนใจกิจกรรมห้องสมุด

                       จึงได้ทำการปรับปรุงกิจการห้องสมุดคณะฯ เช่น จากระบบดิวอี้ เป็นระบบ CUV  เปลี่ยนระบบการยืม-คืน จัดทำข่าวห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์

                       และขอเปลี่ยนชื่อ ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็น ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์

พ.ศ. 2523       นางสาวเปล่งศรี  อิงคนินันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าห้องสมุดฯ

พ.ศ. 2540       ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์ ได้ย้ายจากชั้น 2 อาคารชัยอัศวรักษ์ มาอยู่ชั้น 9 อาคาร 60 ปีสัตวแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2556       นางการุณ  เสนชู  ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าห้องสมุดฯ   

 

ปัจจุบันห้องสมุดฯ มีพื้นทีให้บริการทั้งหมด 1,200 ตารางเมตรให้บริการแก่คณาจารย์ นิสิต บุคลากร รวมทั้งบุคคลภายนอก จากทุกสถาบัน

ปณิธาน

สารสนเทศที่ท่านต้องการเราจะจัดหาให้ท่านอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

พันธกิจ

 1. จัดหารวบรวมและพัฒนาสารสนเทศทางการสัตว์ ตามหลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์
 2. บริหารจัดการและวิเคราะห์สารสนเทศทางการสัตว์ เพื่อการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย สำหรับอาจารย์ นิสิต บุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ บุคคลภายนอก      และผู้สนใจ
 3. ให้บริการหลากหลายวิธีการ เพื่อให้อาจารย์ นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอก เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศด้านการสัตว์ได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการ

เกียรติประวัติและความสำเร็จ

พ.ศ. 2542       ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

                       สยามบรมราชกุมารีให้เป็นห้องสมุดเฉพาะดีเด่น

พ.ศ. 2547       ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดทำงานวิจัยเรื่อง การรวบรวมและสังเคราะห์งานวิจัยกุ้งทะเลของประเทศไทย

พ.ศ. 2548       ได้รับการสนับสนุนจากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดทำงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ

พ.ศ. 2550       ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดทำงานวิจัยเรื่อง การรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยสัตว์ปีกในประเทศไทย

พ.ศ. 2552       ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ให้เป็น 1 ใน 6 หน่วยงานนำร่องในโครงการ “ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน”(Research Indexing Hub) ระดับประเทศ

Faculty History Timeline

Personnel

Mr.
Kritsana Phanchinda

Head of Academic Services

Email : kritsana.p@chula.ac.th

Phone Number : 02 2189738

Miss
Walailuk Chokkaew

Information specialist

Email : walailak.j@chula.ac.th

Phone Number : 022189556

Miss
Vachiraporn Poomlamnao

Librarian

Email : Vachiraporn.Po@chula.ac.th

Phone Number : 022189555

Mrs
Junya Petchkongthong

Library Service Officer

Email : Junya.p@chula.ac.th

Phone Number : 02 2189557

Miss
Hathaichanok Bunthummachok

Library Service Officer

Email : Hathaichanok.B@chula.ac.th

Phone Number : 02 2189554

Miss
Kanjana Prajulla

Library Service Officer

Email : Kanjana.pr@chula.ac.th

Phone Number : 02 2189554

Borrowing Rules and Overdue Fines

Borrowing Rules

Patron Type Borrowing Limit Loan periods
Instructors and Staffs 10 books 1 semester
Students 2 books 7 Day
Annual members 1 book Copy Only

Overdue Fines

Type of Material Borrowing Limit Overdue Fines
Book 7 day 3 baht/day
Book RES. (New book) 5 hours 3 baht/hour
Book R.
Copy Only 30 baht/day
Book PROC.
Thesis 
Clinical Conference
Journal

 

Book a meeting room (CUVET only)

 1. For student’s use the CU NEX application.
               
          - iOS system  มี Icon ดุ๊กดิ๊ก คำว่า "Click" มั้ยครับ หาที่ไหนครับ - Pantip
          - Android system   มี Icon ดุ๊กดิ๊ก คำว่า "Click" มั้ยครับ หาที่ไหนครับ - Pantip
 1. For teachers and staff, use the meeting room reservation system of the vetsaraban to reserve a room.
 2. The meeting room is divided into two sides.
      - Book side, 6 rooms as follows: Room 927, 928, 929, 930, 931, 932                           
          - Journal side, 4 rooms as follows: Room 905, 906, 907, 908

                              

 1. At least of users 4 or more / room
 2. Reserve rooms but not check in for 3 times in 3 months, user’s account will be locked for 30 days.
 3. To reserve rooms and read room reservation regulations CUNEX,   มี Icon ดุ๊กดิ๊ก คำว่า "Click" มั้ยครับ หาที่ไหนครับ - Pantip

Plagiarism checking service with Turnitin

 1. Prepare the thesis file in PDF format.

 2. Send PDF file to check via E-Mail: Hathaichanok.b@chula.ac.th

 3. The checked plagiarism results will be sent back via the user's email

 4. Reviewers must be a teacher/staff/student of CUVET only

                 

Single Search/Book Delivery

Single Search

 

Book Delivery

Muslim Praying Room

Muslim Praying Room is a special service to facilitate for library users respected Islam in salat time. It has prepared prayer rooms and all necessary equipment for prayer such as washing room, prayer mats to be available at all times during opened library time.

 

                                  

Printer service (Printing)

Printer service (Printing) Use the service yourself (Self Service)

Use the application : Double A FastPrint

- iOS system  มี Icon ดุ๊กดิ๊ก คำว่า "Click" มั้ยครับ หาที่ไหนครับ - Pantip

- Android system  มี Icon ดุ๊กดิ๊ก คำว่า "Click" มั้ยครับ หาที่ไหนครับ - Pantip

Service available on the 1st floor, the hall under the 60th Anniversary Building and the 9th floor of the Library.

 

      

ห้องสมุดสัตวแพทย์อื่นๆ (EN)

โรงเรียนสัตวแพทยศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการแก่สังคมทั้งด้านการรักษาและการป้องกันโรคสัตว์ การเพิ่มผลผลิตสัตว์ และการสัตวแพทย์สาธารณสุข เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ พยาธิชีวิวิทยาทางสัตวแพทย์ วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ สัตวแพทย์สาธารณสุข ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิกด้วย โรงเรียนสัตวแพทยศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการแก่สังคมทั้งด้านการรักษาและการป้องกันโรคสัตว์ การเพิ่มผลผลิตสัตว์ และการสัตวแพทย์สาธารณสุข เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ พยาธิชีวิวิทยาทางสัตวแพทย์ วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ สัตวแพทย์สาธารณสุข ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิกด้วย โรงเรียนสัตวแพทยศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการแก่สังคมทั้งด้านการรักษาและการป้องกันโรคสัตว์ การเพิ่มผลผลิตสัตว์ และการสัตวแพทย์สาธารณสุข เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ พยาธิชีวิวิทยาทางสัตวแพทย์ วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ สัตวแพทย์สาธารณสุข ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิกด้วย โรงเรียนสัตวแพทยศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการแก่สังคมทั้งด้านการรักษาและการป้องกันโรคสัตว์ การเพิ่มผลผลิตสัตว์ และการสัตวแพทย์สาธารณสุข เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ พยาธิชีวิวิทยาทางสัตวแพทย์ วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ สัตวแพทย์สาธารณสุข ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิกด้วย

Activities

2Apr 2024

Library opening hours during final examination period.

.
30Jan 2024

Library opening hours during Mid-term examination period.

.
1Nov 2023

Library opening hours during final examination period.

.
30Aug 2023

Library opening hours during Mid-term examination period.

.
22May 2023
New

E-learning SAS program

Free!! E-LEARNING SAS PROGRAM for all Learning resources for your data analytics journey. Supported by CE Swine Reproduction Registration : www.SAS.com/skillbuilder   e-learning registration : www.vet.chula.ac.th/storage/servicenews/1684729508pdf_1.pdf   SAS/STAT 15.3 User's Guideline : http://documentation.sas.com/.../content/categories.pdf...   #ELEARNING #SASPROGRAM #CUVET  
21Apr 2023

Library opening hours during final examination period.

   
9Feb 2023

Library opening hours during Mid-term examination period.

.
14Nov 2022

Library opening hours during final examination period.

.

Location

ห้องสมุด ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (EN)

Contact Staff

Social Network