ประวัติคณะ

วิสัยทัศน์ (Vision)

          สถาบัน ทางการศึกษา  ชั้นนำ  ด้านสัตวแพทย์   ที่พัฒนาความรู้ วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม
          ให้เป็นที่ยอมรับ นระดับภูมิภาคและนานาชาติ   เพื่อสร้างเสริมสังคมไทย  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


ประวัติคณะสัตวแพทยศาสตร์

          สืบเนื่องจากความต้องการของทางราชการทั้งฝ่ายพลเรือน และฝ่ายทหารด้านความจำเป็นในการป้องกันและปราบปราม
          โรคระบาดของสัตว์ ทำให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์โดยลำดับดังต่อไปนี้

         ฝ่ายพลเรือน
         พ.ศ. 2447 - 2449      เจ้าพระยาเวศร์วงศ์วิวัฒน์ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการขณะนั้นได้จัดให้ นายเอช เอส เลียวนาร์ด
                                          นายสัตวแพทย์ชาวยุโรป
ทำการอบรมวิชาสัตวแพทย์ แก่พนักงานกรมช่างไหม (ต่อมาเป็นกรมเพาะ
                                          ปลูก กระทรวงเกษตราธิการ)
         พ.ศ. 2457                  พระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการขณะนั้น ได้จัดให้  นายยี
                                          เจ ฮาวี นายสัตวแพทย์ชาวอังกฤษ
ทำการอบรมวิชาสัตวแพทย์อย่างจริงจังอีกครั้ง โดยเปลี่ยนเป็น
                                          นายเอช เอส แอล วูดส์ ในปี พ.ศ. 2465 และได้ว่าจ้าง  ดร.โรเบิร์ท  เพอร์ซี  โยนส์ 
เป็นผู้อำนวยการ
                                          อบรม

         ฝ่ายทหาร
         พ.ศ. 2452                  กรมทหารม้า มีนายสัตวรักษ์แผนโบราณทำหน้าที่ดูแลม้า
         พ.ศ. 2453                  พลตรี หม่อมเจ้าทองทีฆายุ    ทรงพระยศร้อยโททหารม้าในขณะนั้น   ดำริให้ใช้นายสัตวแพทย์
                                           แผนปัจจุบันเช่นเดียวกับในต่างประเทศ     จึงทรงเสนอต่อพลเอก     กรมหลวง    พิษณุโลก
                                           ประชานารถ  กรมจเรทหารม้า  ดำเนินการขออนุมัติให้กองทัพบกจัดตั้งโรงเรียนนายสัตวรักษ์
                                          ขึ้นใช้ชื่อว่า   โรงเรียนอัศวแพทย์ทหารบก  ในปี พ.ศ. 2454  โดยมี พลตรี หม่อมเจ้าทองทีฆายุ
                                          ทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอัศวแพทย์ฯ  นี้    และมี    พันตรีเฮนวิลเฮมสปาเตอร์
                                          (ยศกองทัพบกไทย)
นายสัตวแพทย์จากเยอรมันทำหน้าที่ช่วยสอน   แนวคิดการจัดการศึกษา
                                          สัตวแพทยศาสตร์  ในระดับปริญญา   พบหลักฐานเป็นเอกสารการประชุมของคณะกรรมการ
                                          ดำริรูปการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรด
                                          ให้แต่งตั้งขึ้น  คณะกรรมการฯ  ดังกล่าวมีพระเจ้าพี่ยาเธอกรมขุนชัยนาทนเรนทรเป็นประธาน 
                                          โดยในเบื้องต้น  ให้กรมตรวจกสิกรรมร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เพื่อให้มีการสอน
                                          วิชากสิกรรมและสัตวแพทย์ขึ้นเป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร    สำหรับนักเรียนกสิกรรม
                                          และสัตวแพทย์
    จากดำริที่จะให้มีการเรียนการสอนสัตวแพทยศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยที่
                                          ทัดเทียมกับต่างประเทศ  การศึกษาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ขั้นปริญญา จึงได้ถือกำเนิดขึ้นด้วย
                                          ความร่วมมือระหว่างพลตรี   หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่    พลจัตวาหลวง   สนั่นรักษ์สัตว์ 
                                          พันเอกหลวงสนิทรักษ์สัตว์    และ  พันโท     หลวงชัยอัศวรักษ์     โดยแรกเริ่มได้จัดตั้งแผนก
                                          สัตวแพทยศาสตร์   ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2477   ตราไว้   ณ
                                          วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2478

ลําดับความเป็นมา

ปรัชญา (Philosophy)

             เป็นสถาบันชั้นนำในการจัดการศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้คุณธรรมและรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ


ปณิธาน (Resolution)

          ผลิตสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ  คุณธรรม และจรรยาบรรณ เป็นที่ยอมรับและตรงกับ
          ความต้องการของ
สังคม
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสัตวแพทยศาสตร์   โดยพัฒนา
          บุกเบิก ค้นคว้าทางการวิจัย ตลอดจน  ประยุกต์ความรู้ที่ได้รับ   
เพื่อการบริการแก่สังคมและเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาการและ
          วิชาชีพ ที่ตอบสนองนโยบายของประเทศ และเชื่อมโยงองค์ ความรู้กับนานาชาติ


พันธกิจ (Mission)

          • สร้างผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมในระดับนานาชาติ
          • สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะทันสมัย มีคุณธรรม จิตสาธารณะ และมีภาวะความเป็น
            ผู้นำ
          • นำความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

 

ทําเนียบคณบดี

ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.
สันนิภา สุรทัตต์

ปี พ.ศ. 2564-2568

คณบดีในอดีต

ศ.น.สพ.ดร.
รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช อดีต คณบดีท่านที่ 10 ปี พ.ศ. 2556 - 2564
ศ.น.สพ.ดร.
มงคล เตซะกำพุ อดีต คณบดีท่านที่ 9 ปี พ.ศ. 2552 - 2556
ศ.น.สพ.ดร.
อรรณพ คุณาวงษ์กฤต อดีต คณบดีท่านที่ 8 ปี พ.ศ. 2548 - 2552
ศ.น.สพ.ดร.
ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร อดีต คณบดีท่านที่ 7 ปี พ.ศ. 2542 - 2548
รศ.น.สพ.
สงคราม เหลืองทองคำ อดีต คณบดีท่านที่ 6 ปี พ.ศ. 2531 - 2539
รศ.น.สพ.
ระบิล รัตนพานี อดีต คณบดีท่านที่ 5 ปี พ.ศ. 2523-2534,2539-2542
รศ.น.สพ.รท.ดร.
ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ อดีต คณบดีท่านที่ 4 ปี พ.ศ. 2519 - 2523
ศ.น.สพ.ดร.
อายุส พิชัยชาญณรงค์ อดีต คณบดีท่านที่ 3 ปี พ.ศ. 2515 - 2519
ศ.น.สพ.
เตียง ตันสงวน อดีต คณบดีท่านที่ 2 ปี พ.ศ. 2503 - 2515
ศ.พันโท
หลวงชัย อัศวรักษ์ อดีต คณบดีท่านที่ 1 ปี พ.ศ. 2481 - 2503

ทําเนียบผู้บริหาร

คณบดี

ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.
สันนิภา สุรทัตต์

อีเมล : Sanipa.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9779

รองคณบดี

ผลงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อีเมล : Prapruddee.P@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9784

ผลงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
ชัยเดช อินทร์ชัยศรี

รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน
และบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
ชัยเดช อินทร์ชัยศรี

รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และบริการวิชาการ

อีเมล : Chaidate.I@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9782

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
ณุวีร์ ประภัสระกูล

รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิรัชกิจ และกิจการนิสิต

อีเมล : Nuvee.P@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9783

ผลงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
ณุวีร์ ประภัสระกูล

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม
และสื่อสารองค์กร

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
ณุวีร์ ประภัสระกูล

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และสื่อสารองค์กร

อีเมล : Nuvee.P@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9783

ผู้ช่วยคณบดี

ผลงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
คมกฤช เทียนคำ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารกลาง คลังและพัสดุ

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
คมกฤช เทียนคำ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารกลาง คลังและพัสดุ

อีเมล : Komkrich.T@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9786

ผลงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ น.สพ.
ก้องเกียรติ ศรีสุวัฒนาสกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการสารสนเทศและชีวิตดิจิตอล

รองศาสตราจารย์ น.สพ.
ก้องเกียรติ ศรีสุวัฒนาสกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการสารสนเทศและชีวิตดิจิตอล

อีเมล : Kongkiat.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9708

ผลงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและศิลปวัฒนธรรม

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและศิลปวัฒนธรรม

อีเมล : Piyanan.T@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9661

ผลงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ
หัวหน้าหน่วยชันสูตรโรคสัตว์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ

หัวหน้าหน่วยชันสูตรโรคสัตว์

อีเมล : Sawang.K@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9618

ผลงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย
ผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์-ศูนย์ฝึกนิสิตฯ นครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย

ผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์-ศูนย์ฝึกนิสิตฯ นครปฐม

อีเมล : Theerawat.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9647

ผลงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย
แผนและประกันคุณภาพองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
ภัทรพล เปี่ยมสมบูรณ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนและประกันคุณภาพองค์กร

อีเมล : Patharapol.P@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9433

ผลงานวิจัย
อาจารย์ น.สพ. ชัยยศ ธารรัตนะ
ผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสัตว์ กรุงเทพฯ

อาจารย์ น.สพ.
ชัยยศ ธารรัตนะ

ผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ กรุงเทพฯ

อีเมล : Chaiyot.T@chula.ac.th,

เบอร์โทร : 02-218-9406

ผลงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.
เยาวลักษณ์ ปัญญสิงห์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.
เยาวลักษณ์ ปัญญสิงห์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

อีเมล : Yaowalak.P@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9627

ผลงานวิจัย
อาจารย์ น.สพ.ดร.
นวพล เตชะเกรียงไกร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ

อาจารย์ น.สพ.ดร.
นวพล เตชะเกรียงไกร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ

อีเมล : Navapon.T@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9551

ผลงานวิจัย
อาจารย์ น.สพ.ดร.
เกษม รัตนภิญโญพิทักษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

อาจารย์ น.สพ.ดร.
เกษม รัตนภิญโญพิทักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

อีเมล : Kasem.R@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9619

ผลงานวิจัย
อาจารย์ น.สพ.ดร.
สิรวิทย์ ภักดีพาณิชย์กิจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทะเบียนการศึกษา

อาจารย์ น.สพ.ดร.
สิรวิทย์ ภักดีพาณิชย์กิจ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทะเบียนการศึกษา

อีเมล : Sirawit.P@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9580

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.
ศิริรัตน์ รัตนภุชพงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาและรับรองหลักสูตร

อีเมล : sirirat.ra@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9437

ผลงานวิจัยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.
สมพร เตชะงามสุวรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.
สมพร เตชะงามสุวรรณ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

อีเมล : Somporn.T@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9614

ผลงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
นัทธี อ่ำอินทร์
ผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
นัทธี อ่ำอินทร์

ผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

อีเมล : Nutthee.A@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9649

ผลงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.
มรกต นันทไพฑูรย์
ผู้ช่วยคณบดีและเลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.
มรกต นันทไพฑูรย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร

อีเมล : Morakot.N@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9610

ผลงานวิจัย
อาจารย์ ดร.ธีรพงศ์ ยะทา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัย
และผู้ประกอบการ

อาจารย์ ดร.
ธีรพงศ์ ยะทา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและผู้ประกอบการ

อีเมล : Teerapong.Y@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9544

ผลงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.
มรกต นันทไพฑูรย์
ผู้ช่วยคณบดีและเลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร..
มรกต นันทไพฑูรย์

ผู้ช่วยคณบดีและเลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ

อีเมล : Morakot.N@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9610

ผู้อำนวยการ

นางสาว
บุษยารัตน์ ราชบรรดิษฐ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อีเมล : Busayarat.R@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9778

นางสาว
พัชราวรรณ ชัยเชิดชูวงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อีเมล : Patcharawan.c@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9770

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

นาง
อรุณี ทันตศุภารักษ์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจกายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อีเมล : Arunee.t@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9777

นาง
สุพรรณี คงมะลวน

หัวหน้ากลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ

อีเมล : Suphannee.j@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9722

นาย
กฤษณะ พันธุ์จินดา

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

อีเมล : kritsana.p@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9738

นางสาว
กรวรรณ เวชชานุเคราะห์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ

อีเมล : kornwan.v@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9775

นาง
วราพร บงกชหทัยทัศน์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิรัชกิจและกิจการนักศึกษา

อีเมล : Waraporn.B@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9443

นางสาว
สุคนธา ทองบริสุทธิ์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิจัยและนวัตกรรม

อีเมล : Sukhontha.t@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9793

นางสาว
กรสุมา สุวัฒนะชัย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจนโยบายและแผน

อีเมล : kornsuma.s@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-218-9796

พันธมิตรของเรา

พันธมิตรมหาวิทยาลัย