โรงพยาบาลสัตว์ กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงทุกชนิด ได้แก่ สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงพิเศษ

โดยมีบริการคลินิกเฉพาะทางด้านต่างๆ ได้แก่ คลินิกอายุรกรรม คลินิกจักษุ คลินิกผิวหนัง คลินิกระบบประสาท คลินิกมะเร็ง
คลินิกสูติกรรม คลินิกศัลยกรรม และศัลยกรรมช่องปาก

คลินิกฉุกเฉิน คลินิกไต หัวใจ และเบาหวาน คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกฝังเข็ม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคแมว
หน่วยชันสูตร

ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อการให้บริการที่คลอบคลุม เช่น การผ่าตัด การทำหมัน เครื่อง X-ray เครื่อง CT-Scan เครื่อง MRI
เครื่องเลเซอร์ การส่องกล้อง เป็นต้น

โรงพยาบาลเปิดให้บริการ
วันจันทร์ - ศุกร์                                   เวลา 8.00 - 16.00 น.
วันเสาร์  - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 8.00 - 11.00 น.
โทร.02-218-9715

คลินิกฉุกเฉิน เปิดให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
โทร.02-218-9810

ผู้อํานวยการทั้งหมด

.

อาจารย์ น.สพ.
ชัยยศ ธารรัตนะ

ผู้ช่วยคณบดี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ กรุงเทพฯดํารงตําแหน่ง พ.ศ. ตุลาคม 2564-ปัจจุบัน (October 2021-Present)

.

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
ธีรวัฒน์ ธาราศานิต

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ กรุงเทพฯ ฝ่ายบริหารดํารงตําแหน่ง พ.ศ. ตุลาคม 2564-ปัจจุบัน (October 2021-Present)

.

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.
นลินี ตันติวนิช

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ กรุงเทพฯ ฝ่ายบริการคลินิกดํารงตําแหน่ง พ.ศ. ตุลาคม 2564-ปัจจุบัน (October 2021-Present)

.

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.
สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ กรุงเทพฯ ฝ่ายวิชาการ และวิจัยดํารงตําแหน่ง พ.ศ. ตุลาคม 2564-ปัจจุบัน (October 2021-Present)

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป และเวชศาสตร์ป้องกัน เป็นหน่วยงานแรกของโรงพยาบาลที่ทำหน้าที่คัดกรองสัตว์ป่วย ตรวจรักษาโรคทั่วไปที่ไม่ซับซ้อน ฉีดวัคซีน และให้ยาป้องกันเห็บหมัด และพยาธิหัวใจเพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพอนามัยที่ดี
 
เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00-11.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ 
02-218-89801-7

หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และหน่วยหออภิบาลสัตว์ป่วยวิกฤต

หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และหออภิบาลสัตว์ป่วยวิกฤตมีบทบาทในด้านการกู้ชีพสัตว์ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ให้การวินิจฉัยและรักษาเบื้องต้น และประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในโรงพยาบาลเพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาสัตว์ป่วยมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
เวลาทำการ
ตลอด 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรศัพท์
02-218-9810

หน่วยหออภิบาลสัตว์ป่วยใน

เวลาทำการ
ตลอด 24 ชั่วโมง


เบอร์โทรศัพท์
02-218-89818-20

แผนกธนาคารเลือด

แผนกธนาคารเลือดให้บริการเกี่ยวกับการจัดหา ผลิต และจัดส่งผลิตภัณฑ์เลือดสุนัขและแมว ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
 
เวลาทำการ
ตลอด 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรศัพท์
02-218-89800
 

คลินิกผิวหนัง

คลินิกผิวหนังประกอบด้วย งานบริการวินิจฉัย รักษา และดูแลสัตว์ป่วย ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ผิวหนัง หู ต่อมข้างก้น และระบบต่อมไร้ท่อที่เกี่ยวข้องกับอาการทางผิวหนัง

เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00-11.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ 
02-218-89717

คลินิกระบบประสาท

คลินิกระบบประสาทเป็นส่วนหนึ่งของ แผนกคลินิกเฉพาะทาง โดยเน้นการตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางเวชกรรมระบบประสาทเป็นหลักโดยโรคทาง ระบบประสาทที่พบได้บ่อย เช่น โรคลมชัก และหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
 
เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00-11.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ 
02-218-89446

คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ

คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษให้บริการวินิจฉัย การรักษาทางอายุรกรรมและศัลยกรรม ในสัตว์เลี้ยงพิเศษทุกชนิด (นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก สัตว์เลื้อยคลาน) นอกจากนี้ยังให้ความรู้และคำแนะนำในการเลี้ยงและการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงพิเศษ
 
เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00-11.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ 
02-218-89755

คลินิกมะเร็ง

คลินิกโรคมะเร็ง ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งและเนื้องอกในสัตว์เลี้ยง รวมทั้งวางแผนให้การรักษา
 
เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00-11.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ 
02-218-89752

คลินิกจักษุ

หน่วยจักษุได้รับการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2538 โดยให้บริการด้านการตรวจรักษาและการผ่าตัดด้านจักษุจนถึงปัจจุบัน
 
เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00-11.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ 
02-218-89449

คลินิกหัวใจ ไต และเบาหวาน

คลินิกหัวใจ ไต และเบาหวาน ประกอบด้วย งานบริการวินิจฉัย และรักษาโรคหัวใจ ไต ระบบทางเดินปัสสาวะ และเบาหวาน ในสัตว์เลี้ยง ได้แก่ โรคหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ และโรคระบบทางเดินปัสสาวะส่วนท้ายในแมว โรคเบาหวาน เบาหวานเป็นพิษ เป็นต้น
 
เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00-11.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ 
02-218-9766

รายชื่อสัตวแพทย์ทั้งหมด

.

สพ.ญ.
สุวรัตน์ วดีรัตน์

หัวหน้าแผนกธนาคารเลือด

อีเมล : SUWARATH.W@CHULA.AC.TH

.

น.สพ.
มนคน ตรีศิริโรจน์

สัตวแพทย์

อีเมล : MONKON.T@CHULA.AC.TH

.

สพ.ญ.
สพ.ญ.ปิยสิริ แกลโกศล

สัตวแพทย์

อีเมล : PIYASIRI.G@CHULA.AC.TH

ที่ตั้ง

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Social Network