งานผ่าชันสูตรซาก หน่วยพยาธิวิทยา

          หน่วยพยาธิวิทยา ชั้น 1 อาคารสัตววิทยวิจักษ์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในการชันสูตรหาสาเหตุการตายในสัตว์เลี้ยง สัตว์ปศุสัตว์ และสัตว์ป่า  รวมถึงการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาอื่นๆ ได้แก่ การตรวจชิันเนื้อทางจุลพยาธิวิทยา  การตรวจวินิจฉัยตัวอย่างเลือด เซลล์ และของเหลวในร่างกาย

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

เวลา  8.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.

ปิดรับตัวอย่าง เวลา 16.00 น.

บุคลากร

พยาธิสัตวแพทย์

สัตวแพทย์หญิง
แคทรียา จันทร์ขาว

พยาธิสัตวแพทย์

อีเมล : Katriyachankow@gmail.com

เบอร์โทร : 0-2218-9611

เจ้าหน้าที่ทั่วไป

นาง
ชไมพร ถุงเงินโต

เจ้าหน้าที่ทั่วไป

อีเมล : -

เบอร์โทร : 0-2218-9611

>>ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง<<

ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง - ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 16.00 น.)

  1. ลงทะเบียนที่แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  2. ติดต่อและส่งร่างสัตว์ ที่หน่วยพยาธิวิทยา ชั้น 1 อาคารสัตววิทยวิจักษ์
  3. ชำระเงินค่าบริการผ่าชันสูตร
  4. รับผลการชันสูตรทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้

 

ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง - นอกเวลาทำการ (รับเฉพาะร่างสัตว์)

  1. ลงทะเบียนที่แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  2. ส่งร่างสัตว์ที่แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสัตว์เล็กฯ
  3. ชำระเงินค่าบริการผ่าชันสูตร
  4. รับผลการชันสูตรทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้

งานผ่าชันสูตรซาก

งานตรวจที่ให้บริการ

รายการตรวจ วิธีตรวจ ค่าบริการ/ตัวอย่าง ตัวอย่างส่งตรวจ

ระยะเวลาตรวจ

(วันทำการ)

  ผ่าชันสูตรซาก (สุนัขและแมว) Gross and Histopathology 1,000  ร่างสัตว์ 1 ตัว 10-14 
  ผ่าชันสูตรซากและรับซากกลับ (สุนัขและแมว)

Cosmetic closure

Gross and Histopathology

1,200  ร่างสัตว์ 1 ตัว 10-14 
  ผ่าชันสูตรซากเพื่อผลทางกฎหมาย

Gross and Histopathology

Formal report for legal purpose

1,500  ร่างสัตว์ 1 ตัว 10-14 
  ผ่าชันสูตรซาก (สุกรและสัตว์ปีก) Gross and Histopathology 1,500

 ร่างสัตว์

ไม่เกิน 3 ตัว

10-14 

  ผ่าชันสูตรซากสัตว์เลี้ยงพิเศษ (Exotic pets)

  น้ำหนัก <5 กก.

 Gross and Histopathology 500 ร่างสัตว์ 1 ตัว 10-14

  ผ่าชันสูตรซากสัตว์เลี้ยงพิเศษ (Exotic pets)

  น้ำหนัก 5-10 กก.

 Gross and Histopathology 1,000 ร่างสัตว์ 1 ตัว 10-14

  ผ่าชันสูตรซากสัตว์เลี้ยงพิเศษ (Exotic pets)

  น้ำหนัก >10 กก.

 Gross and Histopathology 1,500 ร่างสัตว์ 1 ตัว 10-14
  ผ่าชันสูตรซาก (ปลาและกุ้ง) Gross and Histopathology 1,500

 ร่างสัตว์

ไม่เกิน 3 ตัว

10-14 
  ผ่าชันสูตรซากสัตว์ป่าและ marine mammal  Gross and Histopathology 1,500 ร่างสัตว์ 1 ตัว 10-14
  ผ่าชันสูตรซากม้า  Gross and Histopathology 5,000 ร่างสัตว์ 1 ตัว 10-14
  ผ่าชันสูตรซากสัตว์ทดลอง  Gross and Histopathology 1,500 ร่างสัตว์ 1 ตัว 10-14
  ผ่าชันสูตรซากเพื่องานวิจัย  Gross and Histopathology 1,000 ร่างสัตว์ 1 ตัว 10-14

กิจกรรม

ที่ตั้ง

หน่วยพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 1 อาคารสัตววิทยวิจักษ์ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อเจ้าหน้าที่

Social Network