การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

          "หน่วยชันสูตรโรคสัตว์"  เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ให้บริการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยให้บริการชันสูตรโรคทางสัตวแพทย์ทั้งในสัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ และสัตว์ป่า นอกจากนี้ยังทำงาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตสัตวแพทย์ และมีความร่วมมือกับคณาจารย์จากหลากหลายภาควิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านต่างๆ อีกด้วย งานบริการของหน่วยชันสูตรโรคสัตว์มีขอบข่ายงานครอบคลุม งานโลหิตวิทยาและเคมีคลินิก งานแบคทีเรียวิทยา งานไวรัสวิทยา งานซีรั่มวิทยา และงานอณูชีววิทยา  

        ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าด้านวิทยาการชันสูตรโรคสัตว์ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก ประกอบกับการขยายตัวของการเลี้ยงสัตว์ทั้งสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์  หน่วยชันสูตรโรคสัตว์เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงพยายามพัฒนาการให้บริการของหน่วยฯ ได้แก่การขยายขอบข่ายงานตรวจวินิจฉัยให้ครอบคลุมมากขึ้น พัฒนาเทคนิควิธีการใหม่ๆ รวมถึงพัฒนาคุณภาพงานตรวจให้ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ต่อไป

บุคลากร

ผศ.น.สพ.ดร.สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ

ผู้ช่วยคณบดีด้านชันสูตรโรคสัตว์

อีเมล : Sawang.K@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9618

น.สพ.รชฎ ตันติเลิศเจริญ 

นายสัตวแพทย์
รชฎ ตันติเลิศเจริญ

สัตวแพทย์

อีเมล : Rachod.T@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9601

สพ.ญ.นภวัลย์ บรรพพงศ์

สัตวแพทย์หญิง
นภวัลย์ บรรพพงศ์

สัตวแพทย์

อีเมล : Napawan.B@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9565

สพ.ญ.สุภณัฐ  บุญญาภิสิทธิ์โสภา

สัตวแพทย์หญิง
สุภณัฐ บุญญาภิสิทธิ์โสภา

สัตวแพทย์

อีเมล : Supanat.B@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9602

พอจิต ชูใจ

นาง
พอจิต ชูใจ

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ (งานไวรัสวิทยา)

อีเมล : Porjit.C@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9568

ผุสดี มาคุ้ม

นาง
ผุสดี มาคุ้ม

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ (งานซีรัมวิทยา)

อีเมล : Pussadee.M@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9567

วันเพ็ญ อดุลยานุภาพ 

นาง
วันเพ็ญ อดุลยานุภาพ

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ (งานโลหิตวิทยา)

อีเมล : Wanpen.Ad@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9730

เกษร เอี่ยมละออ 

นาง
เกษร เอี่ยมละออ

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (งานโลหิตวิทยา)

อีเมล : Keisorn.A@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9723

กฤษณ์ หัสเขตร์ 

นาย
กฤษณ์ หัสเขตร์

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (งานโลหิตวิทยา)

อีเมล : Khrid.H@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9724

พงษ์ไทย บุญคำ

นาย
พงษ์ไทย บุญคำ

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (งานแบคทีเรียวิทยา)

อีเมล : Pongthat.B@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9605

นันทิยา เอี่ยมประภาศ 

นางสาว
นันทิยา เอี่ยมประภาศ

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (งานอณูชีววิทยา)

อีเมล : Nanthiya.i@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9566

นางสาวสินิทธา ทองวันดี

นางสาว
สินิทธา ทองวันดี

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (งานไวรัสวิทยา)

อีเมล : Sinittha.t@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9604

ธันยาภัทร์ พัฒน์สินศิริ 

นางสาว
ธันยาภัทร์ พัฒน์สินศิริ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)

อีเมล : Thunyapat.P@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9604

จีรภรณ์ สุขชูศรี 

นางสาว
จีรภรณ์ สุขชูศรี

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

อีเมล : Jerapon.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9795

ศศิกานต์ สินโทต้อม 

นางสาว
ศศิกานต์ สินโทต้อม

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

อีเมล : Sasikarn.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9606

>>แบบฟอร์มใบรับตัวอย่างส่งตรวจ<<

 

ใบรับตัวอย่างส่งตรวจงานไวรัสวิทยา

สำหรับงานเพาะเลี้ยงไวรัส ตรวจวัดระดับไตเตอร์ไวรัส/วัคซีน และการตรวจวินิจฉัยโรคโดยวิธี Serum neutralization Assay

ใบรับตัวอย่างส่งตรวจงานแบคทีเรียและเชื้อรา (Conventional)

ใบรับตัวอย่างส่งตรวจงานแบคทีเรียและเชื้อรา (MALDI-TOF)

ใบรับตัวอย่างส่งตรวจงานซีรัมวิทยา

ใบรับตัวอย่างส่งตรวจงานอณูชีววิทยา (สุกร, สัตว์เลี้ยง)

ใบรับตัวอย่างส่งตรวจงานอณูชีววิทยา (ASFV)

ใบรับตัวอย่างส่งตรวจงานอณูชีววิทยา (สัตว์ปีก)

ใบรับตัวอย่างส่งตรวจ DAT-IMHA&IMT

ใบส่งตรวจน้ำยาฆ่าเชื้อ

>>ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง<<

งานไวรัสวิทยา

งานตรวจวินิจฉัยที่ให้บริการ

รายการตรวจ

ราคา/ตัวอย่าง

(บาท)

ระยะเวลาตอบผล

(วัน)

 การเพาะเลี้ยงไวรัส
  Classical Swine Fever Virus (CSFV) 2,000 7-14
  Aujeszky’s Disease Virus (ADV) 2,000 7-14
  Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) 2,000 7-14
  Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (HP-PRRSV) 2,000 7-14
 การตรวจวัดระดับไตเตอร์วัคซีน
  Classical Swine Fever Virus (CSFV) 4,000 7-14
  Aujeszky’s Disease Virus (ADV) 4,000 7-14
  Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) 4,000 7-14
  Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (HP-PRRSV) 4,000 7-14
 การตรวจวินิจฉัยโรคโดยวิธี Serum neutralization Assay
  Classical Swine Fever Virus (<20 ตัวอย่าง) 250 7-14
  Classical Swine Fever Virus (>20 ตัวอย่าง) 220 7-14
  Aujeszky’s Disease Virus (<20 ตัวอย่าง) 160 7-14
  Aujeszky’s Disease Virus (>20 ตัวอย่าง) 130 7-14
  Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (<20 ตัวอย่าง) 250 7-14
  Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (>20 ตัวอย่าง) 220 7-14

งานแบคทีเรียและเชื้อรา

งานตรวจวินิจฉัยที่ให้บริการ

แบคทีเรีย

รายการตรวจ 

ราคาต่อตัวอย่าง (บาท)

ระยะเวลาตอบผล (วัน)
 การเพาะแยกเชื้อ/ตรวจหาความไวรับต่อยาปฏิชีวนะด้วยวิธี conventional
  เพาะแยกเชื้อแบคทีเรีย 200 5-7
  ตรวจหาความไวรับต่อยาปฏิชีวนะ (Bacterial drug sensibility test) 200 5-7
  เพาะแยกเชื้อ + ตรวจหาความไวรับต่อยาปฏิชีวนะ 300 5-7
  เพาะแยกเชื้อ Clostridium perfringens 800 5-7
  เพาะแยกเชื้อ Salmonella 300 5-7
  เพาะแยกเชื้อ Haemophilus 300 5-7
  ตรวจนับจำนวนแบคทีเรีย (Total bacterial count) 300 5-7
  ตรวจนับจำนวนแบคทีเรีย E. coli 400 5-7
  ตรวจนับจำนวนแบคทีเรีย Coliform 350 5-7
  เพาะแยกเชื้อ + Salmonella + ตรวจหาความไวรับต่อยาปฏิชีวนะ 500 5-7
  เพาะแยกเชื้อ + Haemophillus + ตรวจหาความไวรับต่อยาปฏิชีวนะ 500 5-7
 การเพาะแยกเชื้อและระบุชนิดด้วย MALDI-TOF MS
  เพาะแยกเชื้อและระบุชนิดด้วย MALDI-TOF MS 450 5-7
  เพาะแยกเชื้อและระบุชนิดด้วย MALDI-TOF MS จากตัวอย่างปัสสาวะ (นับจำนวน) 550 5-7
  เพาะแยกเชื้อและระบุชนิดด้วย MALDI-TOF MS + ทดสอบความไวรับ Vitek® AST 900 5-7
  เพาะแยกเชื้อและระบุชนิดด้วย MALDI-TOF MS จากตัวอย่างปัสสาวะ (นับจำนวน) + ทดสอบความไวรับ Vitek® AST 1,000 5-7
  ระบุชนิดด้วย MALDI-TOF จากเชื้อบริสุทธิ์ (pure culture) 350 3
  สร้างและวิเคราะห์ spectral fingerprint ของแบคทีเรียจากเชื้อบริสุทธิ์ 3000 14

 

เชื้อรา

รายการตรวจ 

ราคาต่อตัวอย่าง (บาท)

ระยะเวลาตอบผล (วัน)
  เพาะแยกเชื้อราด้วยวิธี conventional 300 7
  เพาะแยกเชื้อราและระบุชนิดด้วย MALDI-TOF MS 550 7-10
  เพาะแยกเชื้อราและระบุชนิดด้วย MALDI-TOF MS จากตัวอย่างปัสสาวะ (นับจำนวน) 650 7-10
  ระบุชนิดเชื้อราด้วย MALDI-TOF MS จากเชื้อบริสุทธิ์ (pure culture) 450 3
  สร้างและวิเคราะห์ spectral fingerprint ของเชื้อราจากเชื้อบริสุทธิ์ 3,000 14

 

งานเพาะเชื้อจากเลือด

Hemoculture

**คลินิก/โรงพยาบาลสัตว์/หน่วยงานภายนอก  กรุณาติดต่อหน่วยชันสูตรโรคสัตว์

เพื่อสอบถามรายละเอียดขั้นตอนการส่งตัวอย่าง**

งานซีรัมวิทยา

งานตรวจวินิจฉัยที่ให้บริการ

วิธีการตรวจ โรคที่ตรวจ

ราคา/ตัวอย่าง

(บาท)

ระยะเวลาตอบผล

(วัน)

ELISA (ไก่)   Mycoplasma gallisepticum (SYNBIOTIC) 45 3
  Mycoplasma gallisepticum (BioChek) 55
  Mycoplasma synoviae (SYNBIOTIC)  50 
  Infectious Bursal Disease - IBD (BioChek) 50
  Avian Reovirus (Biocheck) 50
  Infectious Bronchitis Virus - IBV (BioChek) 50
  Chicken Anemia Virus - CAV (BioChek) 120
ELISA (สุกร)   Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (<20 ตัวอย่าง) 250 3
  Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (>20 ตัวอย่าง) 230
  Aujeszky’s Disease (G1) (<20 ตัวอย่าง) 120
  Aujeszky’s Disease (G1) (>20 ตัวอย่าง) 100
  Mycoplasma hyopneumoniae (<20 ตัวอย่าง) 180
  Mycoplasma hyopneumoniae (>20 ตัวอย่าง) 150
  Porcine Circovirus Type 2 (PCV2) (BioChek) 200

Heamagglutination Inhibition

(HI) test

  Newcastle Disease (ND) 30 5-7
Rapid plate test (RPT)   Brucellosis (<20 ตัวอย่าง) 30 3
  Brucellosis (>20 ตัวอย่าง) 20
Agar-gel immunodiffusion (AGID)   Equine Infectious Anemia (EIA) 200 3

งานอณูชีววิทยา (สุกร)

งานตรวจวินิจฉัยที่ให้บริการ

รายการตรวจ วิธีการตรวจ

ราคาต่อตัวอย่าง

(บาท)

ระยะเวลาตอบผล

(วัน)

 ไวรัส

  African swine fever virus (ASFV)

      -  1-4 ตัวอย่าง

      -  5-9 ตัวอย่าง

      -  10-14 ตัวอย่าง

      -  15 ตัวอย่างขึ้นไป

qRT-PCR

 

 

 

 

 

800

700

650

600

 

2

2

2

2

  Classical swine fever virus (CSFV)

      -  1-2 ตัวอย่าง

      -  3-9 ตัวอย่าง

      -  10 ตัวอย่างขึ้นไป

qRT-PCR

 

 

 

 

1,350

1,000

800

 

3

3

3

  Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome  virus (PRRSV)

      -  1-2 ตัวอย่าง

      -  3-9 ตัวอย่าง

      -  10 ตัวอย่างขึ้นไป

qRT-PCR

 

 

 

 

1,350

1,000

800

 

3

3

3

  Highly pathogenic-Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome virus

(HP-PRRSV)

      -  1-2 ตัวอย่าง

      -  3-9 ตัวอย่าง

      -  10 ตัวอย่างขึ้นไป

qRT-PCR

 

 

 

 

 

 

1,350

1,000

800

 

 

3

3

3

  Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV) + Porcine Delta Corona Virus

(PDCoV) (Duplex)

      -  1-2 ตัวอย่าง

      -  3-9 ตัวอย่าง

      -  10 ตัวอย่างขึ้นไป

qRT-PCR

 

 

 

 

 

 

1,500

1,000

800

 

 

3

3

3

  Transmissible Gastroenteritis Virus (TGEV)

      -  1-2 ตัวอย่าง

      -  3-9 ตัวอย่าง

      -  10 ตัวอย่างขึ้นไป

qRT-PCR

 

 

 

 

1,500

1,000

800

 

3

3

3

  Swine Influenza Virus (SIV)

      -  1-2 ตัวอย่าง

      -  3-9 ตัวอย่าง

      -  10 ตัวอย่างขึ้นไป

qRT-PCR

 

 

 

 

1,500

1,000

800

 

3

3

3

  Porcine circovirus type 2 and type 3 (Duplex) qPCR 1,000 3
  Porcine circovirus type 2 (PCV2) qPCR 850 3
  Porcine circovirus type 3 (PCV3) qPCR 850 3
  Porcine parvovirus (PPV) PCR 1,000 3
  Rotavirus Group A RT-PCR  1,000
 แบคทีเรีย
  Brachyspira hyodysenteriae PCR 1,000 3
  Lawsonia intracellularis PCR 1,000 3
  Salmonella spp. PCR 1,000 3
  Mycoplasma hyopneumoniae PCR 1,000 3
  Leptospira spp. (Pathogenic strains) PCR 1,000 3

งานอณูชีววิทยา (สัตว์ปีก)

งานตรวจวินิจฉัยที่ให้บริการ

รายการตรวจวินิจฉัย

วิธีการตรวจ

ราคาต่อตัวอย่าง

(บาท)

ระยะเวลาตอบผล

(วัน)

 การตรวจหาเชื้อไวรัส
  Avian influenza virus (AIV) qRT-PCR 1,000 3
  Newcastle disease virus (NDV) qRT-PCR 1,000 3
  Infectious bronchitis virus (IBV)* qRT-PCR 1,000 3
  Marek's disease virus (MDV) : Virulent MDV-1 qPCR 1,000 3

  Marek's disease virus (MDV) : Attenuated MDV-1 vaccine strain

(CVI988/Rispen)

qPCR 1,000 3
  Marek's disease virus (MDV) : MDV-3 vaccine strain (HVT) qPCR 1,000 3
  Inclusion body hepatitis (IBH) / Fowl adenovirus (FAdV) PCR 1,000 3
  Reticuloendotheliosis virus (REV) PCR 1,000 3
  Infectious laryngotracheitis virus (ILTV) PCR 1,000 3
  Duck Tembusu virus (DTMUV) qRT-PCR 1,000 3
 การจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อไวรัส
  Infectious bronchitis virus (IBV) genotyping   3,000 14
  Duck Tembusu virus (DTMUV) genotyping   2,500 14

*Infectious bronchitis virus (IBV) เป็นการตรวจ screening หากต้องการทำ genotyping ต้องพิจารณาค่า ct ก่อน ว่าจะสามารถ sequence ได้หรือไม่ และจะทำการแยกเก็บค่าใช้จ่ายในการจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสในภายหลัง

งานอณูชีววิทยา (สัตว์เลี้ยง)

งานตรวจวินิจฉัยที่ให้บริการ

งานตรวจวินิจฉัย

วิธีการตรวจ

ราคาต่อตัวอย่าง

(บาท)

ระยะเวลาตอบผล

(วัน)

  African horse sickness (AHS) RT-PCR 1,000 3
  Feline infectious peritonitis (FIP) RT-PCR 1,000 3
  Leptospira spp. (Pathogenic strain) PCR 1,000 3
  Ehrlichia canis PCR 800 3

DAT - IMHA&IMT

งานตรวจวินิจฉัยที่ให้บริการ

โรคที่ตรวจ

ราคาต่อตัวอย่าง

(บาท)

ระยะเวลาตอบผล

 

   Immune-mediated hemolytic anemia (IMHA)

700 48 ชั่วโมง
   Immune-mediated thrombocytopenia (IMT) 850 48 ชั่วโมง

 

งานทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อ

 

เชื้อไวรัสที่รับทดสอบ

  • Swine Fever Virus (SFV)
  • Aujeszky's Disease Virus (ADV)
  • Porcine Reproductive and Respiratory
  • Syndrome Virus (PRRSV) - US strain
  • Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) - EU strain
  • Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (HP-PRRSV)
  • Swine Influenza Virus (SIV) - subtype H1N1
  • Porcine Circovirus type 2 (PCV2)

อัตราค่าบริการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อ

รายการ

ราคา

(บาท)

ระยะเวลาการตอบผล

(วัน)

  ค่าบริการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อต่อเชื้อแบคทีเรีย ประกอบด้วย

     1.  ค่าบริการทดสอบต่อ 1 dilution ต่อ 1 contact time

     2.  ค่าบริการในการประมวลผลและออกผล (ต่อหนึ่งออเดอร์)

 

3,000

3,000

7

  ค่าบริการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อต่อเชื้อไวรัส ประกอบด้วย

     1.  ค่าบริการทดสอบต่อ 1 dilution ต่อ 1 contact time

     2.  ค่าบริการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ต่อ 1 dilution ต่อ ชนิดของเซลล์*

     3.  ค่าบริการในการประมวลผลและออกผล (ต่อหนึ่งออเดอร์)

 

4,000

3,000

3,000

30

*หมายเหตุ: ชนิดของเซลล์เพาะเลี้ยงที่ใช้ทดสอบขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อไวรัสที่ต้องการทดสอบ

กิจกรรม

11ต.ค. 2565

สัมมนาออนไลน์ “การตรวจวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย์ด้วยเทคนิคทางห้องปฏิบัติการ”

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์กลาง ร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย์ด้วยเทคนิคทางห้องปฏิบัติการ”

ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านทางโปรแกรมซูม (Zoom)

ที่ตั้ง

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์กลาง ชั้น 14 อาคาร 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อเจ้าหน้าที่

Social Network