กลุ่มภารกิจนโยบายและแผน

รายงานประจำปี 2564

รายงานประจำปี 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2565 - 2568

คำนิยามยุทธศาสตร์ระดับส่วน ปี พ.ศ.2565

คำนิยามยุทธศาสตร์ระดับส่วน ปี พ.ศ.2565

คู่มือการเขียนคำเสนอของบประมาณ

คู่มือการเขียนคำเสนอของบประมาณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2565