เกี่ยวกับเรา

CUVET Enterprise Company Limited

Vision

  • สนับสนุน ผลักดัน องค์ความรู้และงานวิจัยของคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำไปสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์และการช่วยเหลือสังคม

Mission  

  • จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศน์สตาร์ทอัพ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและการทำงานของบริษัทสปินออฟของผู้ประกอบการรายใหม่ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นิสิต อาจารย์ นักวิจัย และศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของทั้งผู้ประกอบการและนักวิจัย ให้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมสัตว์
  • สร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยทางสัตวแพทย์  ระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน พัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในทุกระดับ

Key activities

  • การส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ให้คําปรึกษาการเริ่มต้นไอเดีย และการทำธุรกิจที่อาศัยองค์ความรู้และงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การบ่มเพาะทางธุรกิจ (Business Incubation Program) สําหรับผู้ประกอบการ โดยร่วมมือกับศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CU Innovation Hub และศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (Chulalongkorn University Technology Center; UTC)

 

 

           Contact Us

                39 อาคาร 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

              ถนนอังรีดูนังต์  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330

               E-mail: cuvet.enterprise@gmail.com     โทรศัพท์: 02-2189548

 

 

 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง :

 

 

 

 

กรรมการบริษัท

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการผู้จัดการ

ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.
สันนิภา สุรทัตต์

ประธานกรรรมการผู้จัดการ

อีเมล : Sanipa.S@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการผู้จัดการ

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
ณุวีร์ ประภัสระกูล

กรรมการผู้จัดการ

อีเมล : Nuvee.P@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการผู้จัดการ

อาจารย์ ดร.
ธีระพงษ์ ยะทา

กรรมการผู้จัดการ

อีเมล : Teerapong.Y@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

ผศ.น.สพ.ดร.
นัทธี อ่ำอินทร์

กรรมการ

อีเมล : Nutthee.A@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.
สมพร เตชะงามสุวรรณ

กรรมการ

อีเมล : Somporn.T@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

ผศ.สพ.ญ.ดร.
มรกต นันทไพฑูรย์

กรรมการ

อีเมล : morakot.n@chula.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

น.สพ.
วิศุทธิ์ สุขภัทราพิรมย์

กรรมการ

อีเมล : cuvet.enterprise@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

น.สพ. ดร.
กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร

กรรมการ

อีเมล : veterinary.wu@email.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

น.สพ.
ธนันต์ ลีละยูวะ

กรรมการ

อีเมล : cuvet.enterprise@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

สพ.ญ
กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล

กรรมการ

อีเมล : info@thonglorpet.com

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

นางสาว
สุนทรี ศรีวานิชภูมิ

กรรมการ

อีเมล : 88@khaisook.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

VBC KIT TECH

.......

AQUA INNOVAC

บริษัท อะควา อินโนแวค จำกัด

VMARC VENTURE

   บริษัท.......

NANONEST

CUVET BEST MODEL

PET FRIENDLY COMMUNITY

PET FRIENDLY COMMUNITY

SAMADOL

Patent และ สินค้าเกี่ยวกับ probiotic innovation

NAIVE INNOVA

บริษัท นาอีฟ อินโนว่า จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทสปินออฟจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดบริการรับผลิตสินค้าสำหรับสัต.......

BIO INK

ทีมบริษัท ไบโอ อิงค์ จำกัด โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านเซลล์และภูมิคุ้มกันโดมมีการพัฒนาโมเลกุล สารออกฤทธิ์ ผลิตภัณฑ์พิเศษและการพัฒน.......

PIG ME

PIG ME

SENOVATE AI

บริษัท เสโนเวท เอไอ จำกัด (Senovate AI) Start Up ภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิท.......

CHAMCHURI GENETICS

CHAMCHURI GENETIC

ที่ตั้ง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคาร 60 ปี ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Social Network