หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     เป็นหลักสูตรที่สอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ผู้เรียนต้องนำความรู้ด้านศาสตร์และศิลป์มาใช้เพื่อการประกอบวิชาชีพ
โดยความรู้ดังกล่าว ครอบคลุมถึงการดูแลสุขภาพสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งประกอบด้วย
    • การปฏิบัติโดยตรงต่อร่างกายสัตว์เพื่อการตรวจโรค
    • การวินิจฉัยโรค
    •
การควบคุมป้องกันโรคสัตว์และโรคสัตว์สู่คน   
    •
การบำบัดรักษาดูแลสุขภาพสัตว์
    •
สวัสดิภาพและสุขศาสตร์สัตว์ 
    •
การผลิตสัตว์
    •
การโภชนาภิบาลสัตว์ ด้านสุขศาสตร์การอาหาร 
    •
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์
    •
การปนเปื้อนในอาหารที่มีต้นกำเนิดจากสัตว์                   

     เป็นต้น

     ซึ่งหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561  นั้น  เป็นการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตให้ทันสมัย   สอดรับกับความต้องการ
ของสังคมแห่งประชาคมอาเซียน   และเน้นพัฒนาหลักสูตรที่เน้นทักษะการเรียนรู้   เพื่อให้สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตในศตวรรธที่ 21
ที่เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่จำเป็นต่องานและการดำรงชีพ ตามมาตราฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์พ.ศ. 2553
ของสัตวแพทยสภา และคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตลอดจนเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา           :    6  ปี
จำนวนหน่วยกิตทั้งสิ้น       :  244 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น
             

 ลำดับ   หมวดวิชา  กลุ่มวิชา  หน่วยกิตรวม 
1
  ศึกษาทั่วไป
  • วิชาสังคมศาสตร์
  • วิชามนุษยศาสตร์
  • วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • วิชาสหศาสตร์
  • วิชาภาษาอังกฤษ
24
  • วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ
6
2  วิชาเฉพาะ  • วิชาบังคับพื้นฐานคณะ
8
  • วิชาบังคับเฉพาะ
170
  • วิชาบังคับเลือก
22
  • วิชาเลือกทางคลินิก
8
3   วิชาเลือกเสรี  6
รวมทั้งสิ้น   244

 

หลักสูตร

A

Academic.cuvet@gmail.com

เบอร์โทร : 02-218-9675

ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้วกับหลักสูตร
"Diploma-Internship matching program"
คอร์สดี ๆ กับ CUVET รับมากกว่า 12 คน!!!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Line official @CUVET
#CUVET

หลักสูตร

นางสาว อัญชลี โพธิ์สุข

cuvetinternship@gmail.com

เบอร์โทร : 022189674

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)

     ระยะเวลาการศึกษา  : 1 ปี
         เปิดสอน จำนวน  :
7 แขนงวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก

หลักสูตร

ติดต่อ

 1. แขนงวิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน

 แนะนำแขนงวิชาสั้นๆ/รูปภาพ

Download pdf.

 ผศ.สพ.ญ.ดร.ทรายแก้ว สัตยธรรม

saikaew.s@chula.ac.th

 2. แขนงวิชาอายุรกรรม

 แนะนำแขนงวิชาสั้นๆ/รูปภาพ

Link to ภาควิชา

 Email: xxxx.chula.ac.th

 3. แขนงวิชาสูติ-เธนุเวชกรรม

 แนะนำแขนงวิชาสั้นๆ/รูปภาพ

Link to ภาควิชา

 Email: xxxx.chula.ac.th

 4. แขนงวิชาพยาธิวิทยาชันสูตร

 แนะนำแขนงวิชาสั้นๆ/รูปภาพ

Link to ภาควิชา

 Email: xxxx.chula.ac.th

 5. แขนงวิชาศัลยกรรม

 แนะนำแขนงวิชาสั้นๆ/รูปภาพ

Link to ภาควิชา

 Email: xxxx.chula.ac.th

 6. แขนงวิชาเภสัชวิทยาคลินิก

 แนะนำแขนงวิชาสั้นๆ/รูปภาพ

Link to ภาควิชา

 Email: xxxx.chula.ac.th

 7. แขนงวิชาอายุรกรรมสัตว์ทดลอง

 แนะนำแขนงวิชาสั้นๆ/รูปภาพ

Link to ภาควิชา

 Email: xxxx.chula.ac.th

หลักสูตร

ผศ.สพ.ญ.ดร.ทรายแก้ว สัตยธรรม

test@gmail.com

เบอร์โทร : 0899999999

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Higher Graduate Diploma)

ระยะเวลาการศึกษา  : 3 ปี
เปิดสอน จำนวน      : 5
แขนงวิชา ได้แก่

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก

หลักสูตร ติดต่อ

 1. แขนงวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

 Link to ภาควิชา

 รศ.น.สพ.ดร. สุดสรร ศิริไวทยพงศ์

 E-Mail : Sudson.S@chula.ac.th
 โทร.     : 02-218-9644-5

 2. แขนงวิชาอายุรศาสตร์สัตวแพทย์

 Link to ภาควิชา

 รศ.สพ.ญ.ดร. สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์

 E-Mail : Sirilak.D@chula.ac.th 
 
โทร.     : 02-218-9412,
            : 02-218-9434

 3. แขนงวิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์

 Link to ภาควิชา

 รศ.น.สพ.ดร. ธีระยุทธ แก้วอมตวงศ์

 E-Mail : Theerayuth.K@chula.ac.th
 
โทร.     : 02-218-9617

 4. แขนงวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข

 

 Link to ภาควิชา

 ผศ.น.สพ.ดร. ธราดล เหลืองทองคำ

 E-Mail : Taradon.L@chula.ac.th
 โทร.     : 02-218-9577

 5. แขนงวิชาศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์  Link to ภาควิชา

 รศ.สพ.ญ.ดร. นลินี ตันติวนิช

 E-Mail : Nalinee.T@chula.ac.th
 โทร.     : 02-218-9638-9

 

หลักสูตร

เร็วๆนี้

sss@xxc.com

เบอร์โทร : xx-xxx-xxxx

การฝึกอบรมผู้ประกอบการสัตวแพทย์ประจำบ้าน

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
(Residency Training Program) ประกอบด้วย 5 สาขา วิชา ดังนี้

          1. สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์
          2. สาขาพยาธิวิทยา
          3. สาขาศัลยกรรมสัตวแพทย์
          4. สาขาสัตวแพทยสาธารณสุข
          5. สาขาอยุรศาสตร์สัตวแพทย์

หลักสูตร

XX

A@cu.th

เบอร์โทร : 02-218-XXXX

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science)

     ระยะเวลาการศึกษา  :   2 - 4 ปี
         เปิดสอน จำนวน  :   9
 สาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science)

หลักสูตร

ติดต่อ

  1. สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

  แนะนำหลักสูตรสั้นๆ/รูปภาพ

  Link to ภาควิชา

  Email: xxxx.chula.ac.th

  2. สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์

  แนะนำหลักสูตรสั้นๆ/รูปภาพ

  Link to ภาควิชา

  Email: xxxx.chula.ac.th

  3. สาขาวิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์

  แนะนำหลักสูตรสั้นๆ/รูปภาพ

  Link to ภาควิชา

  Email: xxxx.chula.ac.th

  4. สาขาวิชาเภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์

  แนะนำหลักสูตรสั้นๆ/รูปภาพ

  Link to ภาควิชา

  Email: xxxx.chula.ac.th

  5. สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์

  แนะนำหลักสูตรสั้นๆ/รูปภาพ

  Link to ภาควิชา

  Email: xxxx.chula.ac.th

  6. สาขาวิชาสรีรวิทยาการสัตว์

  แนะนำหลักสูตรสั้นๆ/รูปภาพ

  Link to ภาควิชา

  Email: xxxx.chula.ac.th

  7. สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข

  แนะนำหลักสูตรสั้นๆ/รูปภาพ

  Link to ภาควิชา

  Email: xxxx.chula.ac.th

  8. สาขาวิชาอายุรศาสตร์สัตวแพทย์ 

  แนะนำหลักสูตรสั้นๆ/รูปภาพ

  Link to ภาควิชา

  Email: xxxx.chula.ac.th

  9. สาขาสัตวศาสตร์ประยุกต์

  แนะนำหลักสูตรสั้นๆ/รูปภาพ

  Link to ภาควิชา

  Email: xxxx.chula.ac.th

 

หลักสูตร

ชื่อ - นามสกุล

contact@nd.co.th

เบอร์โทร : 089-999-9999

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (Master of Science, International Program)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการสัตวแพทย์
(Veterinary Science and Technology)

หลักสูตร

ติดต่อ

  1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

  แนะนำหลักสูตรสั้นๆ / รูปภาพ

  มคอ2 ป.โท VST

  นางสาวนันทนา ธนคูณทวี
  E-Mail : vst.cuvet@gmail.com

หลักสูตร

นางสาวนันทนา ธนคูณทวี

vst.cuvet@gmail.com

เบอร์โทร : 0-2218-9441

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)

     ระยะเวลาการศึกษา  : 2 - 4 ปี
         เปิดสอน จำนวน  :
7 สาขาวิชา

 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 (Doctor of Philosophy) 
หลักสูตร ติดต่อ
 1. สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์  แนะนำหลักสูตรสั้นๆ/รูปภาพ Link to ภาควิชา   Email: xxxx.chula.ac.th 
 2. สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์  แนะนำหลักสูตรสั้นๆ/รูปภาพ Link to ภาควิชา  Email: xxxx.chula.ac.th 
 3. สาขาวิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์  แนะนำหลักสูตรสั้นๆ/รูปภาพ Link to ภาควิชา  Email: xxxx.chula.ac.th 
 4. สาขาวิชาสรีรวิทยาการสัตว์  แนะนำหลักสูตรสั้นๆ/รูปภาพ Link to ภาควิชา  Email: xxxx.chula.ac.th 
 5. สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข  แนะนำหลักสูตรสั้นๆ/รูปภาพ Link to ภาควิชา  Email: xxxx.chula.ac.th 
 6. สาขาวิชาอายุรศาสตร์สัตวแพทย์   แนะนำหลักสูตรสั้นๆ/รูปภาพ Link to ภาควิชา  Email: xxxx.chula.ac.th 
 7. สาขาสัตวศาสตร์ประยุกต์  แนะนำหลักสูตรสั้นๆ/รูปภาพ Link to ภาควิชา  Email: xxxx.chula.ac.th 

 

หลักสูตร

ชื่อ - นามสกุล

contact@nd.co.th

เบอร์โทร : 089-999-9999

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี

(Veterinary Science and Technology)

หลักสูตร

ติดต่อ

  2. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

  แนะนำหลักสูตรสั้นๆ/รูปภาพ

Link to VST

 นางสาวนันทนา ธนคูณทวี

 vst.cuvet@gmail.com

หลักสูตร

นางสาวนันทนา ธนคูณทวี

vst.cuvet@gmail.com

เบอร์โทร : 0-2218-9441