กลุ่มภารกิจนโยบายและแผน

หัวหน้ากลุ่มภารกิจนโยบายและแผน

นางสาว
กรสุมา สุวัฒนะชัย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจนโยบายและแผน

อีเมล : Kornsuma.s@chula.ac.th

เบอร์โทร :02 218 9796

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7

นางสาว
นันทนัช เชื้อโยธิน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7

อีเมล : Nanthanat.c@chula.ac.th

เบอร์โทร :02 218 9798